Aelodau Masnachol A-Z

Disgrifiad byr o'n Haelodau Masnachol cyfredol​

 

Acorn 

Mae Adran Chwiliad Uwch Swyddogion arbenigol Acorn yn falch i weithio gyda Cartrefi Cymunedol Cymru. 

Wedi'i restru yn 1% uchaf asiantaethau recriwtio gorau'r Deyrnas Unedig, mae ein harbenigwyr Chwiliad Uwch Swyddogion yn lleoli uwch swyddogion ac aelodau bwrdd mewn cwmnïau blaenllaw, busnesau perchen-reolwr, busnesau bach a chanolig a'r sector cyhoeddus mewn ystod eang o ddisgyblaethau. 

Mae ein gwasanaeth pwrpasol yn cynnwys:

  • Dadansoddiad Ymchwil Cyfrinachol
  • Chwiliad Manwl
  • Asesu a Dethol 

Buddion i Aelodau CHC:

Fel partner recriwtio masnachol CHC, mae Adran Chwiliad Uwch Swyddogion Acorn yn falch i gynnig cyngor a chefnogaeth allweddol ar gyfer recriwtio eich aelodau bwrdd gwirfoddol/anweithredol ar sail pro bono.

Rydym hefyd yn falch iawn i gynnig gostyngiad ar gyfraddau i aelodau CHC ar gyfer recriwtio eich tîm uwch swyddogion/rheolwyr a staff parhaol. 

Mae mwy o wybodaeth am gynnig Chwiliad Uwch Swyddogion Acorn ar gael yn acornexecutivesearch.com

CYNNIG AELODAU - Cyfraddau 25% yn llai ar gyfer Chwilio Gweithredol a recriwtio traddodiadol, yn ogystal â hysbysebu am ddim ar gyfer rôl NED wirfoddol.

 

Altair Ltd

Rydym yn ymgynghorydd tai arbenigol sy'n gweithio yng Nghymru ac ar draws y DU, Iwerddon a thu hwnt. Rydym yn canolbwyntio ar ychwanegu gwerth i'n cleientiaid. Mae ein tîm ni'n olaf, gan gynnig arbenigedd byd go iawn, arweinyddiaeth feddyliol a mewnwelediad. Dyna pam mae gweithio gydag Altair yn helpu sefydliadau i gyflawni eu nodau, o'n persbectif unigryw i'r dirwedd farchnad a gwleidyddol sy'n newid yn gyflym. Rydym yn darparu gwasanaethau ar draws chwe maes busnes allweddol: Strategaeth a Newid, Llywodraethu, Trysorlys a Chyllid, Ymgynghori Adnoddau Dynol, Recriwtio Dros Dro ac Eiddo ac Eiddo. Rydym yn ymfalchïo wrth ddeall yr amgylchedd cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol yng Nghymru a gallwn ddarparu gwasanaethau'n ddwyieithog.

Am ragor o wybodaeth ewch i altairltd.co.uk

 

Ark Consultancy

Mae ARK Consultancy yn arweinydd rheoli a thechnegol aml-ddisgyblaethol blaenllaw. Rydym yn gweithio gyda chleientiaid ledled Cymru ac rydym yn arbenigo mewn gweithio gyda chymdeithasau tai, awdurdodau lleol, cyrff Llywodraeth a'r sector elusennol.

Mae ein tîm yn cynnwys mwy na 60 o arbenigwyr ymroddedig sy'n cynghori ar yr holl swyddogaethau busnes ond sydd â pedigri penodol mewn rheoli asedau, datblygu, llywodraethu, newid sefydliadol ac adfywio.

Yn ogystal, mae ein cryfder yn cynnwys helpu ein cleientiaid i ddatblygu mentrau cymdeithasol, cyfrifo a datblygu gwerth cymdeithasol, ac aseiniadau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Mae rhwydweithiau cryf mewn ystod o sectorau yn rhoi cipolwg inni y gallwn ei ddefnyddio i gefnogi recriwtio a lleoliadau interim, lle bo angen

Gwefanwww.arkconsultancy.co.uk

 

Arthur Online

Mae Arthur Online yn lwyfan rheoli eiddo chwyldroadol sy'n cysylltu rheolwyr eiddo gyda thenantiaid, contractwyr a chyfrifyddion. Mae'r porth bwrdd gwaith a'r gyfres o apiau symudol yn galluogi rheolwyr eiddo i reoli eu portffolios mewn amser real, o unrhyw le. Mae'r profiad llyfn yn arwain at well rheoli, tryloywder a dealltwriaeth gan helpu i wella'r berthynas rhwng rheolwyr eiddo a thenantiaid. Mae Arthur wedi integreiddio gyda meddalwedd cyfrifeg cwmwl, gan alluogi cysoni rhwydd, hyd yn oed pan ddaw'r rhent o ffynonellau lluosog. Mae'r dechnoleg yn ddefnyddiol, ymatebol, ar unwaith a hyblyg o ran maint.

Mae meddalwedd Arthur Online yn cynnig datrysiadau rheoli asedau ac eiddo cysylltiedig i Gymdeithasau Tai, gan ganiatáu mwy o rannu gwybodaeth, profiad llyfn a chyfathrebu tryloyw sy'n allweddol i redeg gweithrediad llwyddiannus. Y datrysiad yw sicrhau meddalwedd sy'n dod â'r holl randdeiliaid ynghyd ar un llwyfan, sy'n hyblyg, ac sy'n ei alluogi i drin pob math o eiddo. Mae hyn yn cynnwys rhannu rheoli llif gwaith, dogfennau cysylltiedig, cyfathrebu a materion ariannol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

 

Ecoleg Moch Daear Cymru / Badger Ecology Wales

Mae Badger Ecology Wales Cyf yn cynnig arolygon, cynlluniau lliniaru, cyngor cynllunio, adeiladu nyth artiffisial a chau nyth a gall roi cyngor ar foch daear yng nghyswllt ceisiadau trwydded rhywogaeth gwarchodedig. Mae ein tîm yn cynnwys milfeddyg sydd â blynyddoedd lawer o brofiad o reoli clefydau a dau ymgynghorydd profiadol ar foch daear, sydd wedi eu hyfforddi a'u hyswirio'n llawn a gyda chymwysterau Lantra. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth pwrpasol o frechiadau moch daear i dirfeddianwyr megis ffermwyr, grwpiau cadwraeth ac unigolion preifat sy'n dymuno gostwng lledaenu TB mewn gwartheg ar eu tir.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

 

Blake Morgan 

Mae Blake Morgan yn gwmni cyfraith 60 Uchaf gwasanaeth llawn y Deyrnas Unedig yn darparu ystod o wasanaethau cyfreithiol yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Mae gennym dros 900 o staff yn gweithredu o'n chwe swyddfa yng Nghaerdydd, Llundain, Rhydychen, Portsmouth, Reading a Southampton Darperir ein gwaith drwy bedair adran: Ymgyfreitha, Corfforaethol a Masnachol, Eiddo Tirol a Chleientiaid Preifat. Gweithredwn dros nifer o brif sefydliadau sector cyhoeddus y wlad, cyrff llywodraethol, rheoleiddwyr a sefydliadau masnachol. Nod y cwmni yw darparu gwasanaeth rhagorol i'w gleientiaid ac i wneud gwahanol drwy waith tîm, cywirdeb ac arloesedd.

Gwefan: www.blakemorgan.co.uk

 

Bright Collie


Bright Collie yw'r enw newydd i Huw David Design. Rydym yn dîm o strategwyr brand, dylunwyr, datblygwyr, rheolwyr cyfrifon a phrosiectau.Rydym yn helpu i ddiffinio, creu ac adnewyddu brandiau, gan ddod â newid go iawn i'r busnesau a'r sefydliadau rydym yn bartner gyda nhw.Rydym yn mynd y tu hwnt i ganllawiau, gan gyflwyno brandiau ar draws pob pwynt cyffwrdd, ar ac oddi ar-lein.

Ymddiriedolaeth ni am:

Enwi
Strategaeth Brand
Creu Brand
Rheoli Brand

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.brightcollie.com

 

Call of the Wild

Mae Call of the Wild wedi ennill nifer fawr o wobrau am gyflwyno rhaglenni datblygiad personol, cydymffurfiaeth, tîm ac arweinyddieath am dros 19 mlynedd. Mae gennym ein canolfan hyfforddiant ein hunain ac wedi datblygu cynnig pwrpasol ar gyfer y sector tai yng Nghymru yn gweithio gyda chymdeithasau tai.

Ein diben yw creu newid ymddygiadol cadarnhaol, mesuradwy, trosglwyddadwy a pharhaus ar gyfer cleientiaid. Mae ein hathroniaeth yn seiliedig ar ddysgu o brofiad; daw'r dysgu mwyaf grymus a pharhaus o ddysgu drwy wneud, nid dim ond gwrando.

Mae Call of the Wild yn cynnig hyfforddiant pwrpasol i'r sector tai ar ddatblygiad personol, hyfforddiant rheolaeth, adeiladu tîm, hyfforddiant rheolaeth a gyllidir gan yr ILM a hyfforddiant iechyd a diogelwch a chymorth cyntaf.

Gwefan: http://www.callofthewild.co.uk/

 

Campbell Tickell

Ymgynghoriaeth reoli amlddisgyblaethol yw Campbell Tickell sy'n canolbwyntio'n bennaf ar sectorau statudol ac nid er elw.

Wedi'i sefydlu ers 19 mlynedd, rydym wedi gweithio gyda mwy na 700 o sefydliadau ledled y DU, Iwerddon a thu hwnt, gyda llywodraeth ganolog a lleol, cymdeithasau tai, darparwyr gofal, cyrff chwaraeon a hamdden, elusennau a sefydliadau masnachol megis adeiladwyr tai a datblygwyr, contractwyr a chwmnïau cyfreithiol.

Mae ein gwasanaethau yn ymestyn ar draws: strategaeth a llywodraethu; cyllid a chynllunio busnes; risg a sicrwydd; rheoleiddio a datrys problemau; uno a thwf; trawsnewid busnes; datblygu tai ac adfywio; adnoddau dynol a recriwtio.
Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

 

Capital Law and People

Gan weithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol o'n Canolfan yng Nghymru, mae ein gwaith yn digwydd ar sawl ffurf ac yn rhychwantu gwahanol adrannau cyfreithiol. Gallwn eich helpu gydag eiddo, ymgyfreitha, cyflogaeth a materion corfforaethol ac mae gennym hefyd ymgynghoriaeth hyfforddi integredig, Capital People, sy'n helpu gydag adnoddau dynol, cyfraith cyflogaeth ac iechyd a diogelwch.  Ein nod yw darparu mwy ac ychwanegu gwerth lle bynnag y gallwn. Mae cleientiaid yn dweud ein bod yn hawdd mynd atynt, yn cynnig eglurder, yn rhoi cyngor ardderchog ac yn siarad yn blaen. Yn y pen draw, mae gennym un pwrpas: helpu eraill i lwyddo.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.capital-law.co.uk

 

Capsticks

Mae Capsticks yn darparu cymorth cyfreithiol gwasanaeth llawn i gymdeithasau tai ledled cymru. Wedi'i gyrru gan anghenion y cleient, rydym ni'n deall eich marchnad tu mewn, ac yn defnyddio ein gwybodaeth a'ch profiad i gadw Un Cam Ymlaen i chi.

O ddatblygu ac adfywio i reoli asedau ac adfer, byddwn yn eich cynorthwyo i reoli'ch stoc a'ch cyllid. Gydag arbenigedd cydnabyddedig mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a rheoli tenantiaeth, byddwn yn gweithio gyda chi i ofalu am eich cymunedau. Gan fod iechyd wedi bod yn sylfaen i'n harfer am 30 mlynedd, gallwn eich cynorthwyo i ddeall y cyfleoedd sy'n dod i'r amlwg o weithio gyda'r sector iechyd.

Rydym hefyd yn cynnig arbenigedd mewn llywodraethu, cyflogaeth, contractau a chaffael, gan eich cynorthwyo i gael y gorau gan eich pobl a'ch partneriaid. Rydym yn darparu cyfreithwyr ac ymgynghorwyr arbenigol sy'n gwerthfawrogi'ch pryderon, ac yn gweithio gyda chi yn y ffordd y mae angen i chi reoli eich busnes orau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i capsticks.com.

 

Central Consultancy and Training

Rydym yn arbenigwyr mewn datblygu pobl a sefydliadau yn cynnig cefnogaeth datblygu dysgu a sefydliadol pwrpasol i'r meysydd tai a gofal cymdeithasol a'r trydydd sector yn ehangach. Gydag enw da a adeiladwyd dros 35 mlynedd, mae gennym bortffolio helaeth o gleientiaid ym mhob rhan o'r wlad. Mae ein hymynghorwyr yn swyddogion dysgu a datblygu uwch a phrofiadol gyda chefndir cryf mewn tai, iechyd a gofal cymdeithasol, llywodraeth leol a'r sector preifat.

Gwefanhttp://www.centralconsultancy.co.uk

 

Centrus

Grŵp gwasanaethau ariannol annibynnol yw Centrus sy'n credu mewn ffordd well o wneud busnes. Rydym yn arbenigo mewn cyllid corfforaethol, rheoli technoleg a buddsoddi ar draws sectorau preswyl, seilwaith, trafnidiaeth, ynni a chyfleustodau, corfforaethau ac ariannol ac yn cefnogi ystod eang o sefydliadau gan gynnwys darparwyr tai fforddiadwy cenedlaethol a chymunedol yn eu hanghenion ariannu a strategaeth ariannol. . Mae tîm blaenllaw Centrus ’o fancio, marchnadoedd cyfalaf dyledion, deilliadau, strategaeth ariannu a rheoli risg yn ymfalchïo mewn cefnogi cleientiaid i sicrhau gwerth am arian a rheoli risg darbodus.

Gwefan: www.centrusfinancial.com

 

Clarke Willmott LLP

Mae Clarke Willmott LLP yn gwmni cyfreithiol cenedlaethol sy'n cynnig sbectrwm eang o wasanaethau lleol ar gyfer busnesau ac unigolion.

Cawn ein harwain gan ein cleientiaid, ac mae gennym nerth strategol sydd wedi arwain at i sicrhau enw da cryf yn ein sectorau dethol.

Mae gweithio'n agos gyda'n cleientiaid i ddarparu datrysiadau pwrpasol ar gyfer eu sefyllfa neilltuol yn hollbwysig yn Clarke Willmott.

Buddsoddwn amser ac egni i ddatblygu perthynas gref gyda cheleintiaid er mwyn ychwanegu gwir werth a sicrhau canlyniadau cadarnhaol.

Gwefan: http://www.clarkewillmott.com  

 

Consortium Procurement

Mae gan Consortium Procurement (CP) bortffolio cleientiaid sydd bellach wedi cyrraedd dros 400 aelod ar draws yr holl Deyrnas Unedig. Rydym wedi rhoi llwybr sy'n cydymffurfio a dibynadwy ar gyfer cyrff sector cyhoeddus am dros 20 mlynedd. Mae hyn wedi arwain at gyfanswm arbediad o tua £10m y flwyddyn i'n haelodau.

Gall CP ddarparu cyfres o fframweithiau a systemau prynu deinamig yn cynnwys Adeiladu, Cydymffurfiaeth a Rheolau Asedau, Byw Annibynnol a Chynhwysiant Ariannol a llawer mwy.

Gallwn helpu i arbed amser, arian ac adnoddau i chi. Rydym yn sicrhau eich bod yn parhau i gydymffurfio drwy weinyddu'r broses galw yn ôl y gofyn, cydlynu gyda chyflenwyr, paratoi'r contractau, rheoli'r broses llofnod, mesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol, cynnal gwiriadau blynyddol ar gyflenwyr a chyflwyno cyfryngu contract lle bo angen.

Dolen gwefan : consortiumprocurement.org.uk

 

Darwin Gray 

Mae Darwin Gray yn gwmni cyfraith masnach sy'n seiliedig yng Nghaerdydd. Rydym yn falch o'n henw da am ein hymagwedd ymarferol a gyda ffocws ar ddatrysiadau wrth helpu ein cleientiaid.

Darparwn ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol ac anelwn sicrhau dealltwriaeth drwyadl o fusnesau ein cleientiaid. Mae hyn yn ein galluogi i adeiladu partneriaethau hirdymor gyda'n cleientiaid.

Rydym yn trin amrywiaeth eang o waith cyfreithiol cyffredinol ac arbenigol ar lawer o wahanol lefelau. Mae gan ein tîm Tai Cymdeithasol brofiad helaeth ar draws y sector, gan ddarparu gwasanaeth ansawdd uchel a chost-effeithlon ar gyfer ein cleientiaid. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol yn cynnwys hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ar safle cleientiaid.

Gwefanhttp://www.darwingray.com/  

 

Devonshires

Mae Devonshires yn un o'r prif ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol i ddarparwyr cofrestredig yn genedlaethol. Mae ein profiad yn amrywio ar draws cyngor strategol i fyrddau gweithredol i ymdrin â'r gwaith cyfreithiol arferol sy'n rhan o reoli a datblygu ystadau eiddo ein cleientiaid. Bu tai yn brif faes ein busnes ers dros 30 mlynedd ac rydym yn ymroddedig i'r sector. Mae ein sefyllfa flaenllaw yn y farchnad yn cael ei gydnabod yn Chambers UK a'r Cyfarwyddebau 500 Cyfreithiol.

Gwefan: www.devonshires.com

 

Echelon

Mae Echelon yn gwmni ymgynghori caffael blaenllaw, sy'n arbenigo mewn darparu cymorth a hyfforddiant cynghori i sefydliadau tai'r sector cyhoeddus, yn bennaf ym maes rheoli asedau. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn gweithio'n agos gyda phob cleient unigol i ddeall eu heriau a'u blaenoriaethau penodol er mwyn datblygu atebion pwrpasol sy'n darparu'r gwerth gorau dros y tymor hwy.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.echelonconsultancy.co.uk neu cysylltwch â ni drwy 01707 339800 neu e-bostiwch info@echelonconsultancy.co.uk

 

ENGIE

Mae ENGIE yn canolbwyntio ar dri gweithgaredd allweddol: ynni, gwasanaethau ac adfywio.

Rydym yn cyfuno'r galluoedd hyn er budd unigolion, busnesau a chymunedau ledled y DU.

Mae ENGIE yn galluogi cwsmeriaid i gynnwys byd carbon is, yn fwy effeithlon a chynyddol ddigidol. I wneud hyn, rydym yn mynd y tu hwnt i reoli cyflenwadau a chyfleusterau ynni traddodiadol.

Mae ein cwsmeriaid yn elwa o'n datrysiadau adeiladu ynni effeithlon a deallus, darparu gwasanaethau effeithiol ac arloesol, trawsnewid cymdogaethau trwy brosiectau adfywio, a chyflenwi ynni dibynadwy, hyblyg ac adnewyddadwy.

Mae ein 17,000 o weithwyr yn y DU yn gwella bywydau ein cwsmeriaid a'n cymunedau trwy amgylcheddau byw a gweithio gwell. Rydym yn eu helpu i gydbwyso perfformiad â chyfrifoldeb sy'n galluogi cynnydd mewn modd cytûn.
               
I ddarganfod mwy, ewch i http://www.engie.co.uk/places

 

Gambit

Mae Gambit yn boutique Cyllid Corfforaethol blaenllaw seiliedig yng Nghymru sydd wedi sefydlu am dros 25 mlynedd yn cynghori sefydliadau preifat, cyhoeddus a di-elw ar drafodion canol y farchnad yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae gwasanaethau Gambit yn cynnwys cynghori ar ddyledion, ailgyllido, codi arian, uno a chaffaeliadau, gwaredion, prynu-allan a chyngor strategol arall. Fel aelodau ecsliwsif yn y Deyrnas Unedig o Cylid Corfforaethol Rhyngwladol, mae Gambit yn rhan o rwydwaith bydeang integredig. Mae aelodau Cyllid Corfforaethol Rhyngwladol wedi cwblhau 350 o ddeliau traws-ffin gyda gwerth cronnus o fwy na £15 biliwn, gan ddod yn 24ain yn Ewrop ac yn 40fed yn fyd-eang gan Thomson Reuters am drafodion gwerth hyd at €500 miliwn.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.gambitcf.com

 

Gerflor

Mae Gerflor yn wneuthurwr datrysiadau lloriau finyl penodedig ar gyfer tai cymdeithasol ac adeiladu newydd. Wedi'i garu gan denantiaid a pherchnogion fel ei gilydd, mae'r amrywiaeth o gynhyrchion hyn yn dod i mewn i ddewis eang o ddyluniadau sy'n ddiogel, cynnes a chyfforddus. Wedi'i brofi i leihau gwaith adfer, cyflymu gosod a gyrru i lawr costau 'ar y llawr', gan gyfrannu at amseroedd cylch bywyd cynhyrchiol hwy a chyllidebau amnewid is.

Ewch i'n gwefan i weld ein hamrywiaeth o loriau tai cymdeithasol ac adeiladu newydd: www.gerflor.co.uk

 

Grant Thornton

Yn Grant Thornton Caerdydd credwn fod Economi Ffynnu i Gymru yn un sy'n sylweddoli potensial a rennir busnesau, dinasoedd, pobl a chymunedau ledled ein gwlad. Rydym am greu cyfleoedd i fod yn gydweithredol, ymgysylltu a chynhwysol. Rydym am annog cymdeithasau tai ledled Cymru i rannu eu llwyddiant, dywedwch wrthym sut maent yn arloesi, yn tyfu ac yn galluogi. Rydym am broffilio Cymru ar y cam cenedlaethol trwy enwebu unigolion Cymru ar gyfer ymgyrch 100 Gwynebau ein cwmni ar draws y DU ac i fod yn rhan o hyn rydym yn annog sefydliadau i gyflwyno eu stori lwyddiannus i www.vibranteconomywales.com

 

Hugh James

Fel cefnogwyr y mudiad tai cymdeithasol am dros 30 mlynedd, mae Hugh James wedi datblygu dealltwriaeth unigryw o heriau a chyfleoedd y sector. Gall yr arbenigedd hwn eich helpu i ddod o hyd i ddatrysiadau blaengar sydd o fudd i'r cymunedau yr ydych yn eu hadeiladu a'u meithrin.

Mae gan ein tîm arbenigol tai cymdeithasol ymroddiad i wneud cyfraniad sylweddol i adfywio tai a chreu cymdogaethau y mae pobl eisiau byw ynddynt.

Mae ein tîm wedi gweithio mewn partneriaeth gyda'n cleientiaid i wneud gwahaniaeth go iawn i gymunedau lleol. Gyda sylfaen cleientiaid o dros 40 o gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol, mae gan y tîm y sgiliau a'r adnoddau i gyflwyno'r cyfuniad iawn o ymgyfreitha trafodol a chefnogaeth gyfreithiol ymgynghorol. Mae gennym ddealltwriaeth arbenigol o ddeddfwriaeth datganoledig yn ymwneud â chyflenwi a rheoli tai yng Nghymru. Mae ein gwasanaethau i gleientiaid yn cynnwys darparu diweddariadau cyfreithiol a rhoi mynediad i ddigwyddiadau a gwasanaethau hyfforddiant tai cymdeithasol.

Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

 

Jehu Group

Mae'r Jehu Group yn un o gwmnïau eiddo ac adeiladu annibynnol mwyaf Cymru gyda thraddodiad o ragoriaeth adeiladu sy'n cwmpasu dros 80 mlynedd. Mae'r Grŵp, sydd â throsiant blynyddol o fwy na £35 miliwn, yn cynnwys Jehu Project Services, Jehu Civils, Jehu Energy Solutions, Waterstone Homes a Waterstone Estates.

Gwefanwww.jehu.co.uk

 

Panoramic Associates

Mae Panoramic Associates yn gwmni staffio lefel uwch, yn arbenigo mewn darparu rheolwyr dros dro a pharhaol yn y sectorau tai ac eiddo.

Gan weithio'n agos gyda Chymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol, mae Panoramic Associates yn wir arbenigwyr diwydiant yn gweithredu ar draws Prydain gyda rhwydwaith ragorol o ymgeiswyr.

Ein meysydd o ffocws neilltuol yw Adfywio, Datblygu, Rheoli Asedau/Eiddo, Adeiladu a Chydymffurfiaeth/Tân.

Darparwn ymgeiswyr lefel uwch ar draws Prydain i sefydliadau yn cynnwys nifer o Gymdeithasau Tai G15, cwmnïau Ymgynghori,  Datblygwyr Preifat a dros 70 Awdurdod Lleol a'u hendidau masnachol.

Gwefan: www.panoramicassociates.co.uk

 

RW Learning

Mae gan RW Learning Ltd hanes profedig o gyflawni rhagoriaeth datblygu arweinyddiaeth ar gyfer eu sylfaen cleientiaid yn y DU. Yn arbenigo mewn Gwytnwch a Niwrowyddoniaeth gymhwysol, mae'r tîm yn darparu rhaglenni datblygu pwrpasol i gwmnïau mawr a chanolig, gan sicrhau bod yr effaith a'r canlyniadau yn rhan annatod o'r gwasanaeth a'r gwerth a gynigir. Gan weithio a phartnerio ar draws y Sector Tai ar bob lefel hyd at Brif Swyddog Gweithredol, mae'r tîm wedi ymfalchïo'n fawr wrth ddod yn un o'r cwmnļau hyfforddi mwyaf gofynnol yng Nghymru, gan arwain at wneud y rownd derfynol ar gyfer Gwobr CIPD 2018 Cwmni Hyfforddi Gorau yng Nghymru. Cydweithredu yw'r allwedd i'n llwyddiant

Gwefan: http://www.rwlearning.co.uk/​

CYNNIG AELODAU - 20% oddi ar weithdai cydnerthedd

 

RLH Architectural Design Solutions Ltd

Rydym yn Ymarfer Pensaernïol yn Abergwaun, Gorllewin Cymru ac mae gennym lawer o brofiad o weithio gyda Chymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol dros y 10 mlynedd flaenorol. Yn yr amser hwnnw, rydym wedi darparu nifer o 100 o gartrefi ynni effeithlon newydd ar draws ein rhanbarth ac ar hyn o bryd rydym yn cynorthwyo i gael caniatâd cynllunio ar nifer o safleoedd eraill. Rydym wedi gweithio gyda Chymdeithas Tai Ateb (Cymdeithas Tai Sir Benfro gynt) a Chymdeithas Tai Cymru a Gorllewin dros nifer o flynyddoedd ac wedi eu penodi'n llwyddiannus i fframwaith Ymgynghorwyr Pensaernïol Ateb dros y 3 blynedd nesaf.

Gwefan: http://www.rlharchitectural.com/​

CYNNIG AELODAU - Cynllun safle dichonoldeb am ddim ar gael​

 

Quantum Advisory

Mae Quantum Advisory yn ymgynghoriaeth annibynnol gwasanaethau ariannol gyda'i bencadlys yng Nghaerdydd sy'n darparu gwasanaethau pensiwn a buddion gweithwyr cyflogedig yn seiliedig ar ddatrysiadau i gyflogwyr, ymddiriedolwyr cynllun ac aelodau.

Rydym yn cynnig gwasanaethau ymarferol a phwrpasol sy'n gweithio i'ch busnes, beth bynnag eich anghenion. Gallwn hefyd eich helpu i gyfathrebu pensiynau a budd-daliadau mewn iaith glir a syml fel y gall eich cyflogeion ddeall eu gwir werth. Mae ein profiad a'n harbenigedd yn golygu y gallwch fod yn hyderus ym mhecyn buddion eich gweithwyr cyflogedig - gan wybod eich bod mewn dwylo diogel gyda ni.

Gwefan: www.quantumadvisory.co.uk

CYNNIG AELODAU - 20% oddi ar weithrediad y cynllun aberthu cyflog.

 

Savills

Mae Savills Housing Investment Consultancy yn darparu gwasanaethau mewn tai a sectorau cysylltiedig, yn cynnwys cyngor ar ddatblygu tai cyhoeddus a fforddiadwy ac adfywio, rheoli asedau strategol, rheoli prosiectau, cyngor ar gyflenwi prosiectau a chyllido strategol a phortffolio. Gall ein profiad cenedlaethol a'n gwybodaeth leol, ynghyd â'n rhwydwaith helaeth o staff ategol, ein helpu i gyflwyno'r datrysiad gorau ar gyfer ein cleientiaid. Gall ein swyddfa yng Nghaerdydd hefyd roi cyngor ar ddatblygu a chynllunio ar gyfer Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar sut y gallwn helpu eich busnes yn www.savills.co.uk.

Cyfarwyddwr: Nigel Williams FRICS
029 2036 8902 / 07967 555804 / nswilliams@savills.com

Gwefan: www.savills.co.uk

CYNNIG AELODAU - Sesiynau briffio cinio am ddim ar ymchwil traws farchnad, optimeiddio asedau, mentrau ar y cyd a thueddiadau polisi.

 

Sero Energy

Bydd Sero Energy yn darparu ynni glân gwerth uchel yn defnyddio model gwasanaeth fydd yn cyflymu'r trawsnewid i ddyfodol carbon isel. Mae system Sero Energy yn golygu y gall cwsmeriaid fanteisio ar gynhyrchu ynni adnewyddadwy a storio ynni all-frig, gan arwain at filiau is ac ôl-troed carbon is.

Mae cwsmeriaid yn talu bil misol sefydlog isel, gyda Sero Energy yn dewis y ffynhonnell orau o'r ynni hwnnw. Mae'r cwsmer yn dal i fod â rheolaeth lawn ar eu gosodiadau cysur drwy ap Sero Life, gwefan a chanolfan gyswllt leol.

Mae ein chwaer gwmni, Sero Homes, yn adeiladu ei gartrefi rhent ei hun. Mae Sero Energy hefyd yn cydweithio gyda datblygwyr eraill, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i ddod â maint i ddatblygiadau tai ynni isel.

Cysylltwch â ni – connect@seroenergy.com

 

SDS - Shelton Development Services

Angen gwerthuso, cynllunio a rheoli'ch prosiectau tai?

Mae SDS yn eich helpu i wneud y mwyaf o ddatblygiad, gwerthu a rheoli tai fforddiadwy. Mae ein meddalwedd yn cael ei greu gan arbenigwyr tai cymdeithasol sydd wedi bod yn eich esgidiau. Rydym am i chi gael mwy o reolaeth a gwelededd er mwyn i chi allu gwneud penderfyniadau gwybodus a bod yn arwr yn eich sefydliad.

Mae ein meddalwedd cadarn ac arbenigwyr mewnol yma i'ch helpu ym mhob cam o'r broses datblygu, gwerthu a rheoli asedau. Gan gynnwys hyfforddwyr ardystiedig TAP i sicrhau bod eich timau'n defnyddio'r meddalwedd yn llawn. Mwynhewch fanteision trawsnewidiad digidol trwy osgoi camgymeriadau, tra'n bodloni canllawiau a meddalwedd archwilio a chydymffurfio sy'n integreiddio.

ProVal | Sequel | Landval | Stock Profiler | HDM | HomeMatch

Website: https://www.s-d-s.co.uk/​​

TSW 

Mae TSW Training yn ddarparydd hyfforddiant blaenllaw yng Nghymru sy'n cynnig rhaglenni dysgu a datblygu proffesiynol i sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig. Mae TSW yn arbenigo mewn hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth, effeithlonrwydd personol ac iechyd a diogelwch gyda ffocws cryf ar sicrhau canlyniadau a deilwriwyd i anghenion sefydliad.

Gyda dros 40 mlynedd o brofiad fel darparydd hyfforddiant, mae TSW wedi gweithio gyda gwahanol gymdeithasau tai i gynyddu sgiliau eu gweithlu. Gall TSW gyflawni eich anghenion manwl drwy ddatrysiad hyfforddiant pwrpasol neu deilwredig a anelwyd at gyflawni canlyniadau penodol i ddiwydiant a sefydliad. Mae TSW hefyd yn rhedeg rhaglen agored yn seiliedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cynnig dros 40 o gyrsiau i ddewis o'u plith drwy gydol y flwyddyn.

Gwefan: www.tsw.co.uk 

CYNNIG AELODAU - Cyngor ac arweiniad llawn ar gymwysterau prentisiaeth.

 

Cynghrair Caffael Cymru (CCC)

Mae Cynghrair Caffael Cymru yn ymagwedd newydd at gaffaeliad yng Nghymru, a grewyd ar gyfer sefydliadau sy'n prynu cynnyrch a gwasnaethau ar gyfer adeiladu, adnewyddu a chynnal a chadw tai cymdeithasol ac adeiladau cyhoeddus. Fe'i cefnogir gan LHC, un o sefydliadau caffael blaenllaw ac uchaf ei barch ym Mhrydain.

Mae creu'r CCC yn ganlyniad trafodaethau gydag aelodau LHC yng Nghymru sy'n gweld potensial enfawr cael canolfan rhagoriaeth ar gyfer caffaeliad - gyda ffocws ar adeiladu ac adnewyddu - sy'n mynd i'r afael yn llwyr ag anghenion, safonau a dyheadau Cymru. Bydd y WPA yn newid y tirlun caffael yng Nghymru, gan ddod â buddion sylweddol i brynwyr a'r cymunedau a wasanaethant.

Gwefan: www.welshprocurement.cymru