Newyddion Diweddaf

Cyhoeddi cyllid ar gyfer dulliau adeiladu modern

25/02/2020

Mae Julie James, Gweinidog Tai Cymru, heddiw wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfer gweithredu dulliau adeiladu modern, ynghyd â budsoddiad o £45m.

Rydym yn wirioneddol falch i weld fod y strategaeth hon hefyd yn canolbwyntio ar gynnal yr economi sylfaenol yng Nghymru drwy greu swyddi lleol...mwy

Lansio Dyfodol Tai

15/01/2020

Heddiw (15 Ionawr) rydym wedi lansio Dyfodol Tai, rhaglen arloesi gyffrous mewn partneriaeth gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban (SFHA).

Sefydlwyd Dyfodol Tai, rhan o'n rhaglen Alcemi, i baratoi cymdeithasau tai ar gyfer y dyfodol. Bydd yn...mwy

Tai cymdeithasol yn flaenoriaeth yn nrafft Gyllideb Llywodraeth Cymru

17/12/2019

Rydym yn falch fod y cyhoeddiad heddiw am ddrafft Gyllideb 2020/21 wedi gweld ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i dai cymdeithasol.

Mae manylion allweddol y Gyllideb yn cynnwys:

  • £223 miliwn wedi'i ddyrannu yn y flwyddyn ariannol nesaf i gyrraedd y targed o 20,000 o gartrefi...mwy

Adroddiad newydd yn dangos effaith toriadau cyllid ar wasanaethau cymorth yng Nghymru

09/12/2019

Rydym wedi cydweithio gyda Cymorth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru i lansio adroddiad 'Materion Tai' heddiw.

Dywed yr adroddiad y bu gostyngiad o £37 miliwn* mewn gwasanaethau cymorth tai rhwng 2012 a 2018 ac mae'n dangos yr effaith a gafodd hyn ar awdurdodau lleol, y trydydd sector a...mwy

30 mlynedd CHC

21/11/2019

Mae 2019 yn nodi 30ain pen-blwydd Cartrefi Cymunedol Cymru. Yn ein Cynhadledd Flynyddol heddiw, amlinellodd Stuart Ropke flaenoriaethau ein sector am y 30 mlynedd nesaf. Darllenwch ei araith yma.

Ffurfiwyd CHC yn wreiddiol fel Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru 1989, yn sgil Deddf Tai...mwy

Adroddiad newydd yn dangos effaith ddifrifol barhaus Credyd Cynhwysol ar hawlwyr

11/11/2019

Heddiw cyhoeddwn ymchwil yn dangos effaith ddifrifol Credyd Cynhwysol ar denantiaid cymdeithasau tai.

Dengys ein data fod gan 84% o’r tenantiaid cymdeithasau tai sy’n hawlio Credyd Cynhwysol ddyled rhent o £556 ar gyfartaledd. Mae’r lefel yma o ddyled wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf...mwy

Mae Dyma'r Sector Tai yn fyw!

26/09/2019

Rydym ni, gan weithio gyda phob cymdeithas tai yng Nghymru, heddiw wedi lansio ymgyrch Dyma'r Sector Tai (26 Medi). Mae'r ymgyrch yn dathlu'r bobl wych sy'n gweithio i gymdeithasau tai yng Nghymru ac yn dangos yr ystod eang o swyddi sydd yn y sector.

Mae'n uchelgais gan gymdeithasau tai...mwy

Ymateb i Gylch Gwariant Llywodraeth y Deyrnas Unedig

06/09/2019

Cyflwynodd y Canghellor Sajid Javid AS ddatganiad Cylch Gwariant Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer 2020/21. Fel rhan o'r datganiad hwn, dyrannwyd £600 miliwn ychwanegol i gyllideb ddatganoledig Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

...mwy

Lansio Adroddiad Ddatgarboneiddio

17/07/2019

Mae Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru heddiw (18 Gorffennaf) wedi lansio ‘Cartrefi Gwell, Cymru Gwell, Byd Gwell'.  Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y ffordd orau i ddarparu rhaglen hirdymor o welliannau tai i gyrraedd targedau...mwy

Ymateb i datganiad Llywodraeth Cymru ar yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy

09/07/2019

Mewn ymateb i'r Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, mae Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi dweud ei bod yn derbyn pob un, ac eithrio un, o argymhellion yr Adolygiad. Mae hefyd wedi ysgrifennu i awdurdodau cynllunio ledled Cymru i bwysleisio bod...mwy