4307- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad: November 11, 2019, 9:30 am until: November 11, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ £145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad y gallant ddod â rôl aelod o'r Bwrdd.

Beth yw deilliannau allweddol yr hyfforddiant hwn?

O ganlyniad i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn, bydd y cyfranogwyr yn ennill:

 • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau allweddol llywodraethu da a dealltwriaeth benodol o'r gyfundrefn reoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru
 • Cipolwg ar y gwahaniaeth clir rhwng llywodraethu a chynrychioli. A'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y ddau yn dda.
 • Gwybodaeth am hanfodion rheoli ariannol, risg a pherfformiad da ochr yn ochr â phwysigrwydd amrywiaeth a rheoli perthynas.
Bydd y cwrs yn cynnwys:

Deall Llywodraethu

 • Deall rôl y Bwrdd
 • 'Llywodraethu' yn erbyn 'cynrychioli' - y gwahaniaeth rhwng y ddau a rheoli unrhyw wrthdaro
 • Bod yn effeithiol ac yn atebol - y sgiliau allweddol sydd eu hangen ar unrhyw aelodau'r Bwrdd

Materion Ariannol - Cyllid ar gyfer "Pobl nad ydynt yn ariannu"

 • Sut i redeg sefydliad ariannol sy'n gynaliadwy ac yn effeithlon
 • Cynnal rheolaeth ariannol a chywirdeb effeithiol
 • Deall egwyddorion Gwerth am Arian a chymhwyso

Rheoli Heb Gwahaniaethu

 • Byw i fyny at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth: beth yw'r dyletswyddau cyfreithiol a roddir ar sefydliadau heddiw?
 • Pam mae'n bwysig deall safbwyntiau eraill?
 • Pryd a ble y gallem ni fwy na'r gofynion sylfaenol cyfreithiol?

Deall Risg

 • Beth yw risg?
 • Ble mae ein risgiau allweddol yn dod?
 • Beth yw egwyddorion rheoli risg da?

Perfformiad Monitro

 • Deall dangosyddion perfformiad
 • Gofyn y cwestiynau cywir a defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau da
 • Deall "y darlun mawr" yn hytrach na monitro gweithrediadau o ddydd i ddydd

Gwneud Cyfarfodydd yn Gweithio

 • Gwneud y mwyaf o gyfarfodydd a datblygu'ch sgiliau cyfathrebu
 • Gweithio fel tîm - rheoli perthnasau, golygfeydd amrywiol a gwrthdaro
 • Cydbwyso'r angen am fod yn agored a chyfrinachedd

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)