4320 - Adeiladu Gwytnwch Personol

Dyddiad: December 13, 2019, 9:30 am until: December 13, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 195

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 295

Ar gyfer pwy mae hyn?

Cynlluniwyd y gweithdy hwn ar gyfer rhai sy'n dymuno datblygu sgiliau i gynyddu a chynnal gwytnwch personol o fewn amgylcheddau cynyddol gymhleth, cyflym ac anodd.

Pam y dylech fynychu?

Mae'r gweithdy hwn yn ymchwilio manteision gwytnwch mewn cryn ddyfnder. Mae'n helpu cyfranogwyr i werthfawrogi'r strategaethau gwybyddol, emosiynol a chorfforol y gallant eu rhoi ar waith i gynnal lefelau uchel o berfformiad, heb niweidio eu hiechyd.

Mae'r gweithdy yn egluro beth yw gwytnwch a sut mae'n effeithio ar berfformiad a llesiant. Mae hefyd yn ymchwilio beth fedrir ei wneud i ddatblygu ymddygiad, agweddau a phatrymau meddwl i fynd i'r afael yn effeithlon gyda heriau cyfredol a heriau'r dyfodol.

Mae'r gweithdy yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau unigol a grŵp, gyda phwyslais cryf ar roi camau gweithredu ymarferol ar waith.

Trosolwg o'r cwrs:

Bydd y pynciau a gynhwysir yn y cwrs yn cynnwys:

  • Pam fod gwytnwch yn hollbwysig yn y gweithlu modern
  • Cadw pen clir dan bwysau
  • Strategaethau ar gyfer cadw'n iach (maeth, gorffwys a symud)
  • Sut y gall perthnasoedd a chysylltedd hybu gwytnwch
  • Sut i gadw persbectif dan bwysau
  • Cefnogi eraill - sut mae hyn yn hybu gwytnwch a chydlyniaeth tîm
  • Craff gyda'r ymennydd - creu amser i feddwl
  • Ymdopi gydag amwysedd
  • Defnyddio straen her i sicrhau canlyniadau gwell

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO