Angen Arbenigwr?

Mae llefarwyr Cartrefi Cymunedol yn arbenigwyr ym maes tai a medrant siarad ar ystod eang o faterion.

 

Prif Weithredydd Grŵp: Stuart Ropke 

Penodwyd Stuart yn Brif Weithredydd Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru ym mis Hydref 2014. Yn flaenorol yn Gyfarwyddydd Cynorthwyol Polisi ac Ymchwil y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF), corff masnach cymdeithasau tai yn Lloegr, roedd yn gyfrifol am arwain gwaith Polisi ac Ymchwil y Ffederasiwn ac am lunio gwaith y Ffederasiwn am arweinyddiaeth ar gyfer y dyfodol.

Mae'n gydawdur darn meddwl "Facing the Future: Evolution of Revolution" y NHF a ddadleuodd am ffyrdd creadigol i ariannu tai fforddiadwy. Yn 2014, ymunodd Stuart â bwrdd y Gorfforaeth Cyllid Tai (THFC), corff annibynnol dim-er-elw sy'n rhoi benthyciadau i gymdeithasau tai a reoleiddir ar draws y Deyrnas Unedig cyn ymddiswyddo o'r rôl honno pan y'i penodwyd i'w swydd yn CHC.

Cyn ymuno â'r NHF, bu Stuart yn gweithio i'r awdurdod lleol yn Abertawe a Chaerdydd a Grŵp Tai Southern yn Llundain mewn swyddi mewn rheolaeth tai, tai â chymorth a pholisi a strategaeth.

 

Cyfarwyddydd Gwasanaethau Canolog: Phillipa Knowles

Phillipa yw Cyfarwyddydd Gwasanaethau Canolog Cartrefi Cymunedol lle bu’n gweithio ers 1999. Mae’n aelod o Sefydliad Siartredig Marchnata a hefyd Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Cafodd ei haddysg ym Mhrifysgol Plymouth lle cafodd radd mewn Astudiaethau Busnes a diploma ôl-radd mewn Marchnata yn Athrofa Abertawe. Mae wedi cynrychioli Cymru a Phrydain Fawr mewn jiwdo ac wedi rhedeg marathon Llundain deirgwaith.

 

Medrwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â swyddogion tai o blith ein haelodaeth, sy’n gweithio’n feunyddiol ii wella cymunedau a chynyddu’r cyflenwad tai fforddiadwy.