Cymorth Gweminarau

Nod ein cyfres Gweminarau yw cefnogi aelodau gyda materion yn deillio o bandemig COVID-19.

Caiff ein gweminarau eu harwain gan arbenigwyr y diwydiant yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau a byddant yn rhoi cyfle i ymchwilio cymhlethdodau’r materion hyn a gofyn cwestiynau.

Bydd pob gweminar yn cael ei recordio a byddant ar gael i’r rhai na all fynychu.

Gweminarau ar y Gweill 


 

Dydd Iau 28 Mai, 11:00-11:45yb
Taliadau gwasanaeth yn ystod Covid-19

Yn ystod y pandemig Covid-19, deallwn bod llawer o’r gwasanaethau a ddarperir gan gymdeithasau tai ar gyfer eu preswylwyr wedi newid. Cafodd rhai gwasanaethau eu gohirio, tra cynyddodd eraill. Mae’n ddealladwy fod tenantiaid a llesddeiliaid wedi cwestiynu cyfraddau cyfredol taliadau gwasanaeth a godir mewn ymateb i hyn ac yn pryderu y gall rhai costau gynyddu i alluogi ymbellhau cymdeithasol a defnydd cyfarpar diogelu personol.

Trefnwyd y weminar hon gyda Pascale Mezac, awdur "Service Charges: A Guide for Housing Associations", i drafod materion yn ymwneud ag ymateb cymdeithasau tai i daliadau gwasanaeth yn ystod y pandemig.

Cynhelir y sesiwn gan CHC a chewch gyfle i ofyn cwestiynau ymlaen llaw (anfonwch at terryanne-oconnell@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda) a hefyd yn ystod y digwyddiad.

Archebwch eich lle am ddim yma

Dydd Iau 28 Mai, 14:00 - 14:45yp
Iechyd a Diogelwch: Delio gyda Covid-19

Rydym wedi uno gyda TSW i gyflwyno gweminar iechyd a diogelwch fydd yn canolbwyntio ar ganllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogel ar reoli risg a defnydd ymarferol hynny. Byddwn yn edrych yn neilltuol ar gynllunio a blaenoriaethau dychwelyd i’r gwaith, yn ogystal â gweithio o gartref ar gyfer y rhai fydd yn gweithio o’u cartrefi ar sail barhaol.

Bydd TSW yn ein llywio drwy’r canllawiau a’r cyngor sydd ar gael gan wahanol gyrff llywodraethu, sydd yn newid yn ddyddiol ar hyn o bryd, a chewch hefyd gyfle i ofyn cwestiynau.

Archebwch eich lle am ddim yma

Anfonwch eich cwestiynau ymlaen llaw at terryanne-oconnell@chcymru.org.uk


A oes unrhyw faterion yr hoffech I ni roi sylw iddynt yn ein cyfres gweminarau? Hoffem glywed gennych! Cysylltwch gyda Edwina O’Hart os gwelwch yn dda


Gweminarau’r gorffennol


Sesiwn Gefnogi Covid-9 ar gyfer Tai Cymdeithasol: Cadw tenantiaid yn ddiogel (Dydd Mawrth 26 Mai) 

 • Grandewch ar y gweminar yma

Addasu i fyd newydd gwaith a chynnal cadernid (Dydd Iau 21 Mai)

 • Grandewch ar y gweminar yma

Sicrwydd Bwrdd: Ydych chi’n barod am bethau yn dilyn Covid-19? (Dydd Mercher 13 Mai)

Diweddariad Pensiynau: Gwella eich Mantolen a COVID-19 a’ch opsiynau pensiwn (Dydd Llun 11 Mai)

 • Gwrandewch ar y gweminar yma
 • Cyflwyniad (Quantum Advisory) - [Saesneg]

Cyfathrebu yn ystod argyfwng Covid-19 (Dydd Mercher 29 Ebrill)

 • Gwrandewch ar y gweminar yma

Goblygiadau COVID-19 ar Adnoddau Dynol (Dydd Iau 16 Ebrill)

Cefnogi eich bwrdd yn ystod argyfwng COVID-19 (Dydd Mawrth 14 Ebrill)

Rheoli eich Iechyd a Lles Meddwl (Dydd Mercher 8 Ebrill)

 • Gwrandewch ar y gweminar yma

Ar lawr gwlad: Gosod anheddau yn ystod y cyfyngiadau symud (Dydd Mawrth 7 Ebrill)

 • Gwrandewch ar y gweminar yma
 • Q&A [Saesneg]

Arwain tîm gweithio o bell mewn adeg o argyfwng

 • Gwrandewch ar y gweminar yma

Diogelwch Nwy: Beth yw’r gyfraith? (Dydd Mercher 1 Ebrill)

 • Gwrandewch ar y gweminar yma 

Cyfnodau Seibiant i Staff: COVID-19: Ystyriaethau cyfreithiol (Dydd Mercher 1 Ebrill)

Beth mae COVID-19 yn ei olygu i Reoleiddiad yng Nghymru? (Dydd Mawrth 31 Mawrth)

 • Gwrandewch ar y gweminar yma

Rhannu adnoddau – ystyriaethau cyfreithiol gweithredu ar y cyd (Dydd Gwener 27 Mawrth 2020)

Dan arweiniad Emily Powell, Partner yn Hugh James Cyfreithwyr.

Sesiwn Gefnogi Covid-9 ar gyfer Tai Cymdeithasol: Cadw tenantiaid yn ddiogel (Dydd Mawrth 26 Mai)