Forthcoming Events

Trawsnewid Busnes

Dyddiad:09:00 13 September 2019 hyd: 14:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad:

Mae Alcemi yn gyfres o weithdai trawsnewidiol i roi'r dulliau a sgiliau i chi ar gyfer trawsnewid busnes yn llwyddiannus.

Caiff y sesiynau hanner diwrnod eu harwain gan siaradwr arbenigol a byddant yn cynnwys astudiaethau bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad gweithredu drostynt eu hunain. Bydd...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

650 - GCS Rheolaeth Tai SDG 18 Medi

Dyddiad:10:30 18 September 2019 hyd: 15:00 18 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA

10:30 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:45 Croeso a Chyflwyniadau

Andrew Myatt (Cadeirydd) a Serena Jones (Is-gadeirydd)

11:00 Diweddariad Llywodraeth Cymru

Diweddariad gan dîm rheoli tai Llywodraeth Cymru ar feysydd gwaith cyfredol gyda thrafodaeth i ddilyn

11:30 Dyraniadau tai cymdeithasol...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

649 - GCS Rheoleiddio a Llywodraethiant 19 Medi

Dyddiad:10:00 19 September 2019 hyd: 15:00 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

10.00 am   Adolygu a chynllunio

  • Camau gweithredu o’r cyfarfod diwethaf
  • Blaengynllun gwaith
  • Cyfleoedd i gydweithio gyda Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill

10.30 am  Fforddiadwyedd a pholisiau rhent lleol - gweithdy

 (Mae’r cyflwyniad yn addas ar gyfer presenoldeb rhithiol. Nid yw’r sesiwn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4304 - LLYTHRENNEDD CARBON AR GYFER LANDLORDIAID CYMDEITHASOL

Dyddiad:09:30 23 September 2019 hyd: 16:30 23 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

CYFLWYNIAD

  • Ydych chi'n gyfrifol am osod targedau gostwng carbon?
  • Oes angen i chi sicrhau cefnogaeth cydweithwyr a'r gweithlu cyfan?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn newid hinsawdd ac yn sylweddoli fod angen i chi wybod mwy amdano a gwneud rhywbeth i ymateb?

Os ydych wedi ateb ydw neu oes i...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu CHC 2019

Dyddiad:09:00 26 September 2019 hyd: 17:00 26 September 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff

Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu 2019
Dydd Iau 26 Medi
Gwesty Marriott, Caerdydd

#CCCpobl2019

Rydym yn falch iawn i'ch hysbysu fod y rhaglen ar gyfer ein cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu yn awr yn fyw. Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr o sefydliadau tu allan...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

651 - GCS Cartrefi'r Dyfodol Cyfarfod - 27 Medi

Dyddiad:10:30 27 September 2019 hyd: 16:30 27 September 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA

Bydd coffi ar gael o 10:00am; bydd y cyfarfod yn cychwyn am 10:30am

10:30 Croeso (Addas ar gyfer presenoldeb rhithiol)

Cadeirydd – Andrew Bateson, Cadwyn

Crynodeb o'r cyfarfod diwethaf ac amlinelliad o agenda heddiw.

10:35 Datgarboneiddio Cartrefi Presennol  (Addas ar gyfer presenoldeb...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

633 - Cyfarfod ar y Cid ar gyfer Grwpiau Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion / Prif Weithredwyr 1 Hydref

Dyddiad:00:00 1 October 2019 hyd: 23:59 1 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: ICC Wales , Coldra Woods, NP18 1HQ Newport

AGENDA

10:00  Cyrraedd a  lluniaeth

10:30  Croeso a  chyflwyniad y dydd

Sesiwn torri’r ia

10:45 Safleoli a  chanfyddiadau

Canfyddiadau'r archwiliad canfyddiadau o gymdeithasau tai yng Nghymru – Positif

11:30  Gweithdai – datblygu   ein strategaeth dylanwadu a safleoli

12:30  Cinio

...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

652 - GCS Diogelwch 2 Hydref

Dyddiad:10:00 2 October 2019 hyd: 15:00 2 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

AGENDA AC AMSERAU I'W GADARNHAU

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4311 - Rheoli a Hyrwyddo Iechyd a Llesiant Meddwl yn y Gweithle

Dyddiad:09:15 4 October 2019 hyd: 16:30 4 October 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyf, Ty Coch, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL

Math o Hyfforddiant: General

Nod y cwrs i-act gydag achrediad hwn ar gyfer rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella llesiant gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a all fod â phroblem iechyd neu lesiant meddwl. Mae'r cwrs yn rhoi sylw i'r hyn sydd angen i reolwyr ei wybod am reoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft yng...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

653 - Rhwydwaith Cymorth Tai Cyfarfod 8 Hydref

Dyddiad:09:30 8 October 2019 hyd: 16:00 8 October 2019

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: MRC Wales - Oxford Rd, Llandrindod Wells LD1 6AH

Agenda i'w gadarnhau

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu 2019

Dyddiad:09:00 10 October 2019 hyd: 16:00 11 October 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

Gyda'r haf bron gyda ni (gobeithio!), rydych yn gwybod ei bod yn amser dechrau archebu ar gyfer y Gynhadledd Tai Fawr a Pharth Datblygu poblogaidd iawn. Cynhelir y gynhadledd ar 10/11 Hydref a byddem wrth ein bodd eich gweld yno unwaith eto!

Mae rhaglen y gynhadledd yn awr ar gael, a gallwch ei...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4312 - Credyd Cynhwysol ar Waith

Dyddiad:09:30 15 October 2019 hyd: 16:30 15 October 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC, 2 Ocean Way, Cardiff, CF24 5TG

Math o Hyfforddiant: General

Mae'r cwrs hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol ar sut mae'r Credyd Cynhwysol i fod i weithio, gyda chynghorion ac awgrymiadau ymarferol pan nad yw'n gwneud hynny. Felly beth mae'n ei feddwl pan fod ardal yn mynd yn un "Gwasanaeth Llawn"? Pwy sy'n gorfod hawlio'r Credyd Cynhwysol a phryd? Sut y caiff y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4306 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:09:30 19 October 2019 hyd: 16:30 19 October 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DIWRNOD 2 - DYDD GWENER 25 HYDREF A DIWRNOD 3 DYDD SADWRN 9 TACHWEDD 2019.​

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Creu'r diwylliant cywir

Dyddiad:12:30 23 October 2019 hyd: 17:30 23 October 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Sesiwn 2: Creu'r diwylliant cywir

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Hydref

Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Neil Almond, Cyfarwyddwr 91 Untold

Kit Wilson, Pennaeth Trawsnewid, Dŵr Cymru

Mae cydweithredu a bod yn agored a thryloyw yn allweddol pan ddaw i drawsnewid...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4313 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad:09:30 6 November 2019 hyd: 16:30 6 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Mae'r cwrs lefel hwn yn cynnig diweddarwr ar y UC ac yn canolbwyntio'n fanylach ar feysydd problem cyffredin UC. Mae'n cynnig dealltwriaeth ddyfnach o ffyrdd UCM ac archwiliad o'r hyn y gellir ei wneud: trwy fesurau rhagweithiol i leihau nifer y problemau ac wrth helpu i ddatrys materion mwy...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4301 - Ymwybyddiaeth Nodwyddau a Biogemegau

Dyddiad:09:30 7 November 2019 hyd: 15:30 7 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Seven Sisters, Neath

Math o Hyfforddiant: General

Mae pobl, yn arbennig rai sydd mewn swyddi risg uchel fel cymdeithasau tai, crefftwyr a rhai sy'n clirio unedau gwag, mewn risg bob dydd  o Hep 8 a heintiau eraill a gludir yn y gwaed.

Mae canran uchel o bobl yn dod i gysylltiad i neu'n gweithio gyda nodwyddau a hylifau corff ond yn anffodus ni...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 8 November 2019 hyd: 16:30 8 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4307- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 11 November 2019 hyd: 16:30 11 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

2019 Cynhadledd Flynuddol

Dyddiad:09:00 21 November 2019 hyd: 14:00 22 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: MERCURE Holland House Hotel, 24-26 Newport Road, Cardiff, CF24 0DD

Cynhadledd Flynyddol CHC yw'r digwyddiad pwysicaf yn y calendr tai yng Nghymru, ac mae cynhadledd eleni yn argoeli bod yr orau eto! Arbedwch £30 drwy archebu tocynnau deryn cynnar nawr.  

Rydym wedi sicrhau rhaglen gyffrous o siaradwyr proffil uchel i ymgysylltu, ysbrydoli a herio wrth i ni barhau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Cwsmeriaid - deall anghenion defnyddwyr

Dyddiad:09:00 28 November 2019 hyd: 14:00 28 November 2019

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: The National Trust, Aberdulais Falls, Neath SA10 8EU

Gweithdy 3: Cwsmeriaid - deall anghenion defnyddwyr

Dyddiadur: Dydd Iau 28 Tachwedd

Siaradwyr: I gael eu cadarnhau

Fel cymdeithasau tai cawn ein barnu yn y pen draw am y gwasanaethau a ddarparwn i'n tenantiaid. Os caiff gwasanaeth ei gynllunio'n wael a'i fod yn anhyblyg ac araf, y casgliad yw...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:09:30 29 November 2019 hyd: 16:30 29 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN RUN DROS 2 DDIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DIWRNOD 1 YN UNIG DIWRNOD DYDD 2 AR DDYDD SADWRN 30 TACHWEDD 2019.​

COST £290 Y PERSON (YN SAFLE AR £ 145 Y DYDD)

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd newydd ymuno â Bwrdd neu sydd wedi bod yn aelodau o'r Bwrdd am lai na 12 mis ac...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

Beth am dechnoleg?

Dyddiad:09:00 17 January 2020 hyd: 14:00 17 January 2020

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Tramshed Tech, Unit D, Pendyris St, Cardiff CF11 6BH

Sesiwn: Beth am dechnoleg? 

Dyddiad: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lleoliad: Tramshed Tech

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Carole Glasworthy, Pennaeth Trawsnewid, Halton Housing

Siaradwyr ychwanegol: I'w cadarnhau

Byddwch yn gwybod pam eich bod yn trawsnewid, mae'r diwylliant cywir gennych ac rydych yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau