4319 - Hyfforddiant Ymwybyddiaeth celcio Camau Bach

Dyddiad: December 6, 2019, 10:00 am until: December 6, 2019, 12:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 25

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 50

Ar gyfer pwy mae hyn:

Unrhyw un o fewn y sector sy'n darparu gwasanaeth cefnogi ac yn debygol o weithio gyda thenantiaid gydag anhwylder celcian.

Pam y dylwn fynychu?

Bydd y sesiwn yn rhoi'r dulliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gynnig cefnogaeth effeithlon i'ch tenantiaid gyda phroblemau celcian.

Trosolwg o'r cwrs
  • Drwy fynychu'r gweithdy dwy-awr hwn, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn:
  • Deall achosion celcian neu gartrefi cronig anhrefnus:
  • Adnabod y mathau gwahanol o anhwylder celcian a deall pam fod hynny'n bwysig;
  • Datblygu mwy o empathi a pherthynas waith gryfach gyda chleientiaid o'r fath;
  • Gwella eu hyder wrth weithio gyda nhw;
  • Cael gwybodaeth a syniadau fydd yn helpu staff i fedru gweithio'n well gyda chleientiaid ar wella amodau eu cartref  

Bydd pawb sy'n mynychu yn derbyn taflen gyda dolenni defnyddiol i ddeunydd darllen pellach.

Am yr Hyfforddydd

Mae Susi De Lacey MBACP(Reg.) MASIIP, LLB yn gwnselydd cymwys ac yn Aelod Cofrestredig o Gymdeithas Brydeinig o Gwnselwyr a Seicotherapyddion a pherchennog Gwasanaeth Cwnsela Llanelli. Yn gyn-fargyfreithiwr, newidiodd yrfa yn 2012 ac mae wedi gweithio yn y maes iechyd meddwl byth ers hynny, yn gyntaf fel hyrwyddwr ar gyfer rhieni gydag anableddau dysgu ac yn ddiweddarach fel Dirprwy Reolydd Elusen Eiriol Iechyd Meddwl. Yn ystod y cyfnod hwn fe wnaech gydlynu gyda Rhwydwaith Celcian Sir Gaerfyrddin i wella mynediad i wasanaeth cefnogaeth iechyd meddwl yn cynnwys cwnsela. Mae wedi gweithio fel cynghorydd GIG o fewn y gymuned a hefyd fel Cwnselydd Profedigaeth GIG yn Ysbyty Tywysog Philip. Y llynedd fe wnaeth hefyd gynllunio a chynnal gweithdy wyth wythnos llwyddiannus ar gyfer pobl gyda phroblemau celcian yn Mind Abertawe. Mae Susi hefyd yn aelod o nifer o bwyllgorau a grwpiau strategaeth iechyd meddwl ar draws de Cymru.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO