Jump to content
Dewislen

Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Hydref 19, 2021 @ 9:00yb 1 day Online
Pris Aelod

£170

Pris heb fod yn Aelod

£270

Ym mis Mehefin 2019 gwnaeth Llywodraeth Cymru ddatganiad bod argyfwng hinsawdd gan ddweud bod ‘newid hinsawdd yn bygwth iechyd, economi, seilwaith ac amgylchedd naturiol Cymru.’ Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd i osod targed sero-net ar gyfer Cymru erbyn 2050 ei gynnwys yn y gyfraith gan Lywodraeth Cymru.

Mae newid yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth. Eleni cafodd Gweinyddiaeth Newid Hinsawdd newydd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd yr IPCC adroddiad llwm am newid hinsawdd ac ym mis Tachwedd caiff COP26 (26ain Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar newid hinsawdd) ei chynnal yn y Deyrnas Unedig.

Ddydd Iau 19 Hydref bydd CHC yn cynnal ei Gynhadledd Datgarboneiddio fydd yn mynd ati i ddeall y rhesymau dros ddatgarboneiddio, sut y gellir cefnogi’r economi sylfaen, sut a pham y dylid ymgysylltu gyda thenantiaid a sut y gall arloesedd gefnogi’r pontio i gymdeithas carbon isel.

Dangosodd pandemig coronafeirws na fu ein cartrefi erioed yn bwysicach. Dylai’r cartrefi hyn fod o ansawdd da, yn fforddiadwy ac effeithiol o ran ynni, lle gall tenantiaid deimlo’n ddiogel a chynnes.

Mae datgarboneiddio yn gyfle i hybu’r economi lleol yn dilyn y pandemig Covid drwy greu swyddi, datblygu rhaglenni hyfforddiant a chefnogi cadwyni cyflenwi.

Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn uchelgeisiol i ddatgarboneiddio. I ddatgarboneiddio nid dim ond cartrefi ond busnesau, gwasanaethau a chymunedau hefyd.

Three wind turbines on a CHC red background