Newyddion Diweddaf

CHC yn cyhoeddi adroddiad ar effaith economaidd-gymdeithasol

15/01/2019

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos rôl hollbwysig cymdeithasau tai Cymru i'r economi yng Nghymru. Fe wnaethom gomisiynu Beaufort i gasglu data gan gymdeithasau tai Cymru ar gyfer yr adroddiad economaidd-gymdeithasol diweddaraf.

Mae'r dangos yn dangos:

CCC yn ymateb i cyhoeddiad Adran Gwaith a Phensiynau

11/01/2019

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi cynlluniau i roi'r gorau i derfyn budd-daliadau ar deuluoedd gyda mwy na dau blentyn, a aned cyn cyflwyno'r system ym mis Ebrill 2017.

Ar hyn o bryd mae 68,000 o bobl yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Nghymru, ac mae plant gan draean ohonynt....mwy

CCC yn ymateb i benodi'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

13/12/2018

Heddiw, cyhoeddodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, ei gabinet newydd.

Meddai Stuart Ropke, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Rydym yn croesawu penodiad Julie James fel Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol. Mae trychiad tai i fwrdd y cabinet yn atgofiad amserol o...mwy

CHC yn cyhoeddi lansiad podlediad newydd

06/12/2018

Mae CCC yn hapus i gyhoeddi ein podlediad newydd: 'Trafod Tai'.

Fydd y bodlediad yn trafod materion sy'n effeithio ar dai cymdeithasol, gan ddangos fod y sector yn ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Bydd pob pennod yn anelu dangos sut mae'r sector tai yng Nghymru yn adeiladu...mwy

Yr Adolygiad o Dai Fforddiadwy Cymru yn "gyfle unwaith mewn cenhedlaeth"

15/11/2018

Cartrefi Cymunedol Cymru yn annog y panel Adolygiad o Dai Fforddiadwy Cymru i fod yn feiddgar, dewr a meddwl am yr hirdymor mewn argymhellion i gyflawni'r nod o 75,000 o gartrefi erbyn 2036

Ym mis Tachwedd 2017 galwodd Cartrefi Cymunedol Cymru am adolygiad o bolisi tai fforddiadwy yng...mwy

CHC yn ymateb i'r adroddiad ar y Credyd Cynhwysol

06/11/2018

Ddoe cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig adroddiad Pwyllgor Ymgynghori Nawdd Cymdeithasol (SSAC) ar ôl iddynt graffu ar y rheoliadau ymfudo a reolir ar gyfer y Credyd Cynhwysol. Fel rhan o'r gwaith craffu ar y rheoliadau, fe wnaethant gynnal ymgynghoriad gydag argymhellion ar sut y...mwy

CCC yn ymateb i Gyllideb Llywodreath y DU 2018

29/10/2018

Mae Cyllideb Llywodraeth y DU heddiw wedi gweld Canghellor y Trysorlys Philip Hammond yn datgelu ei gynlluniau gwario ar gyfer 2019/20, gan gynnwys nifer o gyhoeddiadau mawr ar wariant tai a lles. Mae cyhoeddiadau mawr yn cynnwys:

  •  £1 biliwn o fuddsoddiad dros bum mlynedd i helpu...mwy

CCC yn datgelu bod Credyd Cynhwysol yn gwthio tenantiaid cymdeithasau tai Cymru i £2m o ddyled

12/10/2018

Mae ffigurau newydd yn dangos fod tenantiaid cymdeithasau tai Cymru sy'n derbyn Credyd Cynhwysol mewn gwerth £2.282m o ddyled - cynnydd o 150% ers mis Rhagfyr 2017.

Fe wnaethom gomisiynu ymchwil o bron i 7,000 o bobl sy'n dangos fod ôl-ddyledion rhent cyfartalog tenant sy'n hawlio...mwy

CHC yn ymateb i gyhoeddiad ar Gyllideb Llywodraeth Cymru

02/10/2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gyllideb ar gyfer 2019/10 heddiw gyda Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, yn cadarnhau y caiff cyllid ar gyfer digartrefedd a Cefnogi Pobl ei glustnodi tan ddiwedd tymor hwn y Cynulliad.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch...mwy

CHC yn ymateb i gyhoeddiad cyllid yr Adran Gwaith a Phensiynau ar Gymorth Cynhwysol

01/10/2018

Cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig fore heddiw y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cyllido Cyngor Ar Bopeth i ddarparu Cymorth Cynhwysol o fis Ebrill 2019.

Cynlluniwyd Cymorth Cynhwysol i gefnogi tenantiaid i baratoi am y Credyd Cynhwysol drwy gynnig cyngor ar lythrennedd...mwy