4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad: November 29, 2019, 9:30 am until: November 29, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 290

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 490

BYDD Y CWRS HWN YN RUN DROS 2 DDIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD SADWRN 30 TACHWEDD 2019.​

COST £290 Y PERSON

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd newydd ymuno â Bwrdd neu sydd wedi bod yn aelodau o'r Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau deall yn well hanfodion Cymdeithasau Tai a llywodraethu da.

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i rwydweithio gydag aelodau newydd y bwrdd gan eu sefydliadau eu hunain a / neu sefydliadau eraill.

Beth yw nod yr hyfforddiant?

I helpu aelodau newydd y Bwrdd i nodi ac edrych ar yr holl heriau sy'n wynebu Cymdeithasau Tai yng Nghymru tra'n eu helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r sgiliau y mae angen iddynt eu cymhwyso er mwyn bod yn fwyaf effeithiol yn eu rôl newydd.

Beth yw deilliannau allweddol yr hyfforddiant?

O ganlyniad i fynychu'r hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn ennill:

 • Gwybodaeth fwy am yr amgylchedd gweithredu a rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru sy'n eu galluogi i gyfrannu'n effeithiol at ddatblygu a chefnogi nodau ac uchelgais eu sefydliad
 • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau sylfaenol aelodau'r Bwrdd fel y byddant yn gallu cyflawni eu dyletswyddau yn well er lles gorau'r sefydliad
 • Cipolwg ar sut i gymhwyso eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad yn dda fel y gallant ddarparu arweinyddiaeth strategol yn hyderus ac yn adeiladol
Bydd y cwrs yn cynnwys:

Deall cymdeithasau tai

 • Beth yw cymdeithas dai: ei rôl, ei phwrpas a'i fframwaith rheoleiddio
 • Deall yr amgylchedd deddfwriaethol a gweithredu ehangach
 • Materion ariannol: rhedeg sefydliad cynaliadwy a sicrhau gwerth am arian

Archwilio rôl y Bwrdd

 • Swyddogaethau craidd y Bwrdd: arweinyddiaeth strategol. Rolau a chyfrifoldebau
 • 7 egwyddor llywodraethu da: deall a chymhwyso cod llywodraethu CHC
 • Gweithio gyda phreswylwyr a rhanddeiliaid eraill: bod yn atebol a gweithio mewn partneriaeth i yrru canlyniadau positif i gymunedau

Defnyddio'ch sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad yn dda

 • Gwneud cyfarfodydd yn gweithio: gan nodi pethau sylfaenol rheoli risg da, dirprwyo
 • a gwneud penderfyniadau
 • Monitro perfformiad sefydliadol: sut i ofyn y cwestiynau cywir i gael sicrwydd
 • Gweithio gyda'n gilydd fel tîm: gweithredu gyda chywirdeb, rheoli gwrthdaro a gwerthfawrogi amrywiaeth

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO