4298 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad:09:30 16 May 2019 until: 16:30 16 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

SYDD SYDD YN CAEL AR GYFER YR ARCHWILIAD £ 50 SY'N CAEL EI GYFLWYNO AR GYFER YR HYFYR AR GYFER LEFEL 1 A LEFEL 2 - AR GYFER LEFEL 1 CLICIWCH YMA

Mae'r cwrs ail lefel hon yn cynnig diweddarydd i'r rhai sydd wedi mynychu Lefel 1 o'r blaen ac yn canolbwyntio'n fwy manwl ar feysydd problem cyffredin UC. Mae'n cynnig dealltwriaeth ddyfnach o ffyrdd UC ac archwilio beth ellir ei wneud: trwy fesurau rhagweithiol i leihau nifer yr achosion o broblemau ac wrth helpu i ddatrys problemau mwy cymhleth i denantiaid

Mae strwythur y cwrs a'r amseru yn fwy hyblyg na Lefel 1, i addasu i bryderon y grŵp a gwneud y defnydd gorau o'r ddoethineb ynddi. Bydd strwythur, adnoddau ac astudiaethau achos yn dal i fod yn barod i dorri trafodaethau ar y seminar, gan dynnu doethineb y grŵp ynghyd â'r profiad byw o ardaloedd sydd â'r profiad mwyaf o UC

Yn addas ar gyfer: y rhai sydd ag ymwybyddiaeth Lefel 1 dda o UC sydd â rôl fwy manwl wrth gefnogi tenantiaid â materion UC, e.e. gweithwyr cymorth, cynghorwyr, swyddogion cynhwysiant ariannol neu unrhyw un sydd â diddordeb dyfnach yn y ffyrdd o UC.

Nodau'r cwrs:

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • rhannu rhwystredigaeth ac anawsterau a sylweddoli "nid dim ond fi"
  • egluro unrhyw ymholiadau ynghylch sut y dylai UC fod yn gweithio
  • deall rhai o'r meysydd problem UC - pan nad yw'n ymddangos - a beth i'w wneud amdanynt
  • herio UC yn hyderus pan fydd yn mynd yn anghywir
  • bod yn well gallu cynghori a chefnogi tenantiaid sy'n wynebu'r heriau gan UC ddatblygu ymatebion HA iddynt.

Dulliau dysgu:

  • Cyflwyniadau rhyngweithiol gyda chymhorthion gweledol (sleidiau, siartiau troi), Cwestiynau ac Achosion, gwaith grŵp ac astudiaethau achos gyda mwy o bwyslais ar drafodaethau a rhannu materion, profiadau ac atebion o fewn y grŵp
  • Cais ymarferol - astudiaethau achos, trafodaethau grŵp, defnyddio'r Llyfr, rhannu profiadau
  • Adnoddau: astudiaethau achos, taflenni cyfrifo a'ch copi eich hun o'r Llyfr Mawr Budd-daliadau a Iechyd Meddwl 2018-20 - pecyn cymorth ymarferol a chyfeillgar - gyda sylw cyffredinol cyffredinol UC, ond hefyd yn cynnwys buddion iechyd ac anabledd allweddol

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1