Jump to content
Dewislen

Hyfforddiant: 4403 Yn Llywodraethol

Medi 29, 2021 @ 9:30yb 4 x 3.5 hour sessions Online
Pris Aelod

£295

Pris heb fod yn Aelod

£355

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal dros 4 sesiwn - bydd sesiwn 2 yn rhedeg ddydd Mawrth 5 Hydref a sesiwn 3 ddydd Mercher 6 Hydref, a sesiwn 4 dydd Mercher 12 Hydref i gyd rhwng 9.30am-1pm. Mae'r gost yn cwmpasu'r holl sesiynau.

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12 mis ac sydd am adolygu neu adnewyddu eu gwybodaeth a datblygu eu medrau llywodraethu ac arweinyddiaeth ymhellach.

Bydd cyfle i gyfranogwyr rwydweithio gydag aelodau bwrdd o'u sefydliadau eu hunain a / neu sefydliadau eraill.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Darparu cyfle i aelodau Bwrdd mwy profiadol fyfyrio ar sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad presennol i ddatblygu eu medrau arweinyddiaeth ymhellach felly gwella eu cyfraniad at strategaeth, perfformiad a sicrwydd y sefydliad.

Beth yw deilliannau allweddol yr hyfforddiant hwn?

O ganlyniad i fynychu'r hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn ennill:

 • Mwy o ddealltwriaeth o sut i ddarparu arweinyddiaeth strategol a sut y gallant gefnogi'n well ddatblygiad tôn a diwylliant cywir ar gyfer y sefydliad, gan sicrhau bod gweledigaeth a nodau'r sefydliad yn briodol ar gyfer ei faint, ei incwm a'i gymhlethdod.
 • Cipolwg ar arfer da wrth adeiladu a chynnal perthnasoedd ac amrywiaeth effeithiol fel bod aelodau'r Bwrdd yn chwarae eu rhan yn dda wrth gynnal ymddiriedaeth gyhoeddus yn eu sefydliad gyda'r weithrediaeth a'r Bwrdd yn gweithio fel tîm
 • Offer ar gyfer gwella'r fframweithiau presennol ar gyfer dirprwyo, gwneud penderfyniadau a rheoli risg fel y gall y Bwrdd fod yn hyderus bod y lefel sicr o sicrwydd ac atebolrwydd yn ei le ac mae'r sefydliad yn dryloyw, yn cael ei reoli'n dda ac yn gynaliadwy.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

Modiwl 1: Darparu arweinyddiaeth strategol glir

 • Datblygu'ch strategaeth a chyfathrebu'ch nodau a'ch gwerthoedd
 • Adeiladu'r diwylliant cywir a bod yn agored ac yn atebol i randdeiliaid a'r gymuned ehangach
 • Rheoli'ch enw da a meithrin hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd

Modiwl 2: Gweithio'n dda fel Bwrdd

 • Gwneud cais am 7 egwyddor Côd Llywodraethu CIC
 • Cynnal safonau uchel o uniondeb a chywirdeb
 • Rheoli gwrthdaro: ymrwymiad, diddordebau a theyrngarwch
 • Cymryd amrywiaeth

Modiwl 3: Rheoli risgiau a gwneud penderfyniadau effeithiol

 • Datblygu'ch diwylliant risg: hanfodion rheoli a rheoli risg da
 • Cynnal cynllunio a rheolaeth ariannol effeithiol
 • Gweithio gyda'r Pwyllgor Gwaith i wneud penderfyniadau effeithiol a dirprwyo'n llwyddiannus

Modiwl 4: Rhedeg sefydliad llwyddiannus a chynaliadwy

 • Gofyn y cwestiynau cywir: craffu ar berfformiad sefydliadol a sicrhau sicrwydd
 • Deall egwyddorion Gwerth am Arian a chymhwyso
 • Gweithio'n dda gyda phartneriaid a rhanddeiliaid a defnyddio adborth i yrru gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y gymuned o safon dda