Jump to content
Dewislen

Ein llywodraethiant

Ein bwrdd sy’n gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer y sefydliad ac mae’n gweithio gyda’n Uwch Grŵp Rheoli i wneud hynny.

Rydym yn atebol i’n haelodau ac yn gweithio i sicrhau newid a dylanwadu ar eu hamgylchedd gweithredu. Mae ein bwrdd yn ein dal i gyfrif i sicrhau ein bod yn cynrychioli eu safbwyntiau amrywiol mewn ffordd priodol.

Mae ein cadeirydd yn annibynnol ac nid yw’n gweithio i un o’n haelodau. Mae 12 o bobl ar ein bwrdd o’r tu mewn a’r tu allan i’r sector cymdeithasau tai.

Caiff aelodau Bwrdd eu penodi yn seiliedig ar eu sgiliau a chânt eu hethol yn ffurfiol yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB). Mae eu tymor dechreuol am 3 blynedd gyda’r cyfle i sefyll am 3 blynedd arall ar ôl hynny.

Cynhelir cyfarfodydd o’r bwrdd bob chwarter (yn rhithiol ar hyn o bryd) gyda dwy sesiwn strategol arall yn ystod y flwyddyn.

Cynigir cynefino llawn i aelodau bwrdd newydd ac mae rhaglen ‘cyfaill’ bwrdd.

Dod yn aelod bwrdd

Darllen mwy. Caiff holl swyddi’r dyfodol eu hysbysebu ar Swyddi Tai Cymru.

Fel ymarferydd adfywio ymroddedig a brwdfrydig, mae’r sector tai cymdeithasol yn faes o ddiddordeb neilltuol. Mae dod yn aelod o fwrdd Cartrefi Cymunedol Cymru yn ffordd ragorol o gymryd rhan yn y sector a dysgu mwy. Drwy gydol fy ngyrfa, mewn llywodraeth leol a hefyd y sector gwirfoddol, cefais fy ngyrru i wneud gwahaniaeth i gymunedau a bywydau pobl ac rwy’n angerddol am gefnogi pobl a sefydliadau. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda bwrdd a thîm gweithredwyr CHC.
Lesley Kirkpatrick, Prif Swyddog Gweithredol Techniquest, Caerdydd ac aelod o fwrdd CHC
“Roedd yn gyffrous iawn pan welais yr hysbyseb am aelodau bwrdd CHC. Roeddwn yn gwybod y byddai’n gyfle i weithio wrth ochr rhai o weithwyr proffesiynol mwyaf creadigol ac angerddol y sector tai. Ni chefais fy siomi. Mae’r drafodaeth ar y bwrdd yn gwneud i chi feddwl ac yn heriol, ond mae aelodau’r bwrdd yn rhannu nod gyffredin.

Rydym yn cefnogi sefydliad sy’n hanfodol wrth lunio dyfodol polisi tai Cymru a chreu datrysiadau blaengar i rai o heriau mwyaf cymdeithas. Rwyf yr un mor falch o fod yn rhan o’r diwylliant yn CHC. Mae’r ethos gwaith a thîm yn gryf ac yn amlwg ledled y sefydliad. Mae’n ddiwylliant y dysgais ohono ac yn frwd i’w efelychu. Yn wir, mae bod yn rhan o fwrdd CHC wedi rhoi llais i mi herio a chynnig barn, ond yn gyfartal ac yr un mor bwysig, wedi rhoi cyfle i mi wrando, dysgu ac ystyried trafodaethau dwfn. Mae bwrdd ac Uwch Grŵp Rheolwyr cefnogol CHC wedi rhoi cyfle i fi dyfu’n broffesiynol ac yn bersonol ac edrychaf ymlaen at drafodaeth y dyfodol”