Jump to content
Dewislen

03 Tachwedd 2021

Gweld gwaith CCHA i gyrraedd sero net

Gweld gwaith CCHA i gyrraedd sero net

Wrth i arweinwyr y byd ymgynnull ar gyfer COP26 yn Glasgow, mae CHC yn rhoi sylw i sut y mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn gwneud eu pwt i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

I Gymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA), mae’r ffocws ar addysgu’r gymuned ehangach. I wneud hynny, mae wedi sefydlu Grŵp Gwyrdd sy’n cynnwys staff, dau denant ac aelod bwrdd. Mae’r grŵp yn codi ymwybyddiaeth am ailgylchu cyfrifol, gostwng defnydd gwastraff, sut i ostwng costau cyfleustod, trafnidiaeth gynaliadwy ac mae hefyd yn anelu i hyfforddi staff a thenantiaid ar sut i fod yn llythrennol o ran carbon.

Drwy addysg, mae tenantiaid wedi medru deall pwysigrwydd uchelgais gwyrdd CCHA. Mewn misoedd diweddar, mae wedi:

  • Sicrhau y caiff pob cartref newydd a chartrefi’r dyfodol eu codi i raddiad EPC A, gyda’r cyntaf wedi’i adeiladu gyntaf yn Llanrhymni, Caerdydd.
  • Gosod mannau gwefru cerbydau trydan yn y brif swyddi a buddsoddi ym mhob dwy fan drydan a dau gar cronfa trydan. Cafodd deg man gwefru beiciau trydan hefyd eu hadeiladu, gan ledaenu’r dewis o sut mae staff yn cyrraedd a gadael lleoliadau CCHA.
  • Gosod paneli solar ar do’r pencadlys. Caiff yr ynni a gynhyrchir ei ddefnyddio i redeg yr adeilad a chaiff hefyd ei ddefnyddio i newid y faniau trydan a cheir a gostwng costau rhedeg cerbydau. Ers gosod y paneli solar ym mis Mawrth 2021, mae CCHA eisoes wedi gostwng allyriadau carbon gan 4.93 tunnell fetrig.
  • Gosod paneli solar gyda storfa batri wrth gefn ar ddeg o gartrefi CCHA gyda 10 neu fwy o gartrefi i’w cynnwys yn y 12 mis nesaf. Yn y cyfamser, cafodd 20 annedd eu hôl-osod, diolch i gyllid o Raglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru.

Creu gerddi trefol, cynyddu gofodau gwyrdd a lefelau bioamrywiaeth o fewn y ddinas, megis yn Ffordd Nowell.

I gydnabod ei waith, dyfarnwyd y safon arian i CCHA yn asesiad SHIFT sy’n edrych ar effaith amgylcheddol cartrefi a gweithgareddau busnes dydd i ddydd y gymdeithas. Gan ddefnyddio’r argymhellion a wneir yn adroddiad asesu SHIFT, mae Strategaeth Cynaliadwyedd, Amgylcheddol a Datgarboneiddio pum-mlynedd yn cael ei chwblhau.

Dolenni defnyddiol: