Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4413 - Cyflwyniad i Linellau Cyffuriau

Medi 23, 2021 @ 10:00yb 90 minutes Online

Bydd yr hyfforddiant yn ymchwilio:

  • Cefndir a chyd-destun Llinellau Cyffuriau a’r cysylltiadau gyda throseddu difrifol a chyfundrefnol
  • Dealltwriaeth o’r term ‘cogio’ a sut y defnyddir hynny i hwyluso cyflenwad cyffuriau anghyfreithlon
  • Y rôl y gall tai ac asiantaethau eraill ei chwarae wrth fynd i’r afael yn effeithlon â llinellau cyffuriau

Bydd y sesiwn yn parhau am 2 awr.

Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymddiriedolwyr, uwch reolwyr, rheolwyr tai a staff allweddol eraill sy’n dymuno cael gwell dealltwriaeth o Linellau Cyffuriau a’i berthynas gyda’r sector tai.

Ein Hyfforddwyr

Mae ein dau hyfforddydd yn gyn swyddogion heddlu gyda phrofiad sylweddol mewn gorfodaeth cyffuriau a gweithio aml-asiantaeth.

Mike Glanville yw Prif Swyddog Diogelu One Team Logic Ltd, cwmni diogelu yn seiliedig yn Nhonysguboriau. Arferai Mike fod yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol gyda Heddlu Dorset a arweiniodd ar nifer fawr o ymchwiliadau troseddu difrifol a chyfundrefnol drwy gydol ei yrfa a roedd yn gyfrifol am bob agwedd o orfodaeth cyffuriau yn ei heddlu.

Natasha Lawrence yw Rheolwr Diogelu One Team Logic Ltd ac mae’n gyn Swyddog Amddiffyn Plant a hyfforddydd diogelu gyda chymwysterau NSPCC.