Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Mae gan CHC ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys

Caiff ein holl gyrsiau eu dilysu'n fewnol a chaiff ein hyfforddwyr eu dethol yn benodol gyda'r arbenigedd i'ch helpu i gael y budd gorau o'ch sesiwn hyfforddiant.

Nid ydym yn gadael dim i siawns a rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn diwallu eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig ar brisiau fforddiadwy mewn mannau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gyflwynir yn fewnol yn eich safle. Gall ein cyrsiau mewnol fod yn ffordd effeithiol o ran cost o hyfforddi grŵp mawr a gellir teilwra cynnwys i'ch amgylchedd penodol a gall sicrhau cysondeb gwybodaeth a dysgu ar draws y grŵp. Os hoffech holi am unrhyw ran o'r hyfforddiant a nodir uchod, cysylltwch â Lesley-Smith@chcymru.org.uk.

4304 - LLYTHRENNEDD CARBON AR GYFER LANDLORDIAID CYMDEITHASOL

Dyddiad: September 23, 2019, 9:30 am hyd: September 23, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

CYFLWYNIAD

  • Ydych chi'n gyfrifol am osod targedau gostwng carbon?
  • Oes angen i chi sicrhau cefnogaeth cydweithwyr a'r gweithlu cyfan?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn newid hinsawdd ac yn sylweddoli fod angen i chi wybod mwy amdano a gwneud rhywbeth i ymateb?

Os ydych wedi ateb ydw neu oes i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4311 - Rheoli a Hyrwyddo Iechyd a Llesiant Meddwl yn y Gweithle

Dyddiad: October 4, 2019, 9:15 am hyd: October 4, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyf, Ty Coch, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL

Math o Hyfforddiant: General

Nod y cwrs i-act gydag achrediad hwn ar gyfer rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella llesiant gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a all fod â phroblem iechyd neu lesiant meddwl. Mae'r cwrs yn rhoi sylw i'r hyn sydd angen i reolwyr ei wybod am reoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft yng...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4312 - Credyd Cynhwysol ar Waith

Dyddiad: October 15, 2019, 9:30 am hyd: October 15, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC, 2 Ocean Way, Cardiff, CF24 5TG

Math o Hyfforddiant: General

Mae'r cwrs hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol ar sut mae'r Credyd Cynhwysol i fod i weithio, gyda chynghorion ac awgrymiadau ymarferol pan nad yw'n gwneud hynny. Felly beth mae'n ei feddwl pan fod ardal yn mynd yn un "Gwasanaeth Llawn"? Pwy sy'n gorfod hawlio'r Credyd Cynhwysol a phryd? Sut y caiff y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4306 - Yn Llywodraethol

Dyddiad: October 19, 2019, 9:30 am hyd: October 19, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DIWRNOD 2 - DYDD GWENER 25 HYDREF A DIWRNOD 3 DYDD SADWRN 9 TACHWEDD 2019.​

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4313 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad: November 6, 2019, 9:30 am hyd: November 6, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Mae'r cwrs lefel hwn yn cynnig diweddarwr ar y UC ac yn canolbwyntio'n fanylach ar feysydd problem cyffredin UC. Mae'n cynnig dealltwriaeth ddyfnach o ffyrdd UCM ac archwiliad o'r hyn y gellir ei wneud: trwy fesurau rhagweithiol i leihau nifer y problemau ac wrth helpu i ddatrys materion mwy...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4301 - Ymwybyddiaeth Nodwyddau a Biogemegau

Dyddiad: November 7, 2019, 9:30 am hyd: November 7, 2019, 3:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Seven Sisters, Neath

Math o Hyfforddiant: General

Mae pobl, yn arbennig rai sydd mewn swyddi risg uchel fel cymdeithasau tai, crefftwyr a rhai sy'n clirio unedau gwag, mewn risg bob dydd  o Hep 8 a heintiau eraill a gludir yn y gwaed.

Mae canran uchel o bobl yn dod i gysylltiad i neu'n gweithio gyda nodwyddau a hylifau corff ond yn anffodus ni...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: November 8, 2019, 9:30 am hyd: November 8, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4307- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad: November 11, 2019, 9:30 am hyd: November 11, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad: November 29, 2019, 9:30 am hyd: November 29, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN RUN DROS 2 DDIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD SADWRN 30 TACHWEDD 2019.​

COST £290 Y PERSON (YN SAFLE AR £ 145 Y DYDD)

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd newydd ymuno â Bwrdd neu sydd wedi bod yn aelodau o'r Bwrdd am lai na 12 mis ac...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau