Newyddion Diweddaf

Cyhoeddi ffigurau Cyfrifon Cynhwysfawr ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru

08/05/2019

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad Cyfrifon Cynhwysfawr heddiw sy'n dangos rôl hanfodol cymdeithasau tai i economi Cymru, gyda dros £2 biliwn wedi'u gwario yn 2017/18.

Comisiynwyd yr adroddiad mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, gan gasglu datganiadau ariannol gan 33 o'r cymdeithasau...mwy

Ein hymateb i argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy

01/05/2019

Fe wnaethom alw am adolygiad o'r cyflenwad o dai fforddiadwy ym mis Tachwedd 2017 i alluogi cymdeithasau tai Cymru i gyflawni eu potensial llawn, a chyflawni uchelgais ein sector o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

 

Mae panel annibynnol yr Adolygiad o Gyflenwad Tai...mwy

CCC yn lansio partneriaeth diogelwch tân ar gyfer tai cymdeithasol Cymru

18/04/2019

Rydym yn falch i fod yn lansio partneriaeth gydlynol Prydain ar gyfer diogelwch tân yn y sector tai ei lansio yng Nghymru heddiw.

 

Sefydlwyd y Cynllun Prif Awdurdod mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fel ymateb i ffocws cynyddol ar ddiogelwch adeiladau.

 

Caiff...mwy

Dod yn Gadeirydd neu Is-gadeirydd!

10/04/2019

Rydym yn chwillo am Gadeirydd ac Is-gadeirydd i redeg ein Grwpiau Cyflenwi Strategol.

Mae'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn gyfrifol am:

  • cefnogi arweinwyr CHC i ddatblygu cynllun gwaith
  •  gosod yr agenda a chadeirio cyfarfodydd (felly bydd angen i chi fod ar gael bob chwarter!)

Yn ôl...mwy

Mae wefan Swyddi Tai Cymru nawr yn fyw!

18/03/2019

Cafodd safle peiriant chwilio cyntaf Cymru ar gyfer swyddi tai cymdeithasol Swyddi Tai Cymru ei lansio heddiw.

Mae Swyddi Tai Cymru yn gynllun ar y cyd rhwng Charity Job Finder a Cartrefi Cymunedol Cymru, a bydd yn cynnwys ystod eang o swyddi tai cymdeithasol o swyddi crefftwyr i leoedd...mwy

CHC yn ymateb i gyhoeddiad Plaid Cymru am anghenion tai

28/02/2019

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw fod angen 20,000 o gartrefi pellach i ateb y galw yn y sector tai cymdeithasol yng Nghymru.

Daw'r cyhoeddiad gan Blaid Cymru wrth i ymgynghoriad gael ei lansio ar sut i ddatrys y broblem cyflenwad tai yng Nghymru, gyda Leanne Wood AC yn dweud fod...mwy

CHC a'i ffederasiynau parhaus yn annog gwneud chwe newid i bolisi Credyd Cynhwysol

12/02/2019

Mae tua 76,000 o bobl yn hawlio Credyd Cynhwysol ledled Cymru ar hyn o bryd a'r budd-dal yn awr yw'r un awtomatig ar gyfer y rhan fwyaf o bobl oedran gwaith sydd angen cymorth ariannol.

Bwriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw y caiff hawlwyr cymwys eu trosglwyddo i'r system newydd erbyn...mwy

CHC yn ymateb i adroddiad anghenion tai Llywodraeth Cymru

30/01/2019

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw wedi dangos y bydd angen cyfartaledd o 8,300 uned tai ychwanegol bob blwyddyn yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'r adroddiad, sy'n seiliedig ar ddull newydd o gyfrif yr angen a'r galw am dai yng Nghymru, yn dangos fod nifer y...mwy

CHC yn annog newidiadau i system wallus Credyd Cynhwysol wrth i denantiaid cymdeithasau tai wynebu bygythiad rhy ychydig o dâl

29/01/2019

Gallai tenantiaid cymdeithasau tai Cymru fod yn brin o wythnos o dâl rhent  oherwydd y ffordd y caiff system bresennol Credyd Cynhwysol ei threfnu.

Roedd costau tai'n cael eu talu'n wythnosol dan y system Budd-dal Tai, tra bod cylchoedd talu Credyd Cynhwysol yn fisol, a gaiff eu cyfrif...mwy

CHC yn cyhoeddi adroddiad ar effaith economaidd-gymdeithasol

15/01/2019

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos rôl hollbwysig cymdeithasau tai Cymru i'r economi yng Nghymru. Fe wnaethom gomisiynu Beaufort i gasglu data gan gymdeithasau tai Cymru ar gyfer yr adroddiad economaidd-gymdeithasol diweddaraf.

Mae'r dangos yn dangos: