Jump to content
Dewislen

Sesiwn Sbotolau | Hyfforddiant Asedau: Bod â, dim gwneud i – dull gweithredu actifydd system

Gorffennaf 11, 2022 @ 10:00yb 1 hr Online
Pris Aelod

Rhydd

Mae Hyfforddiant Asedau, yn seiliedig ar yr Ymateb PTS a ddatblygwyd gan y Mayday Trust, yn antidot i’r ffordd draddodiadol, brig i lawr o gefnogaeth a all yn aml weithio.

Wedi’i beilota gan Platfform ers mis Ionawr 2021, mae’r dull hyfforddi yn un pen-agored, gwirfoddol ac yn canolbwyntio’n llwyr ar yr hyn mae’r person ei eisiau, nid yr hyn y mae gwasanaethau a gomisiynwyd yn credu eu bod eisiau. Fel canlyniad, caiff hyfforddwyr y rhyddid i weithredu mewn ffordd sy’n helpu pobl i gymryd rheolaeth o’u bywydau eu hunain ac yn helpu i symud ymaith o ddibyniaeth ar y system. Yn rhy aml o lawer, mae’r systemau a roddwn o amgylch gwasanaethau a phobl maes o law yn cyfyngu ein gallu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Yn y sesiwn Sbotolau yma byddwn yn clywed am wreiddiau’r dull gweithredu hwn a sut y cafodd ei weithredu o fewn Platfform. Mae potensial sylweddol ar gyfer gweithredu’r dull mewn meysydd eraill o dai, digartrefedd, gofal cymdeithasol neu iechyd. Mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn gweithio’n dda ar hyn o bryd i ennyn diddordeb pobl y mae’r system wedi eu siomi – oherwydd ei fod yn gwneud hynny ar eu telerau nhw eu hunain. Yr arwyddion cynnar yw ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar gynnal tenantiaethau. Allan o dros 100 o bobl a gefnogwyd, ni fu achos o droi pobl o’u cartrefi ymysg y rhai y buom yn gweithio gyda nhw – er fod llawer wedi bod ar gofrestri neu restri “mewn risg”.

Caiff hyfforddwyr asedau Platfform eu recriwtio i fod yn actifyddion, gan herio’r ffordd y gweithiwn a rhannu’r hyn a ddysgwn o weithio yn y ffordd hon. Mae’r dull hyfforddi, gyda’r actifyddiaeth, yn gyfuniad grymus sydd â’r potensial i greu newid enfawr.