Aelodau Masnachol

Pam fod y sector tai cymdeithasol mor bwysig?

Cymdeithasau tai a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol bellach yw’r darparwyr mwyaf o dai cymdeithasol yng Nghymru.

Cynhaliodd Cartrefi Cymunedol Cymru arolwg dros y ddeng mlynedd ddiwethaf yn edrych ar effaith cymdeithasau tai a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol ar gymunedau Cymru.
 

Yn 2017/18, wyddech chi fod Cymdeithasau Tai Cymru wedi:

  • £327m a fuddsoddwyd i ddatblygu cartrefi newydd yn 2017/18, cynnydd o bron 7% o 2016/17
  • Cynnydd o 5% mewn trosiant ar gyfer y sector, gyda £445m o hwnnw wedi'i fuddsoddi'n ôl i adfywio drwy gydol y flwyddyn
  • Mae'r sector yn awr yn berchen ac yn rheoli 162,439 o gartrefi
  • Roedd gwariant uniongyrchol cymdeithasau tai yng Nghymru yn £1.2bn yn 2018, gyda 84% o'r gwariant hwnnw wedi'i gadw yng Nghymru
  • Mae'r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu fod cyfanswm y cyfraniad i'r economi dros £2bn
  • Dangosir lefelau asedau cymdeithasau, llai dibrisiant, ar £7.4bn, cynnydd o 7.2% ers 2017
  • Mae lefelau cyfalaf a chronfeydd wrth gefn yn awr yn £1.16bn (2017: £1.07bn), gan ddangos yr hyder sydd gan fenthycwyr yn y sector tai cymdeithasol.
  • Rydym yn sector gyda'r gallu a'r hanes o lwyddiant i gyflenwi.

Byddai dod yn aelod masnachol o Cartrefi Cymunedol, ar gost fforddiadwy, yn cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio gyda’r bobl allweddol yn y maes tai yng Nghymru a rhoi mynediad i chi i wybodaeth a chyngor nad yw efallai ar gael i’ch cystadleuwyr.

Cyfleoedd Masnachol Cartrefi Cymunedol Cymru

Cysylltwch gyda Edwina O'Hart (02920 674808) am fwy o wybodaeth