4304 - LLYTHRENNEDD CARBON AR GYFER LANDLORDIAID CYMDEITHASOL

Dyddiad: September 23, 2019, 9:30 am until: September 23, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

CYFLWYNIAD

  • Ydych chi'n gyfrifol am osod targedau gostwng carbon?
  • Oes angen i chi sicrhau cefnogaeth cydweithwyr a'r gweithlu cyfan?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn newid hinsawdd ac yn sylweddoli fod angen i chi wybod mwy amdano a gwneud rhywbeth i ymateb?

Os ydych wedi ateb ydw neu oes i unrhyw un o'r cwestiynau hyn byddai mynychu'r cwrs yn ddull delfrydol i addysgu'r holl weithlu a'u grymuso i ymateb i heriau real iawn newid hinsawdd.

AMLINELLIAD O'R CWRS

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd pawb sy'n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif gan yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Carbon yn cadarnhau:

  • fod ganddynt ddealltwriaeth sylfaenol a chadarn o achosion a chanlyniadau newid hinsawdd
  • y gallant werthuso'r cyfraniadau a wnânt i allyriadau nwyon tŷ gwydr
  • yn medru adnabod y cyfleoedd sydd ganddynt i gymryd camau cadarnhaol adre ac yn y gwaith i fynd i'r afael ag achosion
  • y gallant addasu i ganlyniadau cyflymu mewn newid hinsawdd.

CYNULLEIDFA TARGED

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unigolion o unrhyw aelod o CHC sy'n anelu i ostwng ei allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Yn ddelfrydol, rhai mewn sefyllfa i wneud penderfyniadau os yw Llythrennedd Carbon yn ddefnyddiol i'ch sefydliad.

Mae hwn yn gyfle unigryw i ddysgu gydag unigolion o'r un anian a datblygu set o ymatebion ymarferol i her newid hinsawdd. Bydd hyn yn y pen draw yn arbed arian eich sefydliad a'i wneud yn fwy gwydn, gwella llesiant eich tenantiaid, gwella enw da y sefydliad ac ennyn diddordeb a chymell staff.

Gall pawb ddod yn Garbon Lythrennog!

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae Prosiect Llythrennedd Carbon yn anelu i sicrhau fod pob dinesydd yn derbyn o leiaf un diwrnod o hyfforddiant fel eu bod yn deall y cysylltiadau rhwng gweithgaredd dynol a newid hinsawdd tra'n grymuso unigolion, cymunedau a sefydliadau i weithredu i ostwng allyriadau carbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr arall.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Grŵp Cynefin a Iechyd Cyhoeddus Cymru i gyd wedi cynnal ein cwrs. Dyma'ch cyfle i ymuno â mudiad sy'n tyfu.

"Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymroddedig i fod yn batrwm o gorff cyhoeddus yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sy'n cynnwys cyfrannu at gymdeithas carbon isel ar gyfer nod ffyniant 'Cymru lewyrchus'. Rydym eisoes yn defnyddio ein dysgu o'r cwrs i osod a chyflawni ein cynllun gweithredu ar gynaliadwyedd amgylcheddol". Richard Lewis, Rheolwr Rhaglen, Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)