Jump to content
Dewislen

26 Ionawr 2021

Datblygiad cartrefi modwlar newydd yn helpu pobl leol yn ôl i waith

Datblygiad cartrefi modwlar newydd yn helpu pobl leol yn ôl i waith

Ni fu ble’r ydym yn byw erioed yn bwysicach i sut ydym yn byw. Mae maniffesto Cartref yn rhoi sylw i rai o’r heriau allweddol sy’n wynebu’r sector, gyda chymdeithasau tai wedi ymrwymo i weithio law yn llaw gyda Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad i adeiladu cymunedau iachach, mwy llewyrchus a gyda chysylltiadau gwell, ynghyd ag ymrwymiad i gyrraedd targedau dim carbon. Rhan o’r ymrwymiad hwnnw yw creu mwy o swyddi a gwella sgiliau a hyfforddiant.

Mae United Welsh yn cefnogi pobl a fu’n ddi-waith am gyfnod hir yn ôl i waith, drwy gyflogi wyth o hyfforddeion i ymuno â’r tîm yn adeiladu cartrefi modwlar newydd yng Nghaerffili. Darllenwch fwy:

“Yn dilyn ymgyrch recriwtio i gefnogi pobl a fu’n ddi-waith am gyfnod hir a chyn aelodau o’r lluoedd arfog i ddychwelyd i’r gwaith, mae wyth o hyfforddeion wedi dechrau ar y safle i helpu adeiladu 19 cartref yn defnyddio dull adeilad modwlar Beattie Passive.

“Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerffili a Kingfisher Developments ar safle Cwm Ifor a dderbyniodd gyllid a chefnogaeth o Gronfa Tai Arloesol Llywodraeth Cymru i gyflenwi cartref gyda llawer o insiwleiddiad, effeithiol o ran ynni.

“Rydym yn falch iawn i gefnogi’r hyfforddeion i safle Cwm Ifor; chwech ohonynt yn denantiaid United Welsh.

“Mae’r lleoliadau hyn yn helpu pobl leol i ddychwelyd i waith gan ddysgu sgiliau arloesol sydd ag ardystiad y gellir mynd â nhw i yrfaoedd adeiladu newydd yr hyfforddeion.

“Mae Passivhaus yn safon cydnabydddedig ar ar gyfer adeiladau isel o ran ynni. Drwy ddefnyddio insiwleiddiad perfformiad uchel a gwneud adeilad heb unrhyw ddrafftiau, mae’n effeithlon wrth ddileu colli gwres gan greu adeilad gydag ychydig iawn o effaith ar yr amgylchedd.

“Yn ogystal â chreu cyfleoedd gwaith newydd gwerthfawr, mae datblygiad Cwm Ifor hefyd yn galluogi Celtic Horizons, is-gwmni gwaith trwsio a chynnal a chadw United Welsh, i ddysgu dulliau newydd o adeiladu fydd yn ein helpu i gyflawni ein cynlluniau o ddarparu llawer mwy o gartrefi effeithiol o ran ynni yn y blynyddoedd i ddod.”

Gan ddefnyddio Ffatri Hedfan Beattie Passive mae Celtic Horizons yn adeiladu yng nghanol Caerffili, gan godi cartrefi Passivhaus mewn ffordd effeithol a chyflym.

Gellir datblygu adeiladau modwlar mewn cyfnod byrrach na dulliau adeiladu traddodiadol ond mae hefyd fuddion hirdymor gwirioneddol ar gyfer y tenantiaid sy’n symud i mewn.

Ychydig o ynni fydd ei angen i wresogi neu oeri’r cartrefi hyn, gan olygu biliau ynni is ac allyriadau carbon isel ar gyfer cymuned wyrddach.
Dywedodd Alan Rogers, Rheolwr Gyfarwyddwr Celtic Horizons

Darganfyddwch mwy am maniffesto Cartref yma