Business Transformation Events

Presentations from Business Transformation Event 1 - Vision

Creating a Culture of Change within Dŵr Cymru - Kit Wilson, Dwr Cymru

Presentations from Business Transformation Event 3 - Customer

Presentations from Business Transformation Events 4 - Technology

 


 

2020 Communications Conference

OBJECTIVES - Setting Objectives in a rapidly changing environment - Laurian Hubbard, Cabinet Office

AUDIENCES - Do you know your audiences? Applying Behavioural Science to your campaigns - Shayoni Lynn, Lynn PR

STRATEGY - Save the Children Case Study: How to co-work with your audiences to develop effective strategy - Lucy Witt, Claremont Comms

SCORING - How to measure success - Andrew Bruce Smith, Escherman

Ensuring Digital is at the Core - Emily Harries, Spindogs

Socially Conscious Comms - Amy Lee Pierce and Jamie-Lee Cole, The Wallich

What's your story? Brand strategy workshop - Huw David, Bright Collie

Alcemi | Dyfodol Tai

Mae argyfwng tai yng Nghymru. Mae diffyg tai ansawdd da, gwirioneddol fforddiadwy yn golygu fod miloedd o bobl yn byw mewn cartref ansawdd gwael ac mae rhestri aros yn cynyddu.

Nid yw hyn yn ddigon da.

Os ydym eisiau creu dyfodol lle mae gan bobl gartref y gallant ei fforddio mewn cymuned maent eisiau byw ynddi, mae angen i ni wneud pethau'n wahanol.

Mae angen i ni gydweithio, mae angen i ni arloesi, mae angen i ni herio.

Dyna ble y daw rhaglen Alcemi i mewn.

Dyfodol Tai

Mae Dyfodol Tai yn gynllun ar y cyd gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban i feithrin gallu arloesi o fewn y sector tai yng Nghymru gan hybu diwylliant o gydweithio.

Gan weithio gyda'r arbenigwyr Arloesedd ?Whatif!, rydym eisiau i bob cymdeithas tai yng Nghymru gael budd o gydweithio ar raddfa ar draws y sector i fynd i'r afael i'r heriau a rannwn.

Dyma'r cynllun ar y cyd mwyaf erioed gan ein sector a byddwn hefyd yn manteisio o weithio gyda thimau o bob rhan o Loegr a'r Alban.

Byddwn yn bwrw iddi yn syth yn 2020 gyda'r rhaglen yma a rydym eich angen CHI!

Darllen fwy am Dyfodol Tai

Helpu i lunio'r her

Materion Tai

Adroddiad ar y cyd rhwng CHC, Cymorth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru yn dangos effaith toriadau ar gyllid cymorth cysylltiedig â thai ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn gwasanaethau cymorth.

Pecyn ymgyrch gydag adnoddau i’ch cefnogi i ymuno â’r ymgyrch

2019 Annual Conference

Building Communitues: Inside and Out - Chris Chinnock, Nurture Development

Foundational Economy - Professor Karel Williams

Partnership, Collaboration & Joint Venture - Helen Collins, Savills and Jonathan Jarvis, Devonshires

What are the Possibilities for using Participatory budgeting in the Housing Sector? - Emyr Williams, Y Lab

Our Future Wales - Bonnie Navarra, Office of the Future Generations Commissioner

Introduction to Regulation's Governance Development Project - Ian Walter, Welsh Government and Ceri Victory Rowe, Campbell Tickell

Ending Homelessness - Jon Sparkes, Crisis

The 7 D's Shaping the Future of Work - Dr Nicola Millard, BT

Innovation Landscape - Sarah Weller, ?What If!

Monitro Effaith y Credyd Cynhwysol

Mae adroddiad wedi'i comisiynu gan CHC yn dangos effaith Credyd Cynhysol ar denatiaid cymdeithasau tai yng Nghymru dros 18 mis. Darllenwch yr adroddiad yma.

2019 One Big Housing Conference and Development Zone 2019

Changing Behaviours - Dr Paul Chadwick, UCL

Lessons Learnt from Shared Housing Project - Jason Wroe, Newudd HA

Ensuring Affordability in Social Housing - Dan Hayes, Trivallis

Ensuring Affordability in Social Housing - Sioned Hughes, Altair

Culture Hack - Neil Almond, 91 Untold

Invisible Creations - Laura Wood, Invisible Creations

OSM Strategy - Post Engagement - Bethan Evans and Rebecca Powell, Clarke Willmott

Tenant Involvement - David Rhys Wilton, TPAS Cymru

Housing Associations and Health Boards Delivering Together - Glynne Roberts, Well North Wales

Development Zone

How do we make our homes fit for the Future - Arnout Andrews, Energiesprong

Overcoming the challenges of viability to deliver new development and regeneration in both urban and rural areas - Geoff Fox, Ark Consultancy

Overcoming the challenges of viability to deliver new development and regeneration in both urban and rural areas' - Rachel George, Newport City Homes

Secured By Design - Michael Harvey, South Wales Police, Rob Chapman, Dyfed Powys Police and Michael Brooke, Secured by Design

Mental Health in Construction - Jenny Herdman, Home Builders Federation

The True Cost of Innovative Housing - Gareth Davies, Coastal Housing

The True Cost of Innovative Housing - Down 2 Earth

Growing Green Spaces - Luke Penny and Justine Scorrer,  Linc Cymru 

Offsite housing and the decarbonisation agenda - Neil Barker,WPA and Miles Thomas, Hazelvale

Contractor Insolvency - Matt Stevens, Hugh James Solicitors

2019 HR and L&D Conference

Fighting Fatigue - What L&D can do to energise employees around learning - Robin Hoyle, 

Cracking the Code of High Performance Teams - Nick Fewings, Ngagementworks

Tactics for Termination - Louise Price, Hugh James Solicitors

Designing an Holistic Reward and Benefit Strategy to drive growtth  - Baljinder Kang, Midland Heart

Creating a culture of self-directed learning - Jane Hubbard, 

Investing in the Future - Susan James, Pobl Academy Lead

Implementing a HR System - Bev Flood and Kathryn Jaggard, Newport City Homes

Transforming our Digital Culture - Angela Lewis , Companies House

What's new and innovative in digital learning - Fiona Leteney, Fosway Group

BREXIT - A Practical Application - Richard Thomas, Capial Law

Creating a people -first approach to HR, Jane Jones, Curo-Group

The Role of L&D as Change Makers - Pip Gwynn, Insight HRC

Out with the Old, In with the New - Fflur Jones, Darwin Gray

Developing Resilience - Paul Chudleigh, R W Learning

GCS Cyfarfodydd- Telerau ac Amodau

Digwyddiadau y codir tâl amdanynt - Rhaid rhoi gwybod am ganslo archeb o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad neu bydd y ffi llawn yn daladwy.

Digwyddiadau am ddim - Rhaid rhoi hysbysiad o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad os canslir archeb neu bydd ffi o £15 yn daladwy.

Canllaw Ymarfer Partneriaeth, Cydweithredu a Mentrau ar y Cyd

Drwy gydol gwaith CHC ar yr Adolygiad o Dai Fforddiadwy, bu cydweithredu yn un o themâu allweddol ein gwaith polisi a dylanwadu.

Er mwyn cyflawni gweledigaeth y sector o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, bu cymdeithasau tai yn glir fod cydweithredu pellach rhwng cymdeithasau tai a gyda phartneriaid strategol allweddol, yn cynnwys awdurdodau lleol, yn hanfodol.

Fel rhan o'r gwaith hwn, bu CHC yn cefnogi aelodau sy'n gweithio yn y Gogledd yn eu hymdrechion i gydweithredu gyda Bargen Twf Gogledd Cymru.  Yn dilyn y gwaith hwn, rydym yn falch y gallwn yn awr lansio ein Canllawiau Ymarfer Partneriaeth, Cydweithredu a Mentrau ar y Cyd mewn partneriaeth gyda Savills sy'n seiliedig ar brofiad yn y Gogledd a mannau eraill.

Mae'r canllawiau yn rhoi sylw i'r ffactorau ac ystyriaethau allweddol y dylai cymdeithasau tai eu hystyried wrth adolygu eu hopsiynau partneriaeth a bwriedir iddo gefnogi byrddau a thimau gweithredol yn eu trafodaethau am gydweithredu posibl.

Darllenwch fwy yma.

2019 Low Carbon Conference

Presentations

A Smarter way to climate control - Fflur Lawton, Smart Energy​

Decarbonising Homes in Wales Report and Recommendations - Chris Jofeh

Decarbonising Housing Through Biodiversity and Greening - Gary Grant, Green Infrastucture

Going Further with Innovative Housing - James Williams, Sero Housing

Homes of Today for Tomorrow Research and Findings - Ed Green and Simon Lannon, Cardiff University

Insights from NEA's Recent Technical Trials in Fuel Poor Households - Michael Hamer, NEA

Reaching Carbon Neutral by 2050, The Dutch Approach - Dolf Neilen, Aedes

Retrofit to Passivhaus Standard - Harry Paticas, Arboreal Architecture

The Carbon Literacy Project in Wales - Rhodri Thomas, Cynnal Cymru

Thinking Differently - Andy Middleton, The Tyf Group

TrydaNi-EV infrastructure distribution - Neil Lewis, TrydaNI

 

Other Documents:

Net Zero Carbon Buildings A framework definition

Zero carbon homes from wood 2019 (English) - Woodknowledge Wales

Zero carbon homes from wood 2019 (Welsh) - Woodknowledge Wales

2019 Finance Conference

Economic Landscape - Trevor Williams

How the Land Lies - Rhodri ab Owen, Positif

Valuations and Increased Pressure on Margins - Nigel Williams and Adrian Shippey, Savills

Treasury Management - Andrew Stirling, Lloyds Bank

Pensions Landscape - Gary Bradley, TPT

Anti Bribery and Corruption - John Walsh and Andrew Chainey, C-S-I Online

Tax 101 An Introduction - Nick Comer, Deloitte

A Guide through Board Assurance - Gordon Perry, Ark Consultancy

Rethinking Housing in a Disruptive World - Lee Sugden, Salix Homes

Rethinking Housing in a Distruptive World - Connor O'Flynn, Centrus

Lessons Learnt from Grenfell - Marc Bates, Marsh

Lessons Learnt from Grenfell - Chris Tarrier, Thistle Insurance

Regulatory Update - Bob Smith, Regulatory Board for Wales

Welfare Reform, The Impact of Universal Credit - Sarah Seegar and Emma Owens, Curo Housing

Finance 101 - Inside the Black Box - Joseph Carr, Altair

Pensions 101 - Gary Bradley, TPT

Developing Resilience for Finance Functions - Paul Chudleigh, R W Learning

Affordable Housing Review- Lynn Pamment

Grants - Helga Warren, Welsh Government

Risk Being Bold - Ruth Murray-Webster, Beyond the Deal

Gweithdy 4: Beth am dechnoleg?

Gweithdy 3: Cwsmeriaid - deall anghenion defnyddwyr

Gweithdy Dai: Beth yw eich gweledigaeth?

Gweithdy un: Beth yw eich gweledigaeth?

Trawsnewid Busnes

Cyfrifon Cynhwysfawr

Mae Cartrefi Cymunedol a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynhyrchu adroddiad blynyddol ar berfformiad ariannol y sector tai cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad yn cynnwys rhifau cyfunol a chymarebau, yn ogystal â dadansoddiadau, sylwebaeth a gwybodaeth ychwanegol. Mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar ffurflenni a gyflwynodd cymdeithasau tai i Cartrefi Cymunedol, a baratowyd o ddatganiadau ariannol archwiliedig.

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â Steve Evans.

Datganiadau Ariannol 2018 Cyndeithasau Tai Cymru

Datganiadau Ariannol 2016 Cymdeithasau Tai Cymru 

Datganiadau Ariannol 2015 Cymdeithasau Tai Cymru

Datganiadau Ariannol 2014 Cymdeithasau Tai Cymru

Cyfrifon Cynhwysfawr ar gyfer y Sector Tai Cymdeithasol yng Nghymru 2013

Cyfrifon Cynhwysfawr ar gyfer y Sector Tai Cymdeithasol yng Nghymru 2012

Anelu am Arloesedd 2011

Manteisio ar Gyfle Newid 2010

Ateb yr Her 2009

Adolygiad Tai Fforddiadwy

Fe wnaethom alw am adolygiad o'r cyflenwad o dai fforddiadwy ym mis Tachwedd 2017 i alluogi cymdeithasau tai Cymru i gyflawni eu potensial llawn, a chyflawni uchelgais ein sector o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

 

Mae panel annibynnol yr Adolygiad o Gyflenwad Tai Fforddiadwy heddiw wedi cyflwyno eu hargymhellion i Lywodraeth Cymru yma.

Dull lleol o osod rhenti

Fe wnaethom gomisiynu Altair i gynnal ymchwil i gefnogi ein gwaith ar fforddiadwyedd, yn arbennig allu cymdeithasau tai i weithio gyda tenantiaid i osod rhent fforddiadwy ar lefel leol.

Gyda cyhoeddiad yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy yng Nghymru, rydym yn wynebu'r cyfle i gefnogi gwneud penderfyniadau dilys, cadarn ac ystyrlon rhwng landlordiaid a thenantiaid am fforddiadwyedd.

Mae'r adroddiad gan Altair, a lansir heddiw, yn dadansoddi elfennau o wahanol fodelau fforddiadwyedd a'u haddasrwydd ar gyfer eu defnyddio mewn gwahanol rannau o Gymru, ac mae'n crynhoi peth o'r gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo, gan ymchwilio diffiniadau a setiau data fydd yn helpu landlordiaid a thenantiaid i wneud penderfyniadau am lefelau rhent yn lleol.

Mae'r adroddiad yn canfod y dylid datblygu polisïau rhent lleol gyda thenantiaid, ac y dylent fod yn deg, tryloyw a chlir, rhoi sefydlogrwydd ond bod yn ddigon hyblyg i ymateb i newid mewn amgylchiadau. Mae'n argymell y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn data o ansawdd gwell ac y dylem barhau i weithio gyda landlordiaid i ddatblygu egwyddorion fforddiadwyedd ac offer sy'n cefnogi trafodaethau ystyrlon gyda thenantiaid yn lleol.

Darllenwch yr adroddiad cyfan yma

Cynllun Prif Awdurdod Tân

Sefydlwyd y Cynllun Prif Awdurdod Tân (PFAS) gan Cartrefi Cymunedol Cymru mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, gan ei gwneud y bartneriaeth diogelwch tân gydlynol gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym maes tai.

Gall pob cymdeithas tai sy'n aelod o CHC ymuno yn y PFAS a bydd yn rhoi mynediad i chi i gyngor am ddim am orfodaeth diogelwch tân, materion cyfreithiol, cydymffurfiaeth a phrotocolau presennol.

Gweler isod gwybodaeth bellach ar y cynllun: 

Llawlyfr

Ffurflen Ymuno 

Ffurflen Gais am Gyngor â Sicrwydd

Unwaith y byddwch wedi ymuno â'r Cynllun, bydd gennych fynediad i Weithgor Gweithredol PFAS, lle bydd gan ddau gynrychiolydd o'ch sefydliad gyfle i adolygu a thrafod ceisiadau am gyngor â sicrwydd. Gwahoddir yr un dau gynrychiolydd i ymuno â grŵp caeedig Yammer PFAS lle caiff cyngor â sicrwydd a cheisiadau eu cylchredeg.

Beth mae'ch aelodaeth yn ei gynnwys?

Ydych chi'n cael y budd mwyaf o'ch aelodaeth gyda CHC?

Wyddoch chi am yr holl fuddion gwych sydd ar gael?

Yn ogystal â'r cyfarpar a'r adnoddau, cynigiwn lwyfannau i rannu eich llais a rhwydwaith cryf a chefnogol i'ch helpu i wneud gwaith hyd yn oed yn well.

 Beth bynnag eich swydd - mae rhyiwbeth  chi yma.

Ydych chi'n Aelod Bwrdd? Mae gennym gennig yma i chi hefyd!

Ydych chi'n Aelod Bwrdd? Mae gennym gynnig yma i chi hefyd!

Contact Events Team

Events team

Business Development Manager - Angharad Young
AngharadYoung@chcymru.org.uk  |  029 2067 4803

Events and Business Officer - Rhian Robinson
rhian-robinson@chcymru.org.uk  |  029 2067 4814

Gweminarau

Gwyddom pa mor brysur yw'n haelodau a bod amser yn werthfawr. Gorau po fwyaf y gallwn ei wneud i gysylltu pobl ar-lein. Byddwn yn cynnal gweminarau rheolaidd i ategu ein gwaith, cywain sylwadau a diweddaru aelodau.

Mae ein cyfleusterau ar gael i'n haelodau. Oes gennych chi rywbeth y dymunwch ei rannu neu ei drafod gyda'r sector? Byddwn yn rhoi'r llwyfan a'r hyfforddiant. Cysylltwch â Julia-sorribes@chcymru.org.uk

Gweminarau i dod

 

Gweminarau'r Gorffennol:

[Saesneg] Polisïau rhent lleol

[Saesneg] Gweminar: Diweddariad ar Adroddiad Cartrefi Gewll, Cymru Well, Byd Gwell (Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019). Cyflwyniad ar gael yma

Brexit: Paratoi am heb gytundeb

Yammer – Canllaw i aelodau 

Beth yw'r Adolygiad o Dai Fforddiadwy?

Digwyddiadau rhwydweithio aelodau bwrdd

Caiff ein digwyddiadau rhwydweithio chwarterol a chiniawau anffurfiol cyn cynadleddau eu trefnu i helpu aelodau bwrdd i dyfu eu rhwydweithiau personol. Mae'r digwyddiadau hyn yn eu cysylltu gyda dylanwadau a rhanddeiliaid allweddol, gan roi cyfleoedd anffurfiol i rwydweithio gyda chyd-aelodau bwrdd, rhannu profiadau a chefnogi ei gilydd.

Dyddiadau ar gyfer 2019/20

5 Mehefin 2019                 Hugh James, Caerdydd                 5:30 – 8:00pm

20 Mehefin 2019               Deganwy Quay, Conwy                 5:30 – 8:00pm

3 Medi 2019                       Hugh James Caerdydd                 5:30 – 8:00pm

3 Rhagfyr 2019                   Hugh James Caerdydd                  5:30 – 8:00pm

5 Rhagfyr 2019                   Deganwy Quay, Conwy                 5:30 – 8:00pm

11 Mawrth 2020                Cinio cyn y Gynhadledd Llywodraethiant

Rheolaeth Tai

adeirydd: Andrew Myatt, Tai Calon
Is-gadeirydd: Serena Jones, Coastal Housing Group
Arweinydd CHC: Will Atkinson

Cynllun Gwaith - yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

 Dydd Iau 19 Mawrth - Pobl (Casnewydd)

Archebu eich lle yma.

Llesiant/Rheolaeth Tai Cyfarfod - Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019 (Abertawe)

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf: 

Dydd Mercher 18 Medi

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019 - Hugh James

2019 Governance Conference

Digital Transformation - Leading the change with curiosity, courage and creativity - Jo Kerr

Bitesize Governance Training - Governing Well (Morning Session) - Deborah Walthorne

Safe as Houses - Kieran Colgan, Ark Consultancy 

To Pay or Not to Pay? - Dr. Abi Robson and Stephanie Bamford, Central Consultancy and Training

A Community Insight - Andrew van Doorn, HACT

How to attract a diverse board - Cerys Furlong, Chawarae Teg

Do We trust Brighthouse, more than Housing Associations? - Paul Taylor, Bromford Lab

Bitesize Governance Training - New to the Board (Afternoon Session) - Deborah Walthorne

A view across the bridge - Catherine Simpson, Anthony Collins Solicitors and Sam McGrady, David Tolsen Partnership

Boards need to earn trust by listening, talking and doing. - John Wilkinson, Wilkinson PR and Communications

The Role of the Company Secretary - Stephanie Bamford, Central Consultancy and Training

Growth and Diversification - Managing Risk - Andy Ballard and Sioned Hughes, Altair Ltd

Board Assurance - Do you really know what you think you know? - Julie Vellucci, JVC Consultancy and Joe Logan, Tai Calon

Do we have real tenant engagement - Dr Bob Smith, Regulatory Board for Wales

Do we have real tenant engagement - Fran Bevan, Cynon Taf Community Housing  and Keith Edwards, Taff HA

Collaborative Leadership - Out with the Old School - Claire Maxwell, Oasis HR and Angela Lockwood, Northstar Housing Group

Funding Affordable Housing- What are the options? - Waqar Amhed, L&Q

Bouncebackability - Alistair McIntosh and Ian Parker, HQN

What's the point of it all? The Role of the Board in setting the Vision _ Ceri Victory Rowe, Campbell Tickell

Connected Communities - tackling loneliness and isolation

Here is our response to Welsh Government's 'Connected Communities - tackling lonliness and social isolation' consulation, launched late last year. 

2019 Communications Conference

Are you wired for Creativiity? - Nigel Temple

Digital Marketing Strategy - Nigel Temple

How to tell your Story - Ben Black, Bron Afon Community Housing Group

How to tell your story video

Introduction to podcast creation - Steve Austins, Bengo Media

2036: How did we get here? - Andrew Chainey, Tantrwm

2036: How did we get here -handout 1

2036: How did we get here - handout 2

Ready, Steady, Campaign! - Lyndsey Jenkins, Jamjar

Ready, Steady, Campaign! - Dawn Bratcher, Cowshed

Ready, Steady, Campaign! - Dawn Bratcher, Cowshed Video

Ready, Steady, Campaign! - Rebekah Hewett, Trivallis

Adroddiad Tryloywder Tal

Rydym wedi penodi Turning Point HR Solutions, ymgynghoraieth gwobr annibynnol, i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd yn uniongyrchol gan gymdeithasau tai ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.

Er bod gwybodaeth am dâl uwch reolwyr bob amser wedi bod ar gael i'r cyhoedd, bwriad yr adroddiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth ar dâl uwch reolwyr mewn un lle, ac mae'n dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored.

Adroddiad Tryloywder Tal 2018

 • cymerodd 36 o gymdeithasau tai Cymru ran yn yr arolwg meincnodi tâl 
 • Caiff 11% o'r sector tai yng Nghymru ei arwain gan Brif Swyddog Gweithredol o gefndir BAME, sy'n cymharu â 2% yn y  sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig.
 • Dengys data ar dâl dynion a menywod yn cyfeirio at 5 Ebrill 2017 fod cydraddoldeb yn y sector yn galonogol, gyda'r un nifer o ddynion a menywod yn y garfan yn Brif Swyddogion Gweithredol. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd y Deyrnas Unedig, a ddengys mai dynion yw 73% o'r Prif Swyddogion Gweithredol.

Adroddiad Tryloywder Tal 2019

 • cymerodd 37 o gymdeithasau tai Cymru ran yn yr arolwg meincnodi tâl 
 • Mae dwy yn fwy o fenywod yn Brif Swyddogion Gweithredol nag o wrywod yn y cohort sy'n gyfartal â chymhareb o 53% i 47%.
 • mae 24% o gymdeithasau tai yn talu i'w haelodau Bwrdd fel cynhelliant i ddenu'r sgiliau a'r dargyfeiriadau cywir

Grŵp Prosiect Iechyd a Thai

Caiff  y Grŵp Prosiect Iechyd a Thai  ei redeg ar y cyd gan CHC a Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter ac mae'n grŵp agored i roi cyngor a chefnogaeth i gymdeithasau tai, Byrddau Iechyd a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus i adeiladu, cynnal a gweithredu camau iechyd cyhoeddus effeithlon.

Nodau'r grŵp yw:

 •           Casglu, adrodd ar a lledaenu arfer da rhwng sefydliadau iechyd a thai
 •           Datblygu/cytuno ar fesurau priodol ar rannu canlyniadau
 •           Cefnogi sefydlu hyrwyddwyr iechyd cyhoeddus
 •           Sicrhau fod cynrychiolaeth o'r sector Tai ar bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Islaw mae'r tri maes allweddol a drafodwyd ym mhob cyfarfod yn ogystal ag unrhyw gyflwyniadau a roddwyd.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y grŵp, mae croeso i chi gysylltu â Louise Woodfine neu Elinor George.

10 Rhagfyr

 1. Shelter Cymru ac mae'n ymchwil
 2. Gwaith PATH
 3. Ymdopi'n Well

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf

 •          14 Chwefror
 •          16 Ebrill
 •          8 Gorffennaf
 •          29 Hydref

2018 Annual Conference

What's Next for the economy? - Trevor Williams

Good Growth, Kellie Beirne, Cardiff City Region

Good Growth, Katie Teasdale, National Housing Federation

Win-Win Outcomes fro Communities: Bethan Gladwyn, Hugh James Solicitors and Julia Houlston Clark, Wales, Restorative Approached Partnership

Delivering Services fit for the 21st Century - Dominic Campbell, FutureGov

Postioning Housing as Key to a Vibrant Welsh Economy, Jenny Brown and Rhian Owen, Grant Thornton 

Affordable Housing Review - An Update - Lynn Pamment, Chair, Affordable Housing Review Panel

Affordable Housing Review Workshops - Capacity & Calloboration - James Burgess and Jen Welsby, Welsh Government and Kevin Morgan, Affordable Housing Review Panel

Affordable Housing Review Workshops - Finance /Grants - Naheed Hussain, Carrie Satherly and Helga Warren and Jen Welsby, Welsh Government and Lynn Pamment, Affordable Housing Review Panel

Affordable Housing Review Workshops - Standards and Modern Methods of Construction - Sarah Laing-Gibbons, Welsh Government and Roisin Willmott, Affordable Housing Review Panel

Cyrsiau llywodraethiant

Yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ein Cod Llywodraethiant i gefnogi'r sector i sicrhau Llywodraethiant rhagorol. Mae ein rhaglen hyfforddiant newydd yn gydnaws gyda'n Cod a bydd yn rhoi'r dulliau, sgiliau a hyder i aelodau bwrdd ar bob lefel i lywodraethu'n dda.

Manylion cyrsiau newydd

Newydd i'r Bwrdd

Cwrs cynefino ar gyfer Aelodau Bwrdd newydd (2 diwrnod)

– cyflwynir gan Deborah Walthorne

Gwersi:

1. Deall cymdeithasau tai

2. Ymchwilio rôl y Bwrdd

3. Defnyddio eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn dda

 Yn Llywodraethol 

Pwy yw'r hyfforddiant hwn? 

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12 mis ac sydd am adolygu neu adnewyddu eu gwybodaeth a datblygu eu medrau llywodraethu ac arweinyddiaeth ymhellach.

1. Darparu arweinyddiaeth strategol glir

2.Gweithio'n dda fel Bwrdd

3.Rheoli risgiau a gwneud penderfyniadau effeithiol

4.Rhedeg sefydliad llwyddiannus a chynaliadwy

Gafael Gref

Cynlluniwyd ar gyfer bwrdd llawn (1/2 diwrnod) – cyflwynir gan HQN Cymru

Gwersi:

1. Cynllun busnes profi straen

2. Paratoi ar gyfer argyfwng

3. Gwneud penderfyniadau

Sboncio'n Ôl

Lluniwyd ar gyfer bwrdd llawn sydd angen sgiliau uwch (1/2 diwrnod) – cyflwynir gan HQN Cymru

Gwersi:

1. Rheoli enw da - nid dim ond cyllid

2. Sut i ymddwyn mewn argyfwng

3. Pryd i siarad gyda'r rheoleiddiwr

4. Canlyniadau anfwriadol cymryd camau gweithredu unioni

 

Cyrsiau 1-3 - £145 y diwrnod

Cyrsiau 4-5 - *Caiff costau eu teilwra i bob cymdeithas tai yn dibynnu ar waith paratoi cyn y cwrs

 

Anfonwch E-bost Lesley Smith i gael mwy o wybodaeth

2018 One Big Housing Conference and Development Zone

Yarlington's "Next Gen" - Sam Leigh, Yarlington Housing Group

Capturing Creativity Award - Hear from the Finalists

Rent to Own - Claire Rees-Harris Welsh Government and Kathryn Edwards, Pobl Group

Hafod's Neighbourhood Coaching Service - Richard McQuillan, Ceri Jones and Bethan Jones, Hafod Housing

Autism in Social Housing - Matt Howells Mi-Space and Donna Sharland and Emma Durnnam, Autside Education

Ensuring the Affordability of Social Housing - Katie Howells and Lorraine Oats, Merthyr Valleys Homes

ICF Capial Programme - Rhidian Jones, Welsh Government

Rural Housing Cooperatives - Dave Palmer, Wales Cooperative and Jon Adams, Bronllys Well Being Park

Renting Homes Act - Simon White, Wesh Government

A Day in the Life of a Housing Manager - Cheryl Tracy Monmouthshire Housing

Preventing Homelessness - Harry McKeown, Pobl Group

Preventing Homelessness - Carl Spiller, Welsh Government

Welsh Housing Condition Survey - Gowan Watkins Welsh Government

Monitoring the Impact of Universal Credit in Wales - Kester Holmes, Welsh Government

Working Smarter not Harder - Charles Vaughan,

Development Zone

From Paris to Powys: the need for low carbon housing - Dr Jannik Gieskam, University of Leeds

Lessons Learnt from the Recent Welsh Planning System - Phil Baxter, Asbri Planning

Safe as Houses, Gordon Perry, Ark Consultancy

Developing the Swansea Standard, Martin Nicholls, Swansea City Council

The True Cost of Innovative Housing - Anna-Liisa Blanks-Walden, Clarke Willmott

Modular: The Housing Solution - Iwan Jenkins, Hugh James Solicitors

Delivering New Build Housing to Meet the Welsh Government 20,000 Homes Target - Neil Barker, Welsh Procurement Alliance

Adroddiad Arolwg Bodlonrwydd Aelodau

Fe wnaeth David Hedges o Cyngor Da arwain yr Adroddiad Arolwg Bodlonrwydd Aelodau gan cynnal cymysgedd o gyfarfodydd, arolygonffôn ac arolygon ar-lein gyda 35 o Brif Swyddogion Gweithredol yn ogystal ag arolwg ar-lein gyda’r aelodaeth yn ehangach. Cafodd yr arolwg ehangach 69 ymateb. Cymerodd 15 Cadeirydd ac Is-gadeirydd hefyd ran mewn trafodaeth bwrdd crwn yng Nghynhadledd Arweinyddiaeth CCC ym mis Mehefin. Fe wnaethom hefyd gynnal sesiwn gyda bwrdd CCC ar ddechrau’r broses.

Mae’r canfyddiadau yn gyffred inolgadarnhaol ond mae’n amlwg fod nifer o clir lle gallwn, ac y byddwn, yn eu gwella. Nid ydym wedi cynnal arolwg fel hyn ers 2011 ac yn y saith mlynedd hynny gwelodd y sefydliad lawer o newidiadau ac mae’r canfyddiadau’n bendant yn adlewyrchu hyn.

Byddwn yn eu defnyddio fel sylfaen i’n cynllun corffthoraeol nesaf ar gyfer 2019-22, a byddwn yn mynd i’r afael â nifer o enillion cyflym dros y misoedd nesaf.

Darllenwch yr arolwg cyfan yma. 

Affordable Housing Review - Building our Response

Rent: What dies Affordability Really Mean? - Shona Mitchell, SFHA

Understanding Sector Capacity - Joseph Carr and Sioned Hughes, Altair

How can Collaboration increase our Delivery, David Ward, Tirion Homes and Neil Barber, Pobl

Building Homes Fit for the Future - Matthew Gardiner, Trafford Housing Trust

MMC: Delivering Local Homes through Modern Methods, Neil Barker, Welsh Procurement Alliance & James Nicholls, Accord Group

Active Homes: Challenges and Opportunties for Connected Low Energy Homes - Dr Jonny Williams, Swansea University

2018 Safety Summit

A review of procedures and practice to manage Health & Safety Maintenance risks, Alun Griffiths

Indepent Review of Building Regulations and Fire Safety, Andrew Pattinson

Health and Safety in Construction - Key Themes, Paul Harvey

Health and Safety for Home Workers, Leon Lloyd

Regulating Health & Safety, Helen White

Health & Safety and GDPR, Stephen Thompson

Occupational Health Presentation, Claire Hurley

Providing Assurance to Boards, Sue Harvey

Beth fydd yr adolygiad yn anelu ei wneud?

Cylch gorchwyl yr Adolygiad, a osodir gan Lywodraeth Cymru yw:

 • archwilio'r cwmpas am gynyddu arian cyfatebol i adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy, i gynyddu i'r eithaf y nifer o gartrefi a grëwyd gan gyfraniad Llywodraeth Cymru i dai cymdeithasol
 • adolygu'r trefniadau sy'n llywodraethu gweithio partneriaeth rhwng awdurdodau lleol a chymdeithasau tai
 • ystyried goblygiadau symud i gyflenwi cartrefi dim carbon erbyn 2020, yn cynnwys rôl cynhyrchu oddi ar y safle a dulliau modern o adeiladu
 • adolygu'r safonau sy'n llywodraethu tai fforddiadwy a chynghori os oes angen eu diweddaru
 • gwneud argymhellion am bolisi rhent cynaliadwy fydd yn caniatáu fforddiadwyedd hirdymor i denantiaid a chaniatáu hyfywedd datblygiadau tai presennol a newydd

Mae panel annibynnol yr Adolygiad o Gyflenwad Tai Fforddiadwy heddiw wedi cyflwyno eu hargymhellion i Lywodraeth Cymru yma. Mae papur gwybodaeth llawn hefyd ar gael yma

Sut fydd yr adolygiad yn gweithio?

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel annibynnol, dan gadeiryddiaeth Lynn Pamment, Uwch Bartner Caerdydd ac Arweinydd Llywodraeth a Gwasanaethau Cyhoeddus PWC. Mae gwybodaeth ar aelodaeth lawn y panel ar gael yma. 

Caiff y panelwyr eu cefnogi gan weision sifil a nifer o gynrychiolwyr o sefydliadau tai, yn cynnwys cynrychiolwyr o CHC a'r sector cymdeithasau tai. Bydd pob aelod o'r panel yn arwain un o ddeg ffrwd gwaith gwahanol. Mae rhestr lawn o gynrychiolwyr y ffrydiau gwaith ar gael yma.

 

 1. Deall yr angen am dai
 2. Cyfraddau grantiau ac ymyriad
 3. Polisi rhent
 4. Safonau a Gofynion Ansawdd Datblygu
 5. Adeiladu awdurdodau lleol
 6. Y gadwyn gyflenwi adeiladu yn cynnwys dulliau adeiladu modern
 7. Tir sector cyhoeddus
 8. Capasiti'r sector cyhoeddus a chymdeithasau tai
 9. Defnydd pwerau presennol
 10. Ysgogi'r potensial buddsoddiad mewn trosglwyddo stoc a sefydliadau Awdurdod Lleol

Fe wnaethom ni gyflwyno ein hymateb i'r galwad am dystiolaeth y Panel Annibynnol ar ddydd Gwener, 14 Medi. Darllenwch yn llawn yma.

Adolygiad Tai Fforddiadwy

Ym mis Tachwedd 2017 galwodd Cartrefi Cymunedol Cymru am adolygiad o bolisi tai fforddiadwy yng Nghymru. Mae'r adolygiad yn gyfle unigryw ì gymdeithasau tai yng Nghymru gyflawni ein gweledigaeth 20 mlynedd a gyflwynir yn Gorwelion Tai sy'n cynnwys ymrwymiad i ddyblu cyfradd cyflenwi'r sector drwy adeiladu 75,000 o gartrefi newydd a chreu 150,000 o swyddi newydd erbyn 2036.

Ddeng mlynedd yn ôl gosododd Adolygiad Essex ar Dai Fforddiadwy yng Nghymru y sylfaen ar gyfer sector cymdeithasau tai sydd wedi darparu mwy na 20,000 o gartrefi dros y degawd diwethaf. Heddiw, mae tai yn flaenoriaeth gadarn yn strategaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae CHC eisiau gweld hyd yn oed fwy o uchelgais, gwella gweithio partneriaeth a chydnabyddiaeth mai tai fforddiadwy yw'r allwedd fel y gall cymdeithasau tai wneud hyd yn oed fwy i fynd i'r afael ag argyfwng tai Cymru ac ychwanegu gwerth i gymunedau ledled Cymru.

Mae cyfweliad podlediad gyda Lynn Pamment, Cadeirydd yr adolygiad, ar gael yma. 

Mae cyfweliad podlediad gyda Lynn Pamment, Cadeirydd yr adolygiad, ar gael yma

2018 Finance Conference

Delivering on 20,000 Homes - Update. Carrie Satherley and Helga Warren, Welsh Government

Pensions Update - Stuart Price, Quantum Advisory

Financial Capacity in the Sector - Nigel Williams, Savills

The True Cost of Innovative Housing - Vicky Kells, Clarke Willmott

Analysing the credit worthiness of Welsh Housing Associations, Ratul Sood, S & P Global Ratings

Business Continuity: Managing the Financial Impact - Jodie Sheath and Laura Jennings, Arthur J Gallagher

The Policital Landscape in Wales & the UK, Rhodri ab Owen, Positif

Economic Outlook, Nikesh Sawjani Lloyds Bank

The Future of Cyber Security, Richard Gaze, Utiligroup

Risk Being Bold, Ruth Murray Webster

2018 Leadership Conference 2018

Marketing yourself - Mohamed Ahmed, Acorn

Leadership 2025, Creating a more diverse leadership - Sioned Hughes and Mihir Shah, Altair Ltd,

Wisdom based Leadership - knowledge v wisdom - Dr Barrie Kennard and Dave Thomas, Call of the Wild

The Science of Leadership - Paul Chudleigh, R W Learning

Developing yourself - A leader's story - Hannah Evans, Welsh Ambulance Service

How to be a Housing Management Team Leader - Bethan Gladwyn, Hugh James Solicitors

Developing Communities - Professor Ken Gibb

Wellbeing and Resilience at Work - Paul Chudleigh R W Learning and Georgina Gilbert

Innovative Leadership - Helen Goulden, The Young Foundation

Taking Back Control - Councillor Matthew Brown, Preston Council

Closing the Gap - Adele Baumgardt

Fforddiadwyedd a Rhwystrau Mynediad i Dai Cymdeithasol

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi lansio adroddiad a phecyn cymorth a gynhyrchwyd gan HQN ar fforddiadwyedd a rhwystrau mynediad i dai cymdeithasol.

Ymrwymodd Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA)  i gydweithio i rannu arfer gorau ar drin pobl sydd wedi eu hallgau o restri aros oherwydd ôl-ddyledion yn y gorffennol ac i sicrhau, lle mae pobl yn gwneud ymdrech resymol i dalu'r ddyled, na chânt eu hallgau o fynediad i gartref.

Adnoddau

Cookie Policy

Beth yw cwcis?

Yn yr un modd â bron bob gwefan broffesiynol, mae'r wefan yma'n defnyddio cwcis sef ffeiliau bach iawn a gaiff eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur i wella eich profiad. Mae'r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maent yn ei chasglu, sut y'i defnyddiwn a pham fod angen i ni weithiau storio'r cwcis hyn. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu cadw fodd bynnag gall hyn amharu neu 'dorri' elfennau neilltuol o swyddogaeth y safle.

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol yn erthygl Wikepedia ar Gwcis HTTP.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn rhoi peth rheolaeth o'r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael mwy o wybodaeth am gwcis a chyfarwyddiadau ar sut i asesu gosodiadau eich porwr i gyfyngu neu analluogi cwcis, gweler https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ neu www.aboutcookies.org.

Sut y defnyddiwn gwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am amrywiaeth o resymau a fanylir islaw. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw opsiynau safonol gan y diwydiant ar gyfer anablu'n llwyr y swyddogaethau a'r nodweddion a ychwanegant at y safle. Argymhellir eich bod yn gadael pob cwci ymlaen os nad ydych yn siŵr pam eich bod eu hangen neu beidio rhag ofn y cânt eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth a ddefnyddiwch.

Analluogi cwcis

Gallwch atal gosod cwcis drwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help eich porwr am sut i wneud hyn). Cofiwch serch hynny y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar swyddogaeth hyn a llawer o wefannau eraill a ddefnyddiwch. Fel arfer bydd analluogi cwcis yn arwain at hefyd analluogi rhai o swyddogaethau a nodweddion y safle hwn. Felly argymhellir nad ydych yn analluogi cwcis.

Y cwcis a osodwn

Cwcis cysylltiedig â chyfrif

Os ydych yn creu cyfrif gyda ni, yna byddwn yn defnyddio cwcis i reoli'r broses gofrestru a gweinyddiaeth gyffredinol. Fel arfer caiff y cwcis hyn eu dileu pan ydych yn logio allan fodd bynnag mewn rhai achosion gallant barhau ar ôl i gofio eich dewisiadau safle pan fyddwch wedi logio allan.

Cwcis cysylltiedig â mewngofnodi

Defnyddiwn gwcis pan ydych wedi mewngofnodi fel y gallwn gofio'r ffaith hon. Mae hyn yn golygu nad yw'n rhaid i chi fewngofnodi bob tro yr ydych yn ymweld â thudalen newydd. Caiff y cwcis hyn eu tynnu neu glirio fel arfer pan ydych yn logio allan i sicrhau mai dim ond pan fyddwch wedi mewngofnodi y gallwch gael mynediad i nodweddion cyfyngedig.

Cwcis cysylltiedig â phrosesu archebion

Mae'r safle hwn yn cynnig cyfleusterau e-fasnach neu dalu ac mai rhai cwcis yn hanfodol i sicrhau y caiff eich archeb ei chofio rhwng tudalennau fel y gallwn ei phrosesu'n iawn.

Cwcis cysylltiedig â ffurflenni

Pan gyflwynwch ddata drwy ffurflen megis y rhai sydd ar dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwadau, gellir gosod cwcis i gofio eich manylion defnyddwyr ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.

Cwcis trydydd parti

Mewn rhai achosion arbennig rydym hefyd yn defnyddio cwcis a gawn gan drydydd partïon dibynadwy. Mae'r adran ddilynol yn rhoi manylion pa gwcis trydydd parti y gallech eu cael drwy'r safle yma.

Mae'r safle yma'n defnyddio Google Analytics sy'n un o'r datrysiadau dadansoddeg mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we i'n helpu i ddeall sut y defnyddiwch y safle a ffyrdd y gallwn wella eich profiad. Gall y cwcis hyn olrhain pethau megis pa mor hir a dreuliwch ar y safle a'r tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw fel y gallwn barhau i gynhyrchu cynnwys diddorol.

Mae mwy o wybodaeth ar gwcis Google Analytics ar gael ar dudalen swyddogol Google Analytics.

Gallwch optio allan o'r rhain os dymunwch

Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mwy o wybodaeth

Gobeithio y bydd hyn wedi egluro pethau i chi ac fel y nodwyd yn flaenorol, os nad ydych yn siŵr eich bod angen rhywbeth, mae fel arfer yn fwy diogel i adael cwcis wedi eu galluogi rhag ofn nad yw'n rhyngweithio gydag un o'r nodweddion a ddefnyddiwch ar y safle.

Fodd bynnag os ydych yn dal i edrych am wybodaeth, yna gallwch gysylltu â ni drwy un o'r dulliau cyswllt a ffafriwn.

E-bost: enquiries@chcymru.org.uk

2018 HR and L&D Conference

A Song for the Sector - Sam McNeill, Songdivison

Why now is the Right Time to embrace flexible working -Louise Price, Hugh James Solicitors

Coaching & Mentoring - Moreen Pascal Housing Diversity Network

Coaching &  Mentoring - Ceri Meloy, Tai Pawb

Inclusive Workplace - Making a Positive Difference - Carol Harris, Remploy

Welsh Language Update - Llinos Iorwerth, ATEB

Opportunities for the Sector - Claire Snook, Chwarae Teg

Empowering Staff to Drive Improved Performance and Change, James Marsden, Synergy Creative

Legal Update - Fflur Jones, Darwin Gray

Well in Work - Michelle Coffey and Chris Stokes, Costal Housing

CHC's On-line Learning Platform - Claire Arthur, Online Housing Training

Creating Successful Apprenticeship Schemes to Boost your Talent Pipeline - Rhiannon Williams, Wales & West Utilities

Driving Digital Transformation across Housing - Liz Haworth, Torus Housing Group

A Training Programme to Suit all - Whether it's a Boomer, a Gen-X or Millennial - Richard Bassett, ALS Training

Developing a Culture of Innovative Self-Directed Learning - Gary Spring and Steve Lowe, Barclays Bank

Developing your own performance as an Effective Learning Professional - Mark Hendy, South Wales HR Forum

Panel Discussion: Implementing Change - Lessons I have Learnnt - Lesley Richards, Head of Wales, CIPD

Hyfforddiant ar-lein

Cafodd ein llwyfan hyfforddiant ar-lein ei deilwra ar gyfer sector tai Cymru. 

Yn dilyn adborth gan y sector, datblygwyd y cyrsiau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ddysgwyr ar bolisïau ac arferion diweddaraf yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig.

Datblygwyd y llwyfan newydd gan arbenigwyr Cartrefi Cymunedol Cymru a Hyfforddiant Tai Ar-lein, mae'r llwyfan newydd yn cynnig nifer o fuddion yn cynnwys:

Dulliau hyfforddiant i weddu i bob arddull, o aml-ddewis i fideo: gall dysgwyr sicrhau gwybodaeth a sgiliau mewn ffordd sy'n gweddu iddyn nhw
Amrywiaeth eang o bynciau o bolisi tai i lesiant yn y gwaith
Ffordd sy'n arbed amser ac effeithlon o ran cost i ddysgu: galluogi dysgwyr i ddiwallu eu hanghenion hyfforddiant a datblygu o gysur eu swyddfa neu gartref

Mae'r cyrsiau newydd yn cynnwys:

 • Deddf Diwygio Llesiant a Gwaith 2016 – darganfod sut mae polisi Cymru ac ar draws y Deyrnas Unedig yn effeithio ar denantiaid a gwybodaeth am ddeddfwriaeth
 • Materion Tai Cymdeithasol Cyfredol – dynodi newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol pwysig yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig ac anghenion tai y dyfodol
 • Tai Cymdeithasol - pwy ydyn ni'n feddwl ydyn ni? – dysgu am effaith Safonau Ansawdd Tai Cymru; cyflwr ac argaeledd tai ar hyn o bryd, a sbardunau cyfredol ar gyfer newid pellach

Mae gan y cyrsiau ardystiad CPD UK felly gallant fynd tuag at gynlluniau datblygiad proffesiynol parhaus dysgwyr.

Cofrestrwch yma. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy anfon e-bost Lesley Smith. 

cofrestrwch yma

Eich diweddaru ar ein cynnydd

Cyhoeddwn adroddiad cynnydd bob chwarter ar ein llwyddiannau a cherrig milltir allweddol yn seiliedig ar flaenoriaethau'r cynllun corfforaethol. Gallwch lawrlwytho yr holl adroddiadau cynnydd hyd yma ar y dolenni islaw:

Ionawr - Mawrth 2017

Ebrill - Mehefin 2017

Gorffennaf - Rhagfyr 2017

​Ionawr - Mawrth 2018

Ebrill - Mehefin 2018

Gorffennaf - Medi 2018

Hydref - Rhagfyr 2018

Ionawr - Mawrth 2019

Ebrill - Mehefin 2019 

Gorffenaf - Medi 2019

Hydref – Rhagfyr 2019

2018 Governance Conference

The Right Stuff - Improving Housing Associations (Main Session) - Carol Kay, Welsh Government and Ceri Victory Rowe, Welsh Regulatory Board
The Right Stuff - Improving Housing Associations (Workshop Session) - Carol Kay, Welsh Government and Ceri Victory Rowe, Welsh Regulatory Board
Governance Journeys...Part 1, Julie Thomas, Melin Homes
Is the Feeling Mutual? Dave Palmer and Keith Edwards, Wales Co-operative
Effective Assurance Frameworks, Nigel Ireland, Barcud Shared Services
Governance in Time of Crisis - Robert Lynbeck and Sharon Morden, Newport City Homes
Crisis Management, John Wilkinson, Wilkinson PR
T
o Pay or Not to Pay... That is the Question? Patricia  McCabe and Stephanie Bamford, Central Consultancy and Mike Gaskell, Trowers & Hamlin
Consultation on the Code, Tim Blanch, Tidal Consultancy
Learning from Difficult Cases, Karen Dusgate, Family HA
What do our Tenants really want? Jennifer Wallace, Carnegie UK Trust
Disrupting Targets, Empowering Staff, Hannah Evans, Welsh Ambulance Service
Are you ready for GDPR, Stephen Thompson, Darwin Gray
Governance Journeys....Part 3, Joanna Fairley, Newport City Homes
Changing our approach, what board members need to know, Amanda Protheroe
Changing our approach, what board members need to know, Charlotte Waite, ACE's Hub
Good Governance in the 21st Century, Alistair McIntosh, HQN

Grwpiau Cyflenwi Strategol

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth amdano Grwpiau Cyflenwi Strategol CHC. 

Adnoddau

Fe wnaeth CHC gomisiynu Savills i baratoi adroddiad ar sut olwg fydd ar yr heriau i'r sector yn 2036 (ugain mlynedd yn dilyn y lansiad) i fod yn sail i'n gweledigaeth hirdymor. Lansiwyd yr adroddiad ym mis Mehefin 2017. 

Darllenwch yr adroddiad lawn yma, darllenwch ein crynodeb yma, a gwyliwch ein fideo yma.

2018 Communications Conference

Optimising every Opportunity - How to get people talking about your brand - Bernard Muscat, Macmillan Cancer

Capturing the attention of your local politicians - Rhodri ab Owen, Positif

Welsh Language Regulation and Promotion - What Next? - Rhys Evans, Director, ATEB Cymru

Reputation Management - working with the media during a crisis, John Wilkinson, Wilkinson PR

The Ever Changing Face of Media - Cathryn Scott

GDPR and Communications - Compliance threat or transformation opportunity - Victoria Ford, Perago

Working with the media - an introduction - John Wilkinson, Wilkinson PR

Crisis Communication - Amanda Bunn and Annabel Lloyd, Golley Slater

Looking After Number One - Cath Allen, Cath Allen Associates

Marketing Wales on the Biggest Stage - Gwydion Griffiths, Visit Wales

Communicating Clearly with your tenants - Ben Whitmore, Tripartum

Gadewch i ni Barhau i Gefnogi Pobl

Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu'r dasg anodd bob blwyddyn o osod cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol. Mae hyn yn cynnwys gwneud penderfyniad am faint o gyllid y byddant yn ei ddyrannu i'r rhaglen Cefnogi Pobl.

Bob blwyddyn, mae rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru yn helpu tua 60,000 o'r bobl fwyaf agored i niwed ac ar y cyrion i osgoi digartrefedd a byw'n annibynnol yn eu cymunedau. Mae'r rhaglen Cefnogi Pobl yn gostwng y pwysau ar ystod o wasanaethau cyhoeddus eraill - megis tai a digartrefedd, iechyd, gofal cymdeithasol a chyfiawnder troseddol - yn ogystal ag annog pobl i fanteisio ar gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae angen i ni wneud yn siŵr eu bod yn clywed gennym am bwysigrwydd diogelu cyllid Cefnogi Pobl. Fel arfer caiff y drafft gyllideb ei chyflwyno ganol mis Hydref - felly mae'n hanfodol ein bod yn gwneud popeth a fedrwn i ddylanwadu ar ei chynnwys cyn hynny.

Mae cyfnod yr haf yn hollbwysig. Bydd Cymorth Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru yn arwain yr ymgyrch genedlaethol - ond rydym angen eich help yn lleol er mwyn cael yr effaith mwyaf. Rydym yn eich annog i gysylltu gyda'ch Aelodau Cynulliad i danlinsellu pwysigrwydd y gyllideb Cefnogi Pobl, a gofyn iddynt ei diogelu.

Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael yn y pecyn hwn y gellir ei lawrlwytho.

Deddfwriaeth

Ers 2011, bu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y grym i ddeddfu dros 20 maes penodol o bolisi yn cynnwys Tai, Iechyd a Llywodraeth Leol.

Cliciwch ar yr hyperddolenni islaw i gael mwy o wybodaeth ar ddeddfwriaeth a rheoliadau perthnasol:

Deddf Tai (Cymru) 2014

Safon Ansawdd Tai Cymru

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Rheoleiddio'r diwydiant dwr

Campaigns

Please click on the links on the left hand side to find out more about our most recent Campaigns.

2017 Annual Conference

Wales and the Single Market: A Threat Assessment - Professor Calvin Jones, Cardiff Business School

Supported Accommodation - What does the Future Hold - Paul Webb, Welsh Government

Building Homes and Communities - A Masterclass in Devolution and Partnership Deals - Gordon Perry, Ark Consultancy

The Regulation of Housing Associations Public Accounts Committee Inquiry - Next Steps - Nick Ramsay AM, Lee Waters AM, Fay Bowen and Jonathan Baxter, National Assembly for Wales

Leading with a Trauma-Informed Approach in Housing - Charlotte Waite, ACEs Hub

Business Transformation through Excellent Customer Service - Stuart McFadden, Monzo

Leadership for Today and Tomorrow - Dr. Mairi McLean, Central Consultancy and Training

Changing Perceptions Online - How to better tell your story - Catherine Little and Paige Hudson - Soha Housing

Housing an Ageing Population - Cathy Osborn and Lawrence Bowles, Savills

Create a Vision and Trust - Liz Cross, The Connectives

Adroddiad Socio-Economaidd

Am y saith mlynedd ddiwethaf, mae Cartrefi Cymunedol wedi comisiynu'r Uned Ymchwil i Economi Cymru yn Ysgol Fusnes Caerdydd i gynnal adroddiad i fesur effaith cymdeithasau tai a sefydliadau tai cymunedol cydfuddiannol Cymru.

 

Adroddiad Socio-Economaidd 2018 (Adroddiad Llawn)

Adroddiad Socio-Economaidd 2018 (Inffograffeg)

 

Adroddiad Socio-Economaidd 2016 (Adroddiad Llawn)

Adroddiad Socio-Economaidd 2016 (Inffograffeg)

 

Adroddiad Llawn 2014

Infograffeg 2014

Mesur Effaith Economaidd Sector Cymdeithasau Tai Cymru 

 

Adroddiad Llawn 2013

Infograffeg 2013

 

Crynodeb Gweithredol 2012

Adroddiad Llawn 2012

 

Crynodeb Gweithredol 2011

Adroddiad Llawn 2011

 

Crynodeb Gweithredol 2010

Adroddiad llawn 2010

 

Crynodeb Gweithredol 2009

Adroddiad llawn 2009

 

Crynodeb Gweithredol 2008

Adroddiad llawn 2008

Cynigion Cyswllt

Cynllun Yswiriant Cynnwys Cartrefi ar gyfer aelodau

Mae cynllun yswiriant cynnwys My Home yn gynllun yswiriant cynnwys cartref arbenigol a gynigir i aelodau gan CHC mewn cysylltiad gyda Thistle Insurance Services Cyfyngedig. Mae My Home yn gynllun fforddiadwy a hyblyg a gynlluniwyd i ddiogelu eich tenantiaid rhag amrywiaeth o risgiau ac nid oes dim cost i chi fel aelod.

Fel aelod o CHC mae'n syml ac yn rhwydd i chi:

 • Datrysiad fforddiadwy a hollol hyblyg
 • Cefnogaeth marchnata llawn
 • Hyfforddiant cynnyrch a  chefnogaeth barhaus
 • Sicrwydd priodol a heb or-dal addas i anghenion tenantiaid

Hoffech chi wybod mwy? I gael mwy o wybodaeth ar gynllun yswiriant cynnwys My Home a sut y gall fod o fudd i chi a'ch tenantiaid, cysylltwch â Chris Tarrier ar 0113 398 4013 neu e-bost  chris.tarrier@thistleinsurance.co.uk.

Ydych chi angen cyflenwad o Becynnau Cais? Anfonwch e-bost at Sally.Alvey@thistleinsurance.co.uk a chadarnhau faint ydych eu hangen ac i ble y dylid eu dosbarthu.

2017 One Big Housing Conference and Development Zone

One Big Housing Exhibitor Profiles

Universal Credit - Lesson Learnt so Far - Richard d'Souza, DWP

Handling Hoarding and Cluttering - Neil Morgan, Darwin Gray

My Home Insurance - Nick Fenner, Thistle Insurance

Capturing Creativity - Rooms 4U

Capturing Creativity - Space Saviours

Universal Credit Full Service - Lesson Learnt So Far - Ian Simpson, Bron Afon Community Housing and Jen Griffiths, Flintshire County Council

Supported Accommodation - What are the next steps? Paul Webb Welsh Government

Housing Associations Approach to Social Impact - Stephen Russell, HouseMark and Steve Cranston, United Welsh HA

Renting Homes - What are the next steps? Simon White, Welsh Government

Rent to Own, Naheed Hussian and James Burgess, Welsh Government

Renting Homes Implementation Phase - The Legal Implications

Valued Based Lettings and a Different Approach to Allocations - Adrienne Reid, InCommunities

Crisis - Housing and Homelessness - Nick Morris, Crisis Cymru

GDPR - Ensuring the whole organisation is prepared for change - Stephen Thompson, Darwin Gray

Fashioning Foundational Economies in Wales - Kevin Morgan, Cardiff University

Supporting Communities in Crisis, Lesson Learnt from Grenfell - Tony Thompson, Emergency Planning Society

Housing Associations have been given the nudge - Joshua Dowdall and Rhodri Thomas, Taff HA

Employability Delivery Plan - Edwy Williams, Welsh Government

What is Housing First? Arwel Jones, Isle of Anglesy County Council

 

Development Zone - Thursday 5th October 2017 

Planning and Affordable Homes - Jane Lee, WLGA

Asset Schematic Housing Model - Nigel Page, Savills

Energy Efficiency Measure Guidance - Andrew Dunn,Sers

Health and Safety Update: Radon - Kristian James, Public Health Wales

Sitting on a Ticking Timebomb - Jemma Bridgeman, Construction Youth Trust Wales

Timber Housng Development - Andrew Callan, HR Timber Frames

Giving your Maintenance and Repairs a Nudge - Kevin McCarthy, Just Housing Group

Health and Safety Update: Gas Safety - Mark Baker, Corgi

Health, Social Care and Housing Conference 2017

Scene Setting - Tracey Cooper, Publiic Health Wales

Scene Setting - Judith Paget, Aneurin Bevan Health Board

Scene Setting - Louise Attwood, Linc Cymru

Discover more about what Adverse Childhood Experiences and Housing can mean to you - Charlotte Waite, ACE Hub

Wellbeing 4U and Brynteg Road, Karen Tipple, United Welsh HA

Regional Partnership Boards, Martyn J Palfreman, Rachel Jones, Sarah Bartlett and David Hartwell

Feedback from the Regional Partnership Boards Workshop

Health and Housing Champions, Louise Woodfine, Public Health Wales and Carly Dix, Community Housing Cymru

Feedback from the Health and Housing Champions Workshop

Panel Debate - What conversations should be taking place - Neil Ayling, Flintshire Council

Learning Disability: Improving Lives Programme - Kath Palmer, Welsh Government, 

Learning Disability: Improving Lives Programme - Shane Mills, National Collaborative Commissioning Unit

 Learning Disability: Improving Lives Programme - Adrian Burke, First Choice HA,

 Learning Disability: Improving Lives Programme - Richard Davies, Pobl Group, 

The Sum of the Parts, Anna Sussex, Cardiff and Vale UHB

CHC Housing HIA PH Act Briefing Aug 2017

CHC RPB Information

Final HIA Report for the Gaer Bungalow Estate and new Derwen Development

Llesiant

Cadeirydd: Stephen Evans, CCHA
Is-gadeirydd: Daniel Hall, Cartrefi Conwy
Cynrychiolydd CHC: Laura Courtney

Cynllun Gwaith - yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 

Dydd Iau 5 Mawrth - CMC@Loudoun, Caerdydd

Archebu eich lle yma

Dydduad y Cyfarfod Diwethaf

Llesiant/Rheolaeth Tai Cyfarfod - 3 Rhagfyr (Abertawe)

Dydd Mercher 11 Medi - CMC@Loudoun (Caerdydd)

Dydd Mercher 22 Mai  - Cartrefi Conwy

Dydd Llun 25 Mawrth - Pobl (Casnewydd)

Dydd Llun 26 Tachwedd

Dydd Mercher 18 Gorffenaf

Dydd Mercher 25 Ebrill

Dydd Llun 29 Ionawr 2018

Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017

Rhwydwaith Cymorth Tai

Cyd-gadeirydd CHC: Harry McKeown, Pobl
Cyd-gadeirydd Cymorth Cymru: Katie Dalton, Cymorth Cymru
Cynrychiolydd CHC: Will Atkinson

Caiff y Rhwydwaith ei redeg ar y gyd gyda Cymorth Cymru. Diben y grŵp yw ystyried pob mater landlord yn ymwneud â darpariaeth a chyflenwi tai gyda gofal a chymorth. Gan fod tai â chymorth yn aml yn cael eu darparu gan gymdeithasau tai a sefydliadau cymunedol cydfuddiannol yn gweithio gydag asiantaethau eraill, mae'r grŵp yn gweithio'n agos gyda Cymorth Cymru, corff cynrychioli darparwyr tai â chymorth.

Cynllun Gwaith

Clych Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

Dydd Mawrth 7th April - Cartrefi Conwy. Archebu eich lle yma.

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf:

Dydd Mawrth 8 Hydref - MRC (Llandrindod Wells)

Dydd Llun 20 Mai - Pobl (Casnewydd)

Dydd Mercher 17 Hydref (SPIN/NSHPN Cyfarfod)

Dydd Gwener 6 Gorffenaf

Dydd Llun 9 Ebrill

Dydd Iau 30 Tachwedd

Rheoleiddio a Llywodraethiant

Cadeirydd: Daniel Lewis, CCHA
Is-gadeirydd: Joanna Fairley, Newport City Homes
Cynrychiolydd CHC: Laura Courtney

Cynllun Gwaith - yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Cylch Gorchwyl

Gweminar Diweddariad Rheoleiddio (Cynhelir yn CHC - 6 Mawrth) [Saesneg]

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

I'w gadarnhau

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf:

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020  - Cartrefi Dynas Casnewydd

Cyflwyniadau [Saesneg]


Dydd Iau 19 Medi


Dydd Iau 23 Mai 

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019

Dydd Mercher 18 Ebrill

 • Agenda
 • The Right Stuff - Improving Housing Association Governance in Wales
 • Board Assurance Framework

Dydd Llun 27 Tachwedd 2017

Adfywio

Cadeirydd: Steve Cranston, United Welsh
Is-gadeirydd:Stuart Baldwin, Melin Homes
Cynrychiolydd CHC: Selina Moyo

Cynllun Gwaith

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

I'w gadarnhau

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf:

Dydd Iau 8 Tachwedd

Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018

Dydd Mercher 21 Mawrth 2018

Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017

Cyfathrebu a Materion Allanol

Cadeirydd: Nia Rolfe, Cadwyn Housing
Is-gadeirydd: Mark Woods, Trivallis
Cynrychiolydd CHC: Edwina O’Hart 

Cynllun Gwaith – yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020 - Grŵp Tai Coastal (Abertawe)

Archebu eich lle yma.

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Iau 5 Medi 2019  - Cartrefi Conwy

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019 – CHC

Cyflwyniadau

Cartrefi'r Dyfodol

Cadeirydd: Andrew Bateson, Cadwyn Housing
Is-gadeiryddau: Claire Tristham, Pobl Group
Cynrychiolydd CHC: Hayley Macnamara

Cynllun Gwaith

Cylch Gorchwyl

Gweminarau

Diweddariad ar Adroddiad Cartrefi Gewll, Cymru Well, Byd Gwell (19 Tachwedd 2019)

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

GCS Cartrefi'r Dyfodol/Cyllid Cyfarfod - Dydd Llun 3 Chwefror - Caerdydd

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Gwener 27 Medi - Prifysgol Glyndwr, Wrecsam


Dydd Mawrth 11 Mehefin - CMC@Loudon (Caerdydd)

Dydd Mercher 13 Chwefror 2019

Dydd Mercher 12 Medi

Dydd Mercher 9 Mai

Dydd Gwener 16 Chwefror

Dydd Gwener 10 Tachwedd

Adnoddau Dynol

Cadeirydd: Siobhan Johnson, Cartrefi Conwy
Is-gadeirydd: Beverley Flood, Newport City Homes
Cynrychiolydd CHC: Phillipa Knowles

Cynllun Gwaith - yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

Dydd Mawrth 24 Mawrth 2020 - Cartrefi Dinas Casnewydd

Archebu eich lle yma

Agenda i'w gadarnhau

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Mercher 11th Rhagfyr -  Hugh James (Caerdydd)

Dydd Mawrth 25 Mehefin

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019

Dydd Iau 20 Medi

Dydd Llun 12 Mawrth, Monmouthshire Housing Association

Dydd Gwener 12 Ionawr, Trivallis

Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Cymdeithasau Tai

Cadeirydd : Jonathan Huish, Trivallis

Diogelwch

Cadeirydd: Ruth Lanham-Wright, Tai Gogledd Cymru
Is-gadeirydd: Richard Evans, Trivallis
Cynrychiolydd CHC: Bethan Proctor

Cynllun Gwaith – yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

I'w gadarnhau

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Mercher 12 Chwefror 2020 - Tai Taff

Cyflwyniadau [Saesneg]

Indoor Air Quality - Airtopia
Asbestos in Domestic Buildings - Severn Environmental Services
iMist - Fire Suppression
Building a Safer Future - Peter Jones, Newport City Homes
Fire Safety at Trivallis - Richard Evans
NICE Report (Summary)
RCPCH IAQ Report

Dydd Mercer 2 Hydref - Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Dydd Mercher 26 Mehefin - Tai Taff

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019 - CMC@Loudoun (Caerdydd)

Dydd Iau 22 Tachwedd

Dydd Mawrth 12 Mehefin

Dydd Iau 14 Rhagfyr

Cyllid

Cadeirydd: Simon Jones, Coastal Housing Group
Is-gadeirydd: Sarah Prescott, Valleys to Coast
Cynrychiolwyr CHC: Steve Evans / Aaron Hill

Cylch Gorchwyl

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

I'w gadarnhau

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Gwener 14 Chwefror 2020, MRC

GCS Cartrefi'r Dyfodol/Cyllid Cyfarfod, 3 Chwefror 2020

Dydd Iau 24 Hydref 2019

Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Dyyd Iau 17 Ionawr 2019

Dydd Iau Hydref 2018

Dydd Llun 11 Mehefin 2018

Dydd Mawrth 27th Mawrth 2018

Dydd Mawrth 14th Tachwedd 2017

Prif Weithredwyr

Cadeirydd: Paula Kennedy, Cartrefi Melin
Is-gadeirydd: Helena Kirk, North Wales Housing
Cynrychiolydd CHC: Clarissa Corbisiero

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

I'w gadarnhau

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Mercher 15 Ionawr 2020 - Hugh James, Caerdydd

Cyflwyniadau [Saesneg]

Dydd Mawrth 1 Hydref - Cyfarfod ar y Cid ar gyfer Grwpiau Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion / Prif Weithredwyr - ICC, Casnewydd

Dydd Iau 20 Mehefin 2019

Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019

Dydd Llun 7 Ionawr 2019

Dydd Llun 8 Hydref

Dydd Mawrth 17 Gorffennaf

Dydd Llun 16 Ebrill

Dydd Iau 11 Hydref

Grwpiau Cyflenwi Strategol

Mae gwaith ein Grwpiau Cyflenwi Strategol yn cyd-fynd gyda'r blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol 2019-22, a osodwyd gan ein haelodau.

Mae'r Grwpiau Cyflenwi Strategol yn:

 • Profi a datblygu syniadau polisi ac yn eu troi yn ofynion polisi
 • Gwylio'r gorwel i ddynodi risgiau a chyfleoedd y dyfodol
 • Bwydo a llunio cynadleddau a hyfforddiant CHC
 • Cefnogi sector cryf a chydnerth

Y Grwpiau Cyflenwi Strategol ar gyfer 2019/20 yw:

Bydd pob Grŵp Cyflenwi Strategol yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn. Cafodd dyddiadau a lleoliadau eu trefnu ymlaen llaw.

Mae'r wybodaeth berthnasol ar gyfer pob Grŵp yn cynnwys Cadeirydd/Is-gadeirydd/cylch gorchwyl, dyddiadau cyfarfodydd a chynllun gwaith ar gael drwy glicio ar y dolenni uchod.

Cynhaliwyd cyfarfod o Gadeiryddion/Is-gadeiryddion ac arweinwyr y Grwpiau ym mis Awst i ddynodi themâu sy'n gorgyffwrdd lle bydd angen i Grwpiau gydweithio. Mae mwy o wybodaeth ar y themâu hyn ar gael yma.

Presenoldeb ar-lein

Fel rhan o’n cynnig i aelodau yn 2019/20, rydym yn treialu presenolodeb ar-lein ar gyfer ein Grwpiau Cyflenwi Strategol lle mae agendâu yn caniatau hynny. Caiff y cyfarfodydd ar-lein eu rhedeg ar hyn o bryd drwy GoToMeeting. Mae canllawiau cam-wrth-gam ar sut i gysylltu a defnyddio’r llwyfan ar gael yma. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Os hoffech fwy o wybodaeth am unrhyw un o'r Grwpiau neu os hoffech wahoddiad i rwydwaith Yammer ein haelodau lle caiff hyn ei drafod, cysylltwch â julia-sorribes@chcymru.org.uk

Ynni Clyfar GB - Ymgyrch i dargedu pobl dros 65 nad ydynt ar-lein

Bu Cartrefi Cymunedol Cymru yn gweithio gydag Ynni Clyfar GB i hyrwyddo ymestyn mesuryddion clyfar ar draws Cymru. Rydym yn awr yn dechrau ar gyfnod nesaf y bartneriaeth i sicrhau ein bod yn canolbwyntio o ddifrif ar helpu'r rhai sydd fwyaf o angen help i ddeall y manteision y gall mesuryddion clyfar ei roi.

Bydd llawer ohonoch wedi gweld hysbysebion diweddar Gaz a Leccy ar y teledu. Dengys ymchwil cynulleidfa fod pobl dros 65 oed nad ydynt ar-lein yn llawer llai tebygol o ymwneud â'r ymgyrch. Bydd hyn yn cynnwys llawer o'ch tenantiaid hŷn ac rydym eisiau gweithio gyda chi i sicrhau fod yr ymgyrch yn eu cyrraedd i gynyddu hyder yn y dechnoleg newydd yma fel y gallant ddeall pa mor rhwydd ydynt i'w defnyddio a manteisio o gael mesurydd clyfar.

Adnoddau am Ddim:
I'ch helpu i gyrraedd y tenantiaid hyn, mae gan Ynni Clyfar GB amrywiaeth o adnoddau arbenigol yn Gymraeg a Saesneg i'w lawrlwytho a'u defnyddio, yn cynnwys taflenni gwybodaeth a phosteri. Mae'r deunyddiau yn cynnwys negeseuon allweddol a manteision i bobl 65 oed a throsodd, heb fynediad personol i'r rhyngrwyd. Gellir hefyd archebu rhai ohonynt yng  nghanolfan Adnoddau Ynni Clyfar  GB.  Gofynnir i chi ddefnyddio'r deunyddiau yn eich cyswllt wyneb i wyneb neu eu dosbarthu'n uniongyrchol i aelwydydd sy'n llai tebygol o fod yn bobl hŷn nad ydynt efallai ar-lein.

I'ch helpu i ddeall mwy am fesuryddion clyfar a'r cynllun ymestyn, mae hefyd amrywiaeth o ffilmiau addysgol defnyddiol ar gael ar sianel YouTube  Ynni Clyfar GB.

Cysylltwch â ni os hoffech gael mwy o wybodaeth ar pam ein bod yn targedu pobl dros 65 nad ydynt ar-lein neu syniadau ar sut i gysylltu gyda nhw.

I gael mwy o wybodaeth ar y bartneriaeth cysylltwch ag Adele Harries-Nicholas, Rheolydd Gwasanaethau Aelodau a Datblygu Busnes CHC ar 02920 674803 neu drwy anfon e-bost at Adele-Harries-Nicholas@chcymru.org.uk.  

2017 Finance and IT Conference

Making Sense of Economic Landscape - Hao Ran Wee, Barclays Bank

Preparing for Digital Shift - Mark Moynihan, Aaeron

Social Housing Pension Scheme - Gary Bradley, The Pensions Trust

NPV / Financial Viability of Stock - Mark Potter and Caroline Lewis, Cardiff Community HA

Creating Bespoke Software - Richard Troot, Wales & West HA

Risk Management: The route to diversification and transparency - Ruth Murray-Webster

Unlocking Potential Housing latent capacity - David Eastgate

Enhancing Customer Experience - Francis Hipple, HACT

Effectively Engaging the board and audit committee in Risk Management - Nigel Ireland , Barcud Shared Service

Procurement and Tendering - Stephen Thompson, Darwin Gray

How to Finance the development of 20,000 homes, Helga Warren and Carrie Satherley, Welsh Government

Housing Horizons, Clarissa Corbisiero-Peters, Community Housing Cymru

A New Political Landscape - Rhodri ab Owen, Positif

Funding of Welfare Reform - Paul Webb, Welsh Government

Housings Adventures in data Science - Mark Moynihan, 1st Touch

Funding in a Changing Environment - Henrietta Pod, JCRA

Housing and Regulation, Helen White, Welsh Regulatory Board

Faster Adaptability is the new Core Competency in the new economy - Stephen Parry, Lean Voices

2017 Chief Executives and Leadership Conference

Chief Executives Conference - Thursday 22nd June

Disrupting Targets - Tracy Myhill, Welsh Ambulance Service

Disrupting the Econony - Karel Williams, Manchester Business School

Disruptive Devolution - Ashley Rogers, Business Council North Wales

 

Leadership Conference - Friday 23rd June 

Building Resilience through Leadership - Professor Iwan Davies, Swansea University

Grow your own: Is the next Chief Executive in the Room? - Alan Nobbs, NHS Leadership Academy

Authenticity Making Values Valuable - Stuart Haden, Storm Beach Learning & Development

2017 HR and L&D Conference

It ain't what you do... it's the way that you do it, Anna O'Halloran, Just Housing Consultancy

Reflection - What can come out of the darkness? Stuart Haden, CIPD

Building Resilence for Improved Wellbeing, Peter Green, PJG Consultants

Employment Law & Legislation Update, Rhiannon Dale, Hugh James Solicitors

Delivering on the Welsh Language Standards, Llinos Iorwerth and Rhys Evans, ATEB Cymru

Move over traditional learning! Lisa Minogue-White, WillowDNA

What does the Future Hold? Sophie Howe, Future Generations Commissioner in Wales

Performance Management - Why do we get it so wrong? Nia Bennett, EffectusHR

Brexit, Steffan Evans, TPAS Cymru

Millennial, Louise Price, Hugh James Solicitors

How Career Passports can help an organisation's succession planning journey, Peter Brauer, Turning Point HR

The Power of Coaching and Mentoring, Andrew Wallbridge, TSW

An Introduction on Online Learning, Dawn Stacey, Learning Pool

Successful Campaigning, Ffion Grundy, Stonewall Cymru

Housing Horizons, Clarissa Corbisiero-Peters, Community Housing Cymru

What does the Future Hold for HR and L&D? Gill Mason, ACAS

CHC’s Communications Conference 2017

The Next Chapter - Housing Horizons - Clarissa Corbisiero-Peters, Community Housing Cymru

Expect the Unexpected, then Communicate it - Steffan Evans, Wales Governance Centre

Expect the Unexpected, the Communicate it - Professor Justin Lewis, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies

Setting your own news agenda through blogging and social media - Cathryn Scott

Social Media 101 - Dan Oliver, The Royal Mint

The Jeremy Colman Crisis - Lessons Learned - Rachel Moss, Wales Audit Office

What Crisis - John Wilkinson, Chartered PR Consultant

Going, Going, Gone! What makes properties sell? Julie Bowen and Gemma Clissett, Lovell Partnerships

Campaign with a purpose - Grass firs have consequences - Francesca Carpanini, South Wales Fire and Rescue Service

Adroddiad Ymchwil Credyd Cynhwysol

Lansiwyd yr adroddiad ymchwil cyntaf erioed yng Nghymru ar effaith Credyd Cynhwysol o sabwynt tenantiaid yng Nghaerdydd ddydd Iau 9 Mawrth. Darllenwch fwy yma.

CCC Adroddiadau Bwrdd

Adroddiadau Bwrdd

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Iau 21 Tachwedd 2019

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Iau12 Medi 2019

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Iau 11 Ebrill 2019

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Ian 8 Tachwedd 2018

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Llun 17 Medi 2018

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Iau 21ed Mehefin 2018

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Llun 14ed Mai 2018

Adroddiad Bwrdd CHC - Dydd Iau 22ed Mawrth 2018

Adroddiadau Cyfarfod Bwrdd Agored

Adroddiad Cyfarfod Bwrdd Agored CHC - Dydd Llun 13 Chwefror 2017

Adroddiad Cyfarfod Bwrdd Agored CHC - Dydd Llun 17 Gorffennaf 2017


Dyddiadau Cyfarfodydd Bwrdd 2020

Dydd Mercher 29 Ionawr

Dydd Mawrth 31 Mawrth

Dydd Mawrth 14 Gorfennaf

Dydd Mawrth 8 Medi

Dydd Mawrth 3 Tachwedd

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

I'w gadarnhau

Cartref

Ar ôl gwrando ar adborth gan aelodau ac ymestyn ein diwyg brand diweddar, rydym wedi ailwampio ein cylchgrawn Cartref a'i drawsnewid yn gynnig ar-lein.

Bydd y safle hwn yn awr yn gwasanaethu fel ein blog a'n cylchgrawn, i gyd mewn un, ac mae hyn yn golygu y gallwch ganfod yr holl newyddion rydych ei angen mewn un lle.

Byddwn yn diweddaru'r safle yn rheolaidd gyda newyddion a blogiau gan staff CHC ac rydym hefyd yn awyddus i wneud yn siŵr y cawn ddigonedd o gyfraniadau gwadd ar bynciau o ddiddordeb i chi a'ch sefydliadau. Cysylltwch gyda Rebecca Goodhand os hoffech gyfrannu at ein blog newydd neu os oes gennych unrhyw adborth.

Darllenwch yma!

CHC’s Governance Conference 2017

Through the Looking Glass - Welsh Regulatory Perspective - Carol Kay, Welsh Government

Building Resilient Boards, Fiona McGregor, HCA

What does your life jacket look like - Jim Lashmar and Gill Powell, Altair

Behind Closed Doors - A Lenders View - Tomy Oakley, Lloyds Bank

Value for Money - Steve Smedley, HouseMark and Carol Kay, Welsh Government

Does you organisation have the right appetite for risk - Ruth Murray Webster

Practical and Legal Implications of Welsh Language Standards - Fflur Jones, Darwin Gray and Llinos Iowerth and Rhys Evans, ATEB Cymru

Regulatory Framework and How it works in Practise - Sarah Laing Gibbens and Ian Walters, Welsh Regulatory Team and Keith Edwards, Taff HA

Behavioural Insights - Anna O'Halloran, Just Housing Consultancy

Housing Horizons - Clarissa Corbisiero Peters, Community Housing Cymru

Celtic Horizons , Balancing Governance, between an RSL, a subsidiary and a private sector partner

Back from the Future - Patricia McCabe, Central Consultancy and Training

Telerau ac Amodau - Hyffordiant

Os dymunwch ganslo, ein telerau ac amodau yw:

14 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad: Dim ffi.

Rhwng 8 a 14 diwrnod cyn y digwyddiad: 50% o'r cyfanswm ffi yn daladwy.

Llai na 8 diwrnod cyn y digwyddiad: Ffi lawn yn daladwy.

Cynrychiolwyr sydd wedi cofrestru ond nad ydynt yn mynychu'r digwyddiad: Ffi lawn yn daladwy

Cysylltu â'r tîm digwyddiadau

Tîm digwyddiadau

Rheolydd Gwasanaethau Aelodau a Datblygu Busnes -  Adele Harries-Nicholas
adele-harries-nicholas@chcymru.org.uk  |  029 2067 4803

Swyddog Digwyddiadau a Busnes - Rhian Robinson
rhian-robinson@chcymru.org.uk  |  029 2067 4814

Swyddog Dysgu a Datblygu - Lesley Smith
lesley-smith@chcymru.org.uk  |  029 2067 4809

Telerau ac Amodau - Cynhaddledau

Os dymunwch ganslo, ein telerau ac amodau yw:

30 diwrnod  neu fwy cyn y digwyddiad: Tal gweinyddol o £25 yn daladwy fesul person

Rhwng 15 a 29 diwrnod cyn y digwyddiad: 50% o gyfanswm ffïoedd yn daladwy.

14 diwrnod neu lai cyn y digwyddiad: Ffïoedd llawn yn daladwy

Innovative Housing Conference 2017

Future Generations - Sophie Howe, Future Generations Commissioner

Report Findings, Next Step - Ed Green, Welsh School of Architecture, Cardiff University

More Better Full Report - Ed Green

IGLOO Regeneration - Mark Hallet

Legal & General Large Scale Offsite Manufacturing Project - Laura Mason

Zero Bills Homes / Z Factory -Bill Dunster

Pentre Solar - Glen Peters

Pentre Solar Film

Exeter City Council's Exeperiences - Emma Osmundsen and Tomas Gartner

CHC’s Rural Housing Conference 2017

Welsh Governement Update - James Burgess, Welsh Government

Scottish Perspective - Diarmaid Lawlor, Architecture & Design Scotland

Planning - Assisting and Hindering Rural Housing Development, Councillor Dyfed Edwards, Gwynedd Council

Affordable Home Ownership - Barriers and Opportunities, Warren Smith, Nationwide

Affordable Home Ownership - Barriers and Opportunities, Catrin Roberts, Grwp Cynefin

The Rural Supply Chain and the Impact on Bricks and Mortar, Arfon Hughes, Grwp Cynefin

Pentre Solar, Glen Peters, Western Solar

Financing Development and Coooperative Housing, Dave Palmer, Wales Cooperatve Centre and Afon Hughes, Grwp Cynefin

Bringing Rural Empty Homes back into use, Rhys Llwyd Davies, Architect

Creating Inclusive Communities, Dr. Sarah Hillcoat-Nalletamby, Centre for Ageing and Dementia Research, Swansea University

Creating Inclusive Communities, Dr. Sarah Hillcoat-Nalletamby, Centre for Ageing and Dementia Research, Swansea University

The State of Housing in EU - Sorcha Edwards, Housing Europe

High Performance Affordable Housing from Timber - Tabitha Binding, Woodknowledge Wales

Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu 2017

Cynhelir Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Cartrefi Cymunedol Cymru ar noswaith Cynhadledd Cyfathrebu CHC ym Mae Caerdydd ddydd Iau 23 Mawrth.

Mae'r 8 categori mewn dau grŵp ac fe'u rhestrir islaw. Gallwch gynnig mewn hyd at bedwar categori o'r rhestr 'categorïau cyffredinol' yn ogystal â'r ddau gategori yn y rhestr 'categorïau ychwanegol', felly mae gennych uchafswm o 6 categori i ddewis o'u plith. Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol gofynnwn i chi gynnig eich hunain ar gyfer y wobr Tîm Cyfathrebu Mewnol Gorau os hoffech gael eich cynnwys. Mae gwybodaeth bellach islaw.

Dylid anfon pob cynnig at Borbala Martos ar borbala-martos@chcymru.org.uk, gan nodi'r categori yn glir yn llinell pwnc eich e-bost. Dylid anfon eich cynnig mewn dogfen Word (gyda'r atodiadau perthnasol) gyda'ch enw chi ac enw eich lleoliad.
 

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Mercher 22 Chwefror.

Mae'n rhaid i bob cynnig ymwneud â 1 Ionawr 2016 i 31 Rhagfyr 2016.

Pob lwc!

 

Gwobrau Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu 2017 - Gwybodaeth pellach 

Cael y budd mwyaf o'ch aelodaeth

Rydym wedi treulio'r ychydig fisoedd diwethaf yn datblygu ein cynnig i aelodau a'n Cynllun Corfforaethol, a nawr mae'r aros drosodd!

Ein ffocws am y tair blynedd nesaf

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau y gwnaethoch ddweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Mae aelodau o Gymdeithas Tai Taf, Cymdeithas Tai Rhondda, Cymdeithas Tai Newydd, Pobl, Tai Siarter a Linc i'w gweld yn ein ffilm sy'n dweud stori ein Cynllun Corfforaethol am y tair blynedd nesaf.

Edrychwch ar y ffilm yma.

Byddwn yn canolbwyntio ar ddylanwadu ar eich amgylchedd, dweud stori'r sector, darparu gwasanaethau rhagorol i aelodau, gan sicrhau eich bod yn barod ar gyfer y dyfodol a rhedeg sefydliad gwych i aelodau.

Mae'r ddogfen lawn ar gael i'w gweld yma.

Byddwn yn eich diweddaru ar yr hyn a gyflawnwn ar eich rhan drwy ein hadroddiadau cynnydd.

Gorwelion Tai

Lansiwyd y gweledigaeth 'Gorwelion Tai' ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru gan Cartrefi Cymunedol Cymru ar ddydd Iau 16 Tachwedd yn ein Cynhadledd Flynyddol. 

Fe wnaethom ddechrau'r gwaith hwn blwyddyn yn ol drwy ofyn cwestiynau mawr i gymdeithasau tai ym mhob rhan o Gymru, a fe wnaethom siarad â dros 500 ohonoch chi.

Dyma'r cwestiwn mawr: 'Dros yr 20 mlynedd nesaf, pa wahaniaeth fyddwch chi'n ei wneud?'

Mewn ymateb i'r cwestiwn yma, daeth un arall i'r amlwg.
 

Beth petai?
 

Beth petai cartref da yn cael ei weld fel hawl sylfaenol i bawb yng Nghymru? Beth petai cartrefi'n cael eu gweld o ddifrif fel man cychwyn bywydau llwyddiannus a lleoedd llwyddiannus, a bod arian cyhoeddus yn cael ei wario yn unol â hynny a phenderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud o amgylch tai i helpu cyflawni hyn?

Dyma ei'n gweledigaeth ar gyfer 2036: Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

 

Cymerwch olwg ar yr adnoddau isod sy'n cynnwys mwy o fanylion ar y weledigaeth, a cysylltwch â rebecca-goodhand@chcymru.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gopi caled o'r gweledigaeth.

Gorwelion Tai - Gweledigaeth 

Gorwelion Tai - Fideo

Diolch hefyd i'n gwneuthurwyr gweledigaeth sydd wedi cyfrannu i'r prosiect dros y flwyddyn diwethaf. Diolch am gyfrannu, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni'r weledigaeth. 

Iechyd Meddwl a Tai

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi sylw i enghreifftiau o ymarfer diweddar (Hydref 2016) ymysg cymdeithasau tai yng Nghymru, sydd o fudd i iechyd meddwl aelodau'r cymunedau lle gweithiant. Mae'r astudiaethau achos yn cynnwys enghreifftiau o'r mathau o ryngweithio sydd gan staff tai rheng flaen gyda swyddogion iechyd meddwl, yn dangos gwaith partneriaeth ardderchog a hefyd enghreifftiau o fylchau yn y system bresennol. Mae'r adroddiad ar gael yn y dolenni islaw (yn Gymraeg ac yn Saesneg), yn ogystal ag fel Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl a Llesiant Llamau y cyfeirir ato yn yr adroddiad.

Cymdeithasau Tai a Chefnogaeth Iechyd Meddwl i Denantiaid yng Nghymru

Fframwaith Rheoleiddiol Newydd

Lansiwyd fframwaith rheoleiddiol newydd ar gyfer cymdeithasau tai Cymru yng Nghynhadledd Flynyddol CHC ym mis Rhagfyr 2016. Caiff lansiad yr egwyddorion lefel uchel hyn yn awr eu dilyn gan ymgynghoriad ar y drafft safonau perfformiad yn Ionawr 2017 drwy'r grŵp ymgynghori rheoleiddiol, a byddwn yn rhoi newyddion pellach maes o law.

CHC’s Annual Conference - Creating the Narrative

Black Swan Hunting

Making Sense of the Housing Markets

Data, Evidence & Insights in Housing

Regulatory Reform - Sharpening our approach to delivering Regulation

A Legal and Practical  Guide to Meeting the Welsh Language Standards

Wales after Brexit - Victoria Winckler

Wales after Brexit - Steffan Evans

Wales after Brexit - Piers Williamson

Housing an Ageing Population

Housemark a CHC – Cynyddu ein Cyfraniad i’r Eithaf

Yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda’n haelodau a rhanddeiliaid, mae CHC a Housemark wedi paratoi cyhoeddiad Cynyddu ein Cyfraniad i’r Eithaf: Canllawiau ymarferol i Gymdeithasau Tai Cymru ar sut i ddiffinio, darparu a dangos Gwerth am Arian. Mae’r cyhoeddiad yn cyfrannu at y drafodaeth sy’n datblygu ar Werth am Arian ar lefel y llywodraeth, cymdeithasau tai a’r gymuned ac yn rhoi canllawiau ymarferol ar sut i weithredu a dangos Gwerth am Arian. Roedd datblygu set dangosyddion i gynorthwyo ein haelodau gyda mesur Gwerth am Arian sy’n cynnwys y metrigau a ddatblygwyd gan Fforwm Cyllid CHC yn allweddol i’r cyhoeddiad.

Gallwch ddarllen y ddogfen yma.

Os hoffech fwy o wybodaeth am ?d dogfen neu os hoffech roi adborth ar y cynnwys, cysylltwch os gwelwch yn dda â Hayley Macnamara: hayley-macnamara@chcymru.org.uk

Ydi hi ar ben ar y cynllun busnes 30 mlynedd?

Effaith capio'r Budd-dal Tai ar gyfradd Lwfans Tai Lleol ar y sector tai cymdeithasol Cymru

Mae'r papur isod yn crynhoi'r trafodaethau a gynhaliwyd yng nghynhadledd un diwrnod Cartrefi Cymunedol Cymru ar 21 Ebrill 2016. Cymerodd dros 100 o gynrychiolwyr ran mewn gwahanol drafodaethau gyda phynciau'n canolbwyntio ar effaith cynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig gapio Budd-dal Tai i'r gyfradd Lwfans Tai Lleol (LHA). Mae'r camau gweithredu fydd yn dilyn fel canlyniad i'r trafodaethau ar ddiwedd pob adran yn y ddogfen isod.

Nodiadau ar 'Ydi hi ar ben ar y cynllun busnes 30 mlynedd?'


Cliciwch yma i ddarllen ein papur gwybodaeth ar yr effaith.  

Energy Network

Energy Group

 

Past Meetings:

 • Wednesday 11th November 2015

Energy Group - Wednesday 11th November 2015 - agenda

Notes 11th November

Steve Curry, Valleys to Coast presentation

Andrew Padmore, Egnida, presentation

John Littlewood, 'Feedback from Occupants in ‘as Designed’ Low-carbon Apartments, a Case Study in Swansea, UK' presentation

Online Journal Energy Procedia - further feedback on the case study in Swansea

Dave Richards, SSE, market update and cavity wall extraction and advice on steps to take

Infrared Thermography (IRT) for identifying failed cavity wall insulation presentation

Ben Craig presentation-Director of CIGA-cavity wall insulation extraction best practice

Owen Veldhuizen, Cartrefi Conwy, green flag status presentation 

Cartefi Conwy, PARC PEULWYS MANAGEMENT PLAN 2015-2020

 • Thursday 5th March 2015

Energy Group notes March 5th 2015

SHIFT presentation

Resource Efficiency Wales presentation

Robert Owen Community Banking

Resource Efficiency Wales information

REW info

REW info Welsh Version

Housing Directors Network

Past Meetings:

 • Thursday 18th May 2017

Housing Directors' Network, 18th May 2017 - Agenda

 

 • Tuesday 24th January 2017

Housing Directors' Network, 24th January 2017 - Agenda

Housing Directors' Network, 24th January 2017 - Notes

Solas Cymru/PHW presentation: Adverse Childhood Experiences (ACEs) in Wales

Under 35s Pilot Update
 

 • Thursday 23rd June 2016

Housing Directors' Network, 23rd June 2016 - Agenda

Housing Directors' Network, 23rd June 2016 - Notes

Anna O'Halloran (Just Housing Groups) - Presentation

Behavioural Insights General Info

Behavioural Insights Crash Course 150616

Lana Jones (AllPay) - Presentation

 

 • Wednesday 23rd March

Housing Director's Group Meeting - Wednesday 23rd March 2016 - Notes

Housing Directors' Group Meeting - Wednesday 23 March 2016 - Agenda 

Clare Way (NPT Homes) - Presentation

 

 • Wednesday 21st October 2015

Housing Director's Group Meeting - Wednesday 21 October 2015 - Notes

Housing Director's Group Meeting - Wednesday 21 October 2015 - Agenda

Hafod HA Alternative Housing Provision 21 October 2015

Seren - Loftus Garden Village

Seren Gwalia Cwmgelli Lodge

Cardiff Community HA - Loudon Square

Incommunities - Value Based Lettings

VBL Flowchart

VBL and HSF updates

Clwyd Alyn Overview Leasehold and Sales

Clwyd Alyn Leasehold Briefing Paper

 

 • Monday 8th June 2015

Agenda

Minutes

Jeremy Porteus (Housing LIN) Presentation

 

 • Friday 20th March 2015 

Agenda

Minutes

Caroline Moore (Yarlington) - Presentation

Lisa Charles (Bron Afon) - Presentation

Notes from Breakout Groups

Health and Safety Network

Past Meetings:

 • Wednesday 18th January 2017

Health and Safety Network meeting, Wednesday 18th January 2017 - agenda

Radon - Seamus Doyle

CDM - Total CDM

Asbestos Presentation - Santia Asbestos Management

Your top 10 questions answered - Santia Asbestos Management

 

 • Thursday 14th July 2016

Health and Safety Network meeting, Thursday 14th July 2016 - agenda

Health and Safety Network meeting, Thursday 14th July 2016 - notes

PPT Presentation (Health Surveillance, Risk Assessment, Electrical Safety, Window restrictors)

 

 • Tuesday 1st March 2016

Health and Safety Group Meeting, Tuesday 1st March 2016 - Agenda

Health and Safety Group Meeting, Tuesday 1st March 2016 - Notes

Hugh James presentation - Windows and balconies

RCT Homes Statutory_Non Statutory Compliance_CHC

 

 • Thursday 26th November 2015

Health and Safety Group Meeting, Thursday, 26th November 2015 - notes

Heatlh and Safety Group Meeting, Thursday, 26th November 2015 - Agenda

 

Health and Safety - Feedback

CDM PD Presentation

Principle Designer Appointment Letter

Penalties and Sentencing: In-depth

Jennifer Lunt slides

Hugh James, CDM

Annual Benchmarking Statistics 2015 with guidance

Process for Employees with temporary altered duties or hours

Incident type analysis - 2014

RSL Group Incident statistics 2014

Welsh Health & Safety In Housing Forum - benchmarking

Corporate governance for process safety - colour cover

 

Notes from the central Health and safety group in the UK

Wednesday 2nd December 2015 notes

Wednesday 16th September 2015 notes

Fire Safety Network

Fire sprinkler pilots

Fire Sprinkler Pilot studies interim report

Househoulders Guide Fire sprinkler measure English version

Househoulders Guide Fire sprinkler measure Welsh version

 

Past meetings:

 • Friday 7th July 2017

Fire Safety Network meeting, Friday 7th July - Agenda

Fire Safety Network meeting, Friday 7th July - Notes

Presentation

ISO Managing the risk of leaseholder fire doors

 

 • Monday 5th December 2016

Fire Safety Network meeting, Monday 5th December - Agenda

Fire Safety Network meeting, Monday 5th December - notes

Mainpoint Fire & Security Presentation on Automist Fire Suppression System

Kate & MAWWFRS Presentation on Working With Tenants Who Hoard

Guidance for the Storage and Charging of Mobility Scooters - Staffordshire FRS

 

 • Wednesday 20th April 2016

Fire Safety Network Meeting, Wednesday 20th April - Agenda

Fire Safety Network Meeting, Wednesday 20th April - notes
 

 

 • Thursday 10th December 2016

Fire Safety Group Meeting - 10 December 2015 - Agenda

Fire Safety Group Meeting - 10 December 2015 - Notes

Colin Blick, Welsh Government, fire sprinkler pilots

Dr John Littlewood CHC Fire Safety presentation

Nooraei, Littlewood, Evans_MGEF Energy Procedia

PP Slides for Social Housing Fire Safety Strategy Group Meeting

Fire Safety Booklet1 high rise

Fire Safety Laminated Poster

Fire Safety metal signs

HSE Advisory Note asbestos guidance refurbishment

GlowMark and Tactical Imaging Tac-Tag Fire Exit Navigation Case Study

GlowMark Hazwoper & Hazmat Safety Report 1.

GlowMark Industrial Safety & Fire Safety Evacuation Case Studies

Tactical Imaging Testing and Case studies of GlowMark

GlowMark Presentation Pitch

 

CFOA position statements:

Domestic Fire Detection
Reducing risk for vulnerable people – a person centred approach


Training brochure

Implementing Fire Risk Management Systems 
 

 • Wednesday 21st January 2015

Fire safety group notes

Agenda - Wednesday 21st January
Hoarding presentation
Clutter Image 1
Clutter Image 2
Clutter Image 3
Clutter Image 4
Hoarding guidance
Wales NSHFSG presentation 

Andy Nicholson Designing residential fire safety & the challenging area of extra care facilities

Tai Calon Presentation
AICO Data Sheet
AICO Alarm Interface Brochure

 

 • Thursday 16th October 2014

Fire Safety Group Notes

Social Housing Fire Safety Group meeting, Thursday 16th October 2014 - Agenda

BAFSA Info File

BRE Global Client report

WG Sprinkler Presentation

Fire in Timber Frame

Primary Authority for Houisng & Fire

 

 • Wednesday 9th July 2014

Fire Safety Group meeting, 9 July 2014 - Agenda

Fire Safety Group meeting, 9 July 2014 - notes

 

 • Thursday 13th February 2014

Social Housing Fire Safety Group, 13 February 2014 - Agenda

 

National Social Housing Fire Strategy Group - Member Site Registration

 

Please note that relevant notes, presentations and other documents are available on the Fire Safety page here

Digital Inclusion Network

Past meetings:

 • Friday 12th May 2017 - United Welsh

Digital Inclusion Network - Friday 12th May - Agenda

Universal Credit Update

Digital Inclusion Data

Newydd HA Loan IT project

DI data discussion

 

 • Wednesday 23rd November 2016 - Rhondda Housing Association's offices

Digital Inclusion Network - Wednesday 23rd November 2016 - Agenda

Digital Footprint Presentation for RSL Digital Officers

RNIB presentation - Online Today General 

DCW Progress Update

CableCom Networking - Supporting the social housing sector

 

 • Wednesday 13th April 2016, Media Resource Centre, Llandrindod Wells

Digital Inclusion Network - Wednesda 13th April 2016 - Agenda

 

 • Friday 27th November 2015, Media Resource Centre, Llandrindod Wells

Digital Inclusion Group Meeting - Friday 27th November 2015 - Agenda

 

 • Friday 17th July 2015, Media Resource Centre, Llandrindod Wells

Barclays Digital Log Book Presentation

Dave Brown- Digital Communities Wales

Richard Speight- Digital Champions

 

 • Friday 20th March 2015 

Digital Inclusion Agenda 20th March

Presentations and information:

Daniel Richards- Get IT Together

Oracle- Improving Housing and Local Government Services

Contact Centre Online Service at Royal British Legion

RNIB Online Today Overview (please note that this is not official publicity material and therefore should not be used to promote this service)

Happus Broadband Offer

Happus Youtube Video 1

Happus Youtube Video 2

Housing Services Network

Past Meetings:

 • Wednesday 12th July - First Choice Housing

Housing Services Network, 12th of July 2017 - Agenda

Housing Services Network, 12th of July 2017  - Notes

ASH Wales Slides

Money Advice Service Slides 

 

 • Wednesday 8th February 2017

Housing Services Network, 8th February 2017 - Agenda

 

 • Tuesday 24th May 2016

Housing Services Network, Tuesday 24th May 2016 - Agenda

 

 • 22nd September 2015

Housing Services Forum, Tuesday 22nd September 2015 - Agenda

 

 • Friday 29th May 2015

Housing Services Forum, Friday 29th May 2015 - Minutes

Housing Services Forum, Friday 29th May 2015 - Agenda

 

 • 23rd January 2015

Welsh Government Water Regulations Presentation - Liz Franks (presentation yet to be received)

Rhondda Housing Association Find Your Future Project Presentation - Simone Devinett

Royal British Legion Presentation - Jenny Wilson

Legal Update - Bethan Gladwyn, Associate, Hugh James

Housing Services Forum, Friday 23 January 2015 - Minutes

Housing Services Forum, Friday 23 January 2015 - Agenda

Financial Services Forum

Past Meetings:

 • Friday 17th March 2017

Financial Services Forum, 17th March 2017 - agenda

 

 • Tuesday 22nd November 2016

Financial Services Forum, 22nd November 2016 - agenda

 

 • Friday 23rd September 2016

Financial Services Forum, 23rd September 2016 - agenda

 

 • Tuesday 17th May 2016

Financial Services Forum, 17th May 2016 - agenda
Financial Services Forum, 17th May 2016 - notes

 

 • 23rd February 2016

Financial Services Forum, 23rd February 2016 - agenda

 

 • 24th November 2015

Financial Services Forum, 24th November 2015 - Agenda and Minutes from previous meeting

 

 • 25th September 2015

Financial Services Forum, 25th September 2015 - Agenda

 

 • 19th May 2015

Financial Services Forum, 19th May 2015 - DRAFT agenda

 

 • 11th February 2015

Financial Services Forum, 11th February 2015 - Minutes

Financial Services Forum, 11th February 2015 - Agenda

Sorry there are no events to display, please check back soon.