Cwestiynau Cyffredin Aelodau

Sut y medraf roi adborth ar ddigwyddiad Cartrefi Cymunedol y bûm ynddo?

Bydd ffurflen adborth un ai wedi ei chynnwys yn eich pecyn cynrychiolydd neu anfonir y ffurflen atoch yn electronig ar ôl y digwyddiad. Os hoffech anfon adborth yn uniongyrchol at aelod o staff, anfonwch eich sylwadau at rhian-robinson@chcymru.org.uk.

Sut y medraf gael copi o gyflwyniad/taenlen o ddigwyddiad Cartrefi Cymunedol y bûm ynddo?

Bydd pob cyflwyniad ar gael o dudalen ‘Digwyddiadau’r Gorffennol’ yr wythnos ar ôl y digwyddiad. Cysylltwch â ni os nad yw’r cyflwyniad yr edrych amdano yn ymddangos ar y wefan.

Rwy’n methu dod i ddigwyddiad – a fyddaf yn dal i orfod talu?

Cynadleddau: Ar gyfer lleoedd preswyl, bydd y ffi lawn ar gael os canslwch 30 diwrnod neu lai cyn y digwyddiad. Ar gyfer lleoedd heb fod yn rhai preswyl, os ydych yn canslo rhwng 15 a 30 diwrnod cyn y digwyddiad, bydd 50% o’r holl ffi yn daladwy. Os canslwch 14 diwrnod neu lai cyn y digwyddiad, bydd y ffi lawn ar gael. Mae’n rhaid i gynrychiolwyr sydd wedi cofrestru nad ydynt yn bresennol ar y dydd dalu’r ffi lawn.

Fforymau a Rhwydweithiau: Mae’n rhaid i gynrychiolwyr sydd wedi cofrestru nad ydynt yn bresennol ar y dydd dalu’r ffi lawn.

Cyrsiau hyfforddiant: Os canslwch 14 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad, ni chodir tâl. Os ydych yn canslo rhwng 8 a 14 diwrnod cyn y digwyddiad, bydd 50% o’r holl ffi yn daladwy. Lai na 8 diwrnod cyn y digwyddiad, bydd y ffi lawn yn daladwy. Mae’n rhaid i gynrychiolwyr sydd wedi cofrestru nad ydynt yn bresennol ar y dydd dalu’r ffi lawn.

Mae’n rhaid i bob cansliad neu newidiadau i archebion gael eu gwneud mewn ysgrifen.

Sut y medraf gymryd rhan mewn Grwpiau Cyflenwi Strategol?

Os hoffech ymuno â Grwpiau Cyflenwi Strategol, cysylltwch â’r person perthnasol islaw. Os ydych yn diweddaru eich manylion cyswllt a dewisiadau ar y wefan, byddir yn anfon gwybodaeth yn awtomatig i chi ar y meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Prif Weithredwyr - Stuart Ropke
Cyllid - Steve Evans
Diogelwch Tân - Will Atkinson
Adnoddau Dynol - Phillipa Knowles
Cartrefi Newydd a Chartrefi Presennol - Hugh Russell
Cysylltiadau Cyhoeddus - Edwina O'Hart
Adfywio - Selina Moyo
Rheoleiddio a Llywodraethiant - Stuart Ropke & Aaron Hill
Tai â Chymorth - Will Atkinson
Llesiant - Hayley MacNamara

Ble mae swyddfa Cartrefi Cymunedol?

Mae ein pencadlys yng Nghaerdydd – mae map a chyfarwyddiadau ar gael yma.