Aelodau bwrdd

Mae dros 550 o aelodau bwrdd gwirfoddol ar fyrddau cymdeithasau tai ledled Cymru, ac mae ganddynt rôl hanfodol yn y sector. Byrddau sydd â’r prif gyfrifoldeb dros lywodraethu landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, gan:

  • Benderfynu ar gyfeiriad strategol.
  • Diffinio polisïau a sefydlu systemau personél, rhaglen a rheolaeth risg sy’n sicrhau y caiff nodau ac amcanion eu cyflawni o fewn fframwaith clir o werthoedd ac amcanion y sefydliad.
  • Gweithredu rheolaeth effeithiol a sicrhau y caiff goblygiadau ariannol, cyfreithiol a gwasanaeth eu cyflawni’n iawn.

Gyda fframwaith rheoleiddiol newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dodi pwyslais sylweddol ar hunanasesiad, mae ffocws cynyddol ar fyrddau landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn nhermau eu gallu i oruchwylio eu sefydliadau, rhoi heriau adeiladol a sicrhau fod landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn ffynnu yn yr hyn sy’n amgylchedd heriol.

Mae bod yn aelod bwrdd yn gyfrifoldeb sylweddol. Yn dilyn trafodaethau gydag aelodau'r bwrdd, mae CCC wedi datblygu Cynnig newydd i Aelodau'r Bwrdd sy'n amlinellu'r gefnogaeth a ddarparwn gan gynnwys sut yr ydym yn dylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu.

Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau rhwydweithio  rheolaidd drwy gydol y flwyddyn fel rhan o’r cynnig. Mae’r manylion ar gael yma.

Ar gyfer cynigion hyfforddi aelodau'r bwrdd, gweler yma.

Y cyswllt yn Cartrefi Cymunedol ar gyfer unrhyw ymholiadau ywr Aaron Hill – medrwch gysylltu ag Aaron ar 029 2067 4820 neu aaron-hill@cycymru.org.uk

Ar gyfer cynigion hyfforddi aelodau'r bwrdd, gweler yma.