4305 - Atgyweiriadau ar Gyfer Staff Annechnegol

Dyddiad: September 11, 2019, 9:30 am until: September 11, 2019, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

PAM Y DYLECH FYNYCHU

Os ydych chi'n berson annhechnegol sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd o wasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw eich sefydliad, mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi. Bydd y cwrs yn cynyddu eich gwybodaeth o'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar gyfer atgyweiriadau a hefyd yn rhoi mwy o hyder i chi wrth ddelio gydag agweddau technegol y gwaith.

GRŴP TARGED

Staff derbynfa, gweinyddol, swyddogion tai, gofalwyr, wardeiniaid a staff annhechnegol eraill sy'n delio gyda cheisiadau gan denantiaid am waith atgyweirio a chynnal a chadw.

NODAU'R CWRS

Gwella eich gwybodaeth o atgyweiriadau, gan roi'r sgiliau i chi fod yn effeithlon yn eich rôl.

DEILLIANNAU DYSGU:  bydd y ffocws ar:

  • Enwi ac adnabod elfennau strwythurol a gwasanaeth mewn tŷ 
  • Gwybod yr eirfa - sut i ddefnyddio canllawiau i ddeall crefftau fel gwresogi, gwaith plymio a gwaith coed
  • Deall argyfyngau, atgyweiriadau cyffredin ac asesu pryd mae angen archwiliad, yn cynnwys problemau gyda lleithder
  • Y gwasanaeth atgyweirio - sut i ddiagnosio atgyweiriadau yn defnyddio dull cam wrth gam 
  • Gofyn y cwestiynau cywir ar gyfer manyleb atgyweirio effeithlon

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)