Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol - Gogledd Cymru

Dyddiad: February 27, 2020, 9:30 am until: February 27, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 100 per day (PFAS members £60)

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ N/A

Diogelwch Tân mewn Tai Arbenigol, yn cynnwys Tai  Gwarchod, Tai Gofal Ychwanegol a Thai â Chymorth                                                                                   

Digwyddiad hyfforddiant un-dydd cynhwysfawr ar ddiogelwch tân gan awduron y canllawiau i'r sector. Yn ogystal â rhoi sylw i gynnwys technegol y canllawiau, gall yr awduron godi cwr y llen ar gefndir a'r syniadau tu cefn i ymagwedd y canllawiau.

Pwy fydd yn manteisio o fynychu?

Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer pawb sy'n ymwneud â rheoli, asesu a gorfodi diogelwch tân mewn tai arbenigol. Bydd yn neilltuol o berthnasol i landlordiaid preifat a chymdeithasol, darparwyr tai eraill, asiantau rheoli neu reolwyr cyfleusterau, darparwyr gofal a chymorth, comisiynwyr gwasanaethau awdurdodau lleol, aseswyr risg tân ac awdurdodau gorfodi. Mae'r cwrs yn denu 7 awr IFE CPD.

Deilliannau Dysgu

Bydd cynrychiolwyr yn:

  • Cael gwybodaeth ar pam fod risg tân a diogelwch tân yn wahanol mewn tai arbenigol.
  • Hybu eu gwybodaeth o'r cyfreithiau ar ddiogelwch tân mewn tai arbenigol.
  • Cynyddu eu dealltwriaeth o egwyddorion dylunio diogelwch tân sy'n gysylltiedig gyda gwahanol ddulliau o dai arbenigol.
  • Deall y dull canoli ar y person ar gyfer pobl agored i niwed.
  • Deall y dull gweithredu addas ar gyfer asesiad risg tân mewn tai arbenigol.

Caiff cynrychiolwyr hefyd gyfle i drafod materion technegol a rheoli yn gysylltiedig gyda'r canllawiau newydd pwysig yma.

Gall aelodau staff cymdeithasau tai sy'n aelodau o PFAS fynychu ar gost is, gyda chymhorthdal o gyllideb Blwyddyn 1 PFAS. Mae croeso i rai nad ydynt yn aelodau o PFAS fynychu ond byddant yn talu ffi safonol.

Cost fesul dydd (yn cynnwys hyfforddiant, man cyfarfod ac arlwyo):
  • Aelodau PFAS - £60 y diwrnod
  • Rhai heb fod yn aelodau PFAS - £360 y diwrnod

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO