Newyddion Diweddaf

Adroddiad newydd yn dangos effaith ddifrifol barhaus Credyd Cynhwysol ar hawlwyr

11/11/2019

Heddiw cyhoeddwn ymchwil yn dangos effaith ddifrifol Credyd Cynhwysol ar denantiaid cymdeithasau tai.

Dengys ein data fod gan 84% o’r tenantiaid cymdeithasau tai sy’n hawlio Credyd Cynhwysol ddyled rhent o £556 ar gyfartaledd. Mae’r lefel yma o ddyled wedi cynyddu dros y 12 mis diwethaf...mwy

Mae Dyma'r Sector Tai yn fyw!

26/09/2019

Rydym ni, gan weithio gyda phob cymdeithas tai yng Nghymru, heddiw wedi lansio ymgyrch Dyma'r Sector Tai (26 Medi). Mae'r ymgyrch yn dathlu'r bobl wych sy'n gweithio i gymdeithasau tai yng Nghymru ac yn dangos yr ystod eang o swyddi sydd yn y sector.

Mae'n uchelgais gan gymdeithasau tai...mwy

Ymateb i Gylch Gwariant Llywodraeth y Deyrnas Unedig

06/09/2019

Cyflwynodd y Canghellor Sajid Javid AS ddatganiad Cylch Gwariant Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer 2020/21. Fel rhan o'r datganiad hwn, dyrannwyd £600 miliwn ychwanegol i gyllideb ddatganoledig Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

...mwy

Lansio Adroddiad Ddatgarboneiddio

17/07/2019

Mae Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru heddiw (18 Gorffennaf) wedi lansio ‘Cartrefi Gwell, Cymru Gwell, Byd Gwell'.  Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y ffordd orau i ddarparu rhaglen hirdymor o welliannau tai i gyrraedd targedau...mwy

Ymateb i datganiad Llywodraeth Cymru ar yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy

09/07/2019

Mewn ymateb i'r Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, mae Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi dweud ei bod yn derbyn pob un, ac eithrio un, o argymhellion yr Adolygiad. Mae hefyd wedi ysgrifennu i awdurdodau cynllunio ledled Cymru i bwysleisio bod...mwy

Lansio adroddiad newydd mewn partneriaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

20/06/2019

Rydym wedi lansio adroddiad gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu sy'n dangos fod tai ansawdd gwael wedi costio mwy na £95m y flwyddyn i'r GIG yng Nghymru mewn costau triniaeth. Yn ôl yr adroddiad, gallai gweithredu i liniaru tai gwael weld adenilliad ar fuddsoddiad...mwy

Cyhoeddi swyddi newydd i gryfhau tîm polisi a materion allanol gyda

14/06/2019

Rydym yn falch cadarnhau penodiad dau Bennaeth Polisi a Materion Allanol yn Cartrefi Cymunedol Cymru.

 

 

Gyda dau ddegawd o brofiad mewn materion allanol rhyngddynt, bydd Aaron Hill, Rheolydd Materion Cyhoeddus a CHC, a Rhea Stevens, Rheolydd Polisi, Prosiectau a Materion Allanol...mwy

Cyhoeddi ffigurau Cyfrifon Cynhwysfawr ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru

08/05/2019

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad Cyfrifon Cynhwysfawr heddiw sy'n dangos rôl hanfodol cymdeithasau tai i economi Cymru, gyda dros £2 biliwn wedi'u gwario yn 2017/18.

Comisiynwyd yr adroddiad mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, gan gasglu datganiadau ariannol gan 33 o'r cymdeithasau...mwy

Ein hymateb i argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy

01/05/2019

Fe wnaethom alw am adolygiad o'r cyflenwad o dai fforddiadwy ym mis Tachwedd 2017 i alluogi cymdeithasau tai Cymru i gyflawni eu potensial llawn, a chyflawni uchelgais ein sector o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

 

Mae panel annibynnol yr Adolygiad o Gyflenwad Tai...mwy

CCC yn lansio partneriaeth diogelwch tân ar gyfer tai cymdeithasol Cymru

18/04/2019

Rydym yn falch i fod yn lansio partneriaeth gydlynol Prydain ar gyfer diogelwch tân yn y sector tai ei lansio yng Nghymru heddiw.

 

Sefydlwyd y Cynllun Prif Awdurdod mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fel ymateb i ffocws cynyddol ar ddiogelwch adeiladau.

 

Caiff...mwy