Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4407 - Newydd i'r Bwrdd

Tachwedd 10, 2021 @ 9:30yb 3 x 3.5 hour sessions Online
Pris Aelod

£200

Pris heb fod yn Aelod

£285

Bydd y cwrs hwn yn rhedeg dros dair sesiwn - cynhelir rhan 2 a 3 ar 11eg a 16eg Tachwedd, 9.30am-1pm

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pobl sydd newydd ymuno â'r Bwrdd neu rai a fu'n aelodau Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o sylfeini cymdeithasau tai a llywodraethiant da.

Pam y dylech fynychu?

Bydd yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r holl heriau sy'n wynebu cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae'n rhoi'r cyfle i'w helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r sgiliau maent eu hangen er mwyn bod yn fwyaf effeithlon yn eu rôl newydd.

Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i rwydweithio gydag aelodau bwrdd newydd o'u sefydliadau eu hunain neu sefydliadau eraill.

Trosolwg o'r cwrs:

Fel canlyniad i fynychu'r hyfforddiant hwn bydd cyfranogwyr yn cael:

  • Mwy o wybodaeth o'r amgylchedd gweithredu a rheoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, gan alluogi cynrychiolwyr i gyfrannu'n effeithlon i gefnogi nodau ac uchelgeisiau eu sefydliad
  • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau sylfaenol aelodau Bwrdd fel y gallant gyflawni eu dyletswyddau yn well er budd gorau'r sefydliad
  • Codi cwr y llen ar sut i weithredu'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad fel y gallant ddarparu arweinyddiaeth strategol yn hyderus ac adeiladol.