Jump to content
Dewislen

4427 - Atgyweiriadau Ar Gyfer Staff Annechnegol

Ionawr 11, 2022 @ 9:15yb Full day Online
Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Pam Y Dylech Fynychu?

Os ydych chi'n berson annhechnegol sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd o wasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw eich sefydliad, mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi. Bydd y cwrs yn cynyddu eich gwybodaeth o'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar gyfer atgyweiriadau a hefyd yn rhoi mwy o hyder i chi wrth ddelio gydag agweddau technegol y gwaith.

Grwp Targed:

Staff derbynfa, gweinyddol, swyddogion tai, gofalwyr, wardeiniaid a staff annhechnegol eraill sy'n delio gyda cheisiadau gan denantiaid am waith atgyweirio a chynnal a chadw.

Nodau'r Cwrs

Gwella eich gwybodaeth o atgyweiriadau, gan roi'r sgiliau i chi fod yn effeithlon yn eich rôl.

Deilliannau Dysgu:

Bydd y ffocws ar:

  1. Enwi ac adnabod elfennau strwythurol a gwasanaeth mewn tŷ
  2. Gwybod yr eirfa - sut i ddefnyddio canllawiau i ddeall crefftau fel gwresogi, gwaith plymio a gwaith coed
  3. Deall argyfyngau, atgyweiriadau cyffredin ac asesu pryd mae angen archwiliad, yn cynnwys problemau gyda lleithder
  4. Y gwasanaeth atgyweirio - sut i ddiagnosio atgyweiriadau yn defnyddio dull cam wrth gam
  5. Gofyn y cwestiynau cywir ar gyfer manyleb atgyweirio effeithlon