Grwpiau Cyflenwi Strategol

Mae gwaith ein Grwpiau Cyflenwi Strategol yn cyd-fynd gyda'r blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol 2019-22, a osodwyd gan ein haelodau.

Mae'r Grwpiau Cyflenwi Strategol yn:

  • Profi a datblygu syniadau polisi ac yn eu troi yn ofynion polisi
  • Gwylio'r gorwel i ddynodi risgiau a chyfleoedd y dyfodol
  • Bwydo a llunio cynadleddau a hyfforddiant CHC
  • Cefnogi sector cryf a chydnerth

Y Grwpiau Cyflenwi Strategol ar gyfer 2019/20 yw:

Bydd pob Grŵp Cyflenwi Strategol yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn. Cafodd dyddiadau a lleoliadau eu trefnu ymlaen llaw.

Mae'r wybodaeth berthnasol ar gyfer pob Grŵp yn cynnwys Cadeirydd/Is-gadeirydd/cylch gorchwyl, dyddiadau cyfarfodydd a chynllun gwaith ar gael drwy glicio ar y dolenni uchod.

Cynhaliwyd cyfarfod o Gadeiryddion/Is-gadeiryddion ac arweinwyr y Grwpiau ym mis Awst i ddynodi themâu sy'n gorgyffwrdd lle bydd angen i Grwpiau gydweithio. Mae mwy o wybodaeth ar y themâu hyn ar gael yma.

Presenoldeb ar-lein

Fel rhan o’n cynnig i aelodau yn 2019/20, rydym yn treialu presenolodeb ar-lein ar gyfer ein Grwpiau Cyflenwi Strategol lle mae agendâu yn caniatau hynny. Caiff y cyfarfodydd ar-lein eu rhedeg ar hyn o bryd drwy GoToMeeting. Mae canllawiau cam-wrth-gam ar sut i gysylltu a defnyddio’r llwyfan ar gael yma. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Os hoffech fwy o wybodaeth am unrhyw un o'r Grwpiau neu os hoffech wahoddiad i rwydwaith Yammer ein haelodau lle caiff hyn ei drafod, cysylltwch â julia-sorribes@chcymru.org.uk