Jump to content
Dewislen

Cynhadledd

Yn gryno

Mae ein cynadleddau yn denu cannoedd o staff o blith cymdeithasau tai Cymru a thu hwnt. Cânt eu datblygu mewn cysylltiad â’r sector i sicrhau eu bod yn berthnasol ac amserol.

Ar hyn o bryd caiff ein cynadleddau eu cynnal yn rhithiol yn defnyddio llwyfan Hopin. Mae’r ffordd hon o weithio yn ein galluogi i barhau i ddarparu amrywiaeth o gynadleddau i gefnogi’r sector yn y ffordd fwyaf diogel bosibl (tra hefyd yn cael mynediad i ystod ehangach o siaradwyr gwych).

Edrychwn ymlaen at roi’r un croeso i chi yn un o’n cynadleddau rhithiol yn y dyfodol agos.

Crynodeb llawn
Cynhadledd Cyllid 2021

Cynhadledd Cyllid 2021

Hydref 7, 2021 @ 9:00yb 2 days Online

Mae hynodrwydd trefnu digwyddiadau yn ystod COVID-19 yn golygu mai hwn fydd yr ail gyfle i weithwyr proffesiynol cyllid ddod ynghyd mewn Cynhadledd Cyllid CHC yn 2021, ond y tro cyntaf y flwyddyn ariannol hon, ac mae’r pandemig yn parhau i fod yn ystyriaeth fyw i’n holl sefydliadau.

Gyda llwyddiant y rhaglen frechu yng Nghymru yn golygu y gallwn gwrdd wyneb yn wyneb â pherthnasau a ffrindiau unwaith eto, mae effaith economaidd dydd-i-ddydd y pandemig yn dechrau dangos. Mae pwysau ar gadwyni cyflenwi, anesmwythyd am chwyddiant a phryderon go iawn am dlodi yn golygu fod cymdeithasau tai yn wynebu straen ar eu cyllid mewn nifer cynyddol o feysydd.

Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad wedi rhoi newid hinsawdd wrth galon ei Rhaglen Lywodraethu newydd, gyda thai yn canolog i Weinyddiaeth Newid Hinsawdd newydd. Mae cymdeithasau tai yn paratoi ar gyfer ymestyn system newydd ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol a’r targed o 20,000 o gartrefi newydd, ond mae cwestiynau yn parhau am sut y byddwn yn cyllido datgarboneiddio ein cartrefi presennol a sut y byddwn yn ymateb i’r gwaith parhaus sydd ei angen i sicrhau fod adeiladau yn ddiogel.

Bydd yn anodd cydbwyso’r heriau hyn mewn byd sy’n dal i addasu i “normal newydd”, ond bydd y gynhadledd hon yn gyfle i chi ymchwilio’r themâu hyn, a llawer mwy, yn cynnwys sut y gallwch chi a’ch busnes adeiladu cydnerthedd. Bydd cydweithwyr o bob rhan o’r sector, y llywodraeth a’r diwydiant cyllid yn canfod digon o gyfleoedd i ddysgu, rhannu eu profiadau a chlywed gan ein rhaglen o arbenigwyr proffil uchel ar draws ystod o bynciau.Pris Aelod
From

£255

Pris heb fod yn Aelod
From

£270

Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Hydref 19, 2021 @ 9:00yb 1 day Online

Mae newid hinsawdd yn flaenoriaeth sy’n cynyddu drwy’r amser. Datganodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2019 fod argyfwng hinsawdd drwy ddweud bod ‘newid hinsawdd yn bygwth iechyd, economi, seilwaith ac amgylchedd naturiol Cymru’. Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd i osod targed sero-net ar gyfer Cymru erbyn 2050 ei osod yn y gyfraith gan Lywodraeth Cymru.

Eleni sefydlwyd Gweinyddiaeth Newid Hinsawdd gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd yr IPCC adroddiad llwm am newid hinsawdd ac ym mis Tachwedd caiff 26ain Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) ei chynnal yn y Deyrnas Unedig.

Mae cartrefi yng Nghymru yn gyfrifol am 27% o’r holl ynni a ddefnyddir a 15% o’r holl allyriadau ar yr ochr alw, gan roi rhan allweddol i gartrefi mewn mynd i’r afael â newid hinsawdd. Argymhellodd adroddiad Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell fod y sector cymdeithasol yn dechrau ar raglen 10 mlynedd i ôl-osod cartrefi i EPC A a bydd rheoliadau adeiladau yn ei gwneud yn ofynnol fod cartrefi newydd yn rhai carbon isel.

Bydd CHC yn cynnal ei Chynhadledd Datgarboneiddio ym mis Hydref fydd yn mynd ati i ddeall y rhesymau dros ddatgarboneiddio, sut y gellir cefnogi’r economi sylfaenol, sut a pham y dylid ymgysylltu gyda thenantiaid, a sut y gall arloesi gefnogi’r pontio i gymdeithas carbon isel.

Dangosodd y pandemig coronafeirws na fu ein cartrefi erioed yn bwysicach. Dylai’r cartrefi hynny fod o ansawdd da, fforddiadwy ac effeithiol o ran ynni, lle mae tenantiaid yn teimlo’n ddiogel a chynnes.

Mae datgarboneiddio yn gyfle i hybu’r economi lleol ar ôl Covid drwy greu swyddi, datblygu rhaglenni hyfforddiant a chefnogi cadwyni cyflenwi.

Mae cymdeithasau tai yn uchelgeisiol i ddatgarboneiddio. I ddatgarboneiddio nid dim ond cartrefi ond busnesau, gwasanaethau a chymunedau hefyd. Bydd y gynhadledd hon yn ennyn diddordeb, yn cefnogi a chymell y rhai sy’n mynychu i gynyddu graddfa ac ymgymryd â datgarboneiddio yn y ffordd fwyaf effeithlon, gynaliadwy.

Noddir y Gynhadledd drwy garedigrwydd Cynghrair Caffael Cymru.

Pris Aelod

£170

Pris heb fod yn Aelod

£270

Virtual Annual Conference 2021

Virtual Annual Conference 2021

Tachwedd 25, 2021 @ 9:00yb 2 days Online

The CHC Annual Conference 2021 is our flagship event. Don't miss out on the most impactful conference of the year!

Pris Aelod
From

£225

Pris heb fod yn Aelod
From

£350

CHC's Virtual Reputation and Relationship Conference 2022

Ionawr 26, 2022 @ 9:00yb 1 Day Hopin Virtual Conference Platform

Achieving our ambition of a Wales where housing is a basic right for all requires strong, productive relationships and shared commitments from lots of different partners. We cannot achieve this alone. We need to inspire others to join us and do what they can to make sure that good quality, affordable homes, with the right support where it is needed, are available in communities right across Wales. T

Pris Aelod

£140

Pris heb fod yn Aelod

£240

Mental Health and Wellbeing Conference 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Programme coming soon - open for bookings

Pris Aelod
From

£235

Pris heb fod yn Aelod
From

£270