#GydaChi

#GydaChi

Mae Cymdeithasau Tai yng Nghymru gyda tenantiaid drwy’r argyfwng yma

Sylweddolwn fod hwn yn gyfnod ansicr i denantiaid yng Nghymru. Mae Covid-19 yn newid y byd o’n cwmpas yn gyflym, ac yn cael effaith enfawr ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl.

Mae cymdeithasau tai yn cefnogi dros 250,000 o denantiaid yng Nghymru. Maent yn bodoli i wasanaethu ein cymunedau a byddant yn gwneud popeth a fedrant i sefyll gyda nhw yn y cyfnod ansicr yma.

Lawrlwythwch delweddau yr ymgyrch ar gyfer cyfryngau cymdeithasol ar waelod y dudalen hon.


Os ydych yn denant, beth bynnag rydych yn mynd drwyddo ar hyn o bryd, mae cymdeithasau tai gyda chi.

Sut y gall cymdeithasau tai gefnogi tenantiaid?

Bydd cymdeithasau tai yn cadw tenantiaid yn ddiogel a saff yn eu cartrefi

Mae cymdeithasau tai wedi ymrwymo i beidio troi unrhyw denant o’u cartref sy’n dioddef caledi ariannol yn ystod y pandemig Coronafeirws, a byddant yn parhau i gynnig cefnogaeth drwy gydol y cyfnod hwn a thu hwnt.

Bydd cymdeithasau tai yn helpu tenantiaid i gael y cymorth ariannol maent ei angen

Bydd cymdeithasau tai yn cefnogi tenantiaid, gan sicrhau fod ganddynt fynediad i fudd-daliadau, cyngor a chymorth e.e. pan mae eu hamgylchiadau cyflogaeth yn newid.

Mae cymdeithasau tai yma i gefnogi tenantiaid a chanfod datrysiadau os ydynt yn cael anhawster i dalu eu rhent

Mae llawer o gymdeithasau tai yn cynnig datrysiadau i denantiaid am sut y talant eu rhent os ydynt yn wynebu amgylchiadau anodd, ac yn annog tenantiaid i ymgysylltu gyda nhw a chydweithio i ganfod datrysiadau.

Bydd cymdeithasau tai yn gwneud popeth a fedrant i gefnogi llesiant tenantiaid

Mae cymdeithasau tai yn gwneud llawer o waith yn y gymuned i sicrhau cynnal llesiant meddyliol a chorfforol tenantiaid drwy gydol y cyfnod anodd yma.

Os hoffech siarad gydag aelod o CHC am waith cymdeithasau tai i roi cymorth ariannol i denantiaid yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Aaron Hill ar aaron-hill@chcymru.org.uk.


Cymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy anfon straeon neu astudiaethau achos at catrin-harries@chcymru.org.uk a defnyddio hashnod #GydaChi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Lawrlwytho asedau cyfryngau cymdeithasol (Google Drive)

Lawrlwytho pecyn asedau cyfryngau cymdeithasol f1.0 (ZIP)