Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Mae gan CHC ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys

Caiff ein holl gyrsiau eu dilysu'n fewnol a chaiff ein hyfforddwyr eu dethol yn benodol gyda'r arbenigedd i'ch helpu i gael y budd gorau o'ch sesiwn hyfforddiant.

Nid ydym yn gadael dim i siawns a rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn diwallu eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig ar brisiau fforddiadwy mewn mannau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gyflwynir yn fewnol yn eich safle. Gall ein cyrsiau mewnol fod yn ffordd effeithiol o ran cost o hyfforddi grŵp mawr a gellir teilwra cynnwys i'ch amgylchedd penodol a gall sicrhau cysondeb gwybodaeth a dysgu ar draws y grŵp. Os hoffech holi am unrhyw ran o'r hyfforddiant a nodir uchod, cysylltwch â Lesley-Smith@chcymru.org.uk.

4302 - Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: June 24, 2019, 9:30 am hyd: June 24, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Amlinelliad o'r Cwrs:

Ar ddiwedd y dydd bydd Cynrychiolwyr:

  • â dealltwriaeth o beth yw tâl gwasanaeth;
  • yn deall y gwahaniaeth rhwng taliadau gosod ac amrywiol, manteision ac anfanteision pob un;
  • yn gwybod beth y gellir codi amdano dan gytundebau tenantiaeth yn cynnwys rhenti sicr, rhenti...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4292- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad: July 4, 2019, 9:30 am hyd: July 4, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: July 5, 2019, 9:30 am hyd: July 5, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4301 - Ymwybyddiaeth Nodwyddau a Biogemegau

Dyddiad: July 9, 2019, 9:00 am hyd: July 9, 2019, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Seven Sisters, Neath

Math o Hyfforddiant: General

Mae pobl, yn arbennig rai sydd mewn swyddi risg uchel fel cymdeithasau tai, crefftwyr a rhai sy'n clirio unedau gwag, mewn risg bob dydd  o Hep 8 a heintiau eraill a gludir yn y gwaed.

Mae canran uchel o bobl yn dod i gysylltiad i neu'n gweithio gyda nodwyddau a hylifau corff ond yn anffodus ni...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4303 - Rheoli a Hyrwyddo Iechyd a Llesiant Meddwl yn y Gweithle

Dyddiad: July 16, 2019, 9:15 am hyd: July 16, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Nod y cwrs i-act gydag achrediad hwn ar gyfer rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella llesiant gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a all fod â phroblem iechyd neu lesiant meddwl. Mae'r cwrs yn rhoi sylw i'r hyn sydd angen i reolwyr ei wybod am reoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft yng...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4305 - Atgyweiriadau ar Gyfer Staff Annechnegol

Dyddiad: September 11, 2019, 9:30 am hyd: September 11, 2019, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU

Os ydych chi'n berson annhechnegol sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd o wasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw eich sefydliad, mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi. Bydd y cwrs yn cynyddu eich gwybodaeth o'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar gyfer atgyweiriadau a hefyd yn rhoi mwy o hyder i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad: September 19, 2019, 9:30 am hyd: September 19, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN RUN AM 2 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD GWENER 20 MEDI 2019.​

COST £290 Y PERSON (YN SAFLE AR £ 145 Y DYDD)

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd newydd ymuno â Bwrdd neu sydd wedi bod yn aelodau o'r Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4304 - LLYTHRENNEDD CARBON AR GYFER LANDLORDIAID CYMDEITHASOL

Dyddiad: September 24, 2019, 9:30 am hyd: September 24, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

CYFLWYNIAD

  • Ydych chi'n gyfrifol am osod targedau gostwng carbon?
  • Oes angen i chi sicrhau cefnogaeth cydweithwyr a'r gweithlu cyfan?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn newid hinsawdd ac yn sylweddoli fod angen i chi wybod mwy amdano a gwneud rhywbeth i ymateb?

Os ydych wedi ateb ydw neu oes i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: November 1, 2019, 9:30 am hyd: November 1, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau