Cynnig cefnogaeth CHC i aelodau

Mae CHC yn gweithio gyda chymdeithasau tai i’w cefnogi yn eu hymateb i COVID-19.  Mae’r gefnogaeth i aelodau yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol: Rhesymoli a ffocysu ceisiadau am data, rhannu gwybodaeth ac ymarfer, dylanwadu ar benderfyniadau polisi i ymateb i anghenion aelodau, cefnogi aelodau i rannu staff ac adnoddau.

Rhesymoli a ffocysu ceisiadau am data:

• Cytuno ar ofynion data craidd a threfniadau adrodd gyda Llywodraeth Cymru a rheoleiddwyr perthnasol (Rheoleiddiwr Tai Cymdeithasol ac Arolygiaeth Gofal Cymru).

• Rhannu y data diweddaraf yn gyson ar draws y sector.

• Gweithredu fel canolbwynt ar gyfer holl geisiadau ar draws y sector am data.

Rhannu gwybodaeth ac ymarfer:

• Gweithredu fel cyfrwng i rannu gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

• Parhau i gasglu enghreifftiau o ymarfer a rhannu ar draws cymdeithasau tai drwy friffiadau cyson.

• Galluogi cymdeithasau i drafod dulliau gweithredu a gofynion cefnogaeth fel sydd angen drwy weminarau a thelegynadleddau.

• Rhannu gwybodaeth ar gynlluniau CHC yng nghyswllt ei ddigwyddiadau, hyfforddiant a chyfarfodydd aelodau ei hun.

Dylanwadu ar benderfyniadau polisi i ymateb i anghenion aelodau:

• Ffurfio ymateb cyfunol dan arweiniad aelodau i gyhoeddiadau a chynigion Llywodraeth Cymru (a Llywodraeth y Deyrnas Unedig) fel sy’n berthnasol.

• Gweithio gyda gweision sifil a chyrff rheoleiddio i gefnogi eu hymateb a mewnfwydo barn cymdeithasau tai.

Cefnogi aelodau i rannu staff ac adnoddau:

• Gweithio gydag aelodau i ymchwilio dichonolrwydd cronfa ddata ganolog i rannu/cronni adnoddau mewn rhai rhannau o’r wlad.