Jump to content
Dewislen

Cynhadledd Cyllid 2021

Hydref 7, 2021 @ 9:00yb 2 days Online
Pris Aelod
From

£255

Pris heb fod yn Aelod
From

£270

Mae gostyngiad archebu cynnar o £30 y cynrychiolydd wedi'i estyn i 17 Medi 2021. Mae opsiynau tocyn yn hyblyg ac i archebu

Er bod y llwyddiant mawr wrth ymestyn y brechlyn yng Nghymru yn golygu y gallwn gwrdd eto gyda theulu a ffrindiau, mae effaith economaidd dydd-i-ddydd y pandemig yn dechrau dangos. Mae pwysau ar gadwyni cyflenwi, ansicrwydd am chwyddiant a phryderon go iawn am dlodi yn golygu fod cymdeithasau tai yn wynebu pwysau cynyddol ar eu cyllid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhoi newid yn yr hinsawdd wrth galon ei Rhaglen Lywodraethu newydd, gyda thai yn ganolog i gylch gorchwyl y Gweinidog Newid Hinsawdd newydd. Mae cymdeithasau tai yn paratoi i ymestyn system Grant Tai Cymdeithasol newydd a tharged newydd o 20,000 o gartrefi, ond mae cwestiynau'n parhau am sut y byddwn yn cyllido datgarboneiddio ein cartrefi presennol a sut y byddwn ymateb i'r gwaith parhaus sydd ei angen i sicrhau fod adeiladau yn ddiogel.

Bydd yn anodd cydbwyso'r heriau hyn mewn byd sy'n dal i addasu i "normal newydd" ond bydd y gynhadledd hon yn gyfle i ymchwilio'r themâu hyn, a llawer mwy, yn cynnwys sut y gallwch chi a'ch busnes adeiladu cydnerthedd. Bydd cydweithwyr o bob rhan o'r sector, llywodraeth a'r diwydiant cyllid yn canfod digon o gyfleoedd i ddysgu, rhannu eu profiadau a chlywed gan ein rhaglen o arbenigwyr proffil uchel mewn amrywiaeth o bynciau.

Illustration of one pound coins emerging from a mobile device