Gweithio yn Cartrefi Cymunedol

Rydym yn sylweddoli gwerth ein holl staff wrth ddarparu gwasanaeth ardderchog i’n haelodau a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y buddion a gynigiwn yn cynnwys:

Cyfle i wneud gwahaniaeth

Y cyfle i effeithio ar fywydau pobl Cymru sydd angen cartrefi a bod yn rhan o gorff llwyddiannus, blaengar, rhagweithiol a gofalgar.

Ymrwymiad i ddysgu a datblygiad staff

Dyrennir 2% o’n trosiant i hyfforddiant a datblygiad staff. Mae Cartrefi Cymunedol wedi gwneud ymrwymiad i Fuddsoddwyr mewn Pobl ac yn anelu i wneud cais am y dyfarniad yn Ebrill 2010.

Staff yn cymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau

Mae staff yn cymryd rhan wrth hysbysu’r Cynllun Busnes a blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod ac mae nifer o weithgorau traws-dîm yn gweithredu ar amrywiaeth o brosiectau drwy gydol y flwyddyn.

Wythnos waith

Gweithredwn wythnos waith 35 awr, yn amodol ar ddarparu ein trefniadau gweithio hyblyg i gyd-fynd â’r gwasanaethau a ddarparwn.

Cydbwysedd gwaith-bywyd

Bu Cartrefi Cymunedol yn gweithio gyda Chwarae Teg a staff i ddatblygu amrediad o drefniadau gweithio hyblyg i alluogi staff i fedru cyfuno cydbwysedd gwaith-bywyd yn llwyddiannus. Cynigiwn ystod o opsiynau yn cynnwys gweithio rhan-amser, oriau cywasgedig, oriau hyblyg a gweithio ad hoc o adref.

Iechyd a Lles

Darparwn amgylchedd gwaith diogel ac iach. Cynigiwn gymhorthdal tuag at aelodaeth campfa a chynigiwn gynllun gofal iechyd ar gyfer yr holl staff i helpu i dalu am ofal iechyd beunyddiol yn cynnwys costau deintydd, optegydd a ffisiotherapi. Mae’r cynllun hefyd yn cynnig llinell gymorth gyfrinachol 24 awr a sesiynau cwnsela.

Gwyliau

Isafswm o 25 diwrnod o wyliau'r flwyddyn sy’n cynyddu gyda gwasanaeth i uchafswm o 30 diwrnod, ynghyd â 8 gŵyl banc a diwrnod consesiwn ychwanegol.

Anwythiad ac Adolygiadau Datblygu Perfformiad

Mae staff newydd yn manteisio o raglen anwytho bwrpasol a chynhwysfawr. Mae’r holl staff yn derbyn Adolygiad Datblygu Perfformiad blynyddol lle caiff eu cynnydd a’u llwyddiannau drwy gydol y flwyddyn eu trafod ynghyd â gwerthusiad o weithgareddau hyfforddiant a datblygu’r gorffennol. Mae’r adolygiad hwn hefyd yn pennu amcanion gwaith y dyfodol a chyfleoedd hyfforddiant a datblygu.

Cynllun Pensiwn

Mae staff yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol o ddiwrnod cyntaf eu cyflogaeth. Mae hwn yn gynllun cyflog terfynol sy’n fudd prin a gwerthfawr yn hinsawdd pensiynau heddiw.

Ar hyn o bryd mae Cartrefi Cymunedol yn cyfrannu x.x% o’ch cyflog , ac mae cyfraniadau cyflogeion yn seiliedig ar fandiau oedran.

Ymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae gennym ymrwymiad diffuant i gyfle cyfartal a gwerthfawrogwn amrywiaeth ein staff, aelodau a’u tenantiaid.

Ystod o gyfleoedd swyddi

Mae swyddi yn Cartrefi Cymunedol yn cynnwys cyfleoedd: Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, Technoleg Gwybodaeth, Cyllid, Digwyddiadau, Adnoddau Dynol, Gweinyddiaeth, Polisi, Ymchwil, Cynhwysiant Ariannol a Rheoli, a llawer mwy.

Amgylchedd cymdeithasol

Mae Cartrefi Cymunedol yn lle cyfeillgar, hwyliog a phroffesiynol i weithio ynddo. Rydym yn cael cyfarfodydd staff misol, diwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol ar gyfer staff a digwyddiadau tîm staff chwarterol. Ond peidiwch cymryd ein gair ni amdano yn unig - dyma ddetholiad o sylwadau gan staff am weithio yn Cartrefi Cymunedol:-

Beth yw’r peth gorau am weithio yn Cartrefi Cymunedol?

Rwy’n mwynhau gweithio gyda chriw mor wych o bobl.

Y peth gorau’n bendant yw’r oriau hyblyg a gweddill y bwffe a gawn weithiau ar ôl cyrsiau hyfforddi!

Amrywiaeth y gwaith – does byth ddau ddiwrnod yr un fath. Hefyd y tîm rwy’n gweithio gyda nhw (ac rwy’n dweud hyn gyda fy mraich wedi’i dal tu ôl i fy nghefn) ... Na go iawn, maen nhw’n medru codi eich ysbryd os ydych chi’n teimlo’n isel ac yn gyffredinol rydyn ni’n cael tipyn o hwyl.

Y cyfle i weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau ar draws Cymru mewn amser llawn her i’r sector.

Mae’r berthynas rhwng pobl yn y gwaith yn wych, ac rwy’n cael fy annog i gyflawni popeth rwyf eisiau.

Amodau gwaith rhagorol ond yn bwysicaf oll, cydweithwyr sy’n fwy na dim ond cydweithwyr - yn fwy fel ffrindiau cefnogol yn y gwaith a’r tu allan.

Yr amrywiaeth o bobl.

I gael mwy o wybodaeth am swyddi sy’n wag yn Cartrefi Cymunedol ar hyn o bryd, cliciwch yma.