Beth fydd yr adolygiad yn anelu ei wneud?

Cylch gorchwyl yr Adolygiad, a osodir gan Lywodraeth Cymru yw:

  • archwilio'r cwmpas am gynyddu arian cyfatebol i adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy, i gynyddu i'r eithaf y nifer o gartrefi a grëwyd gan gyfraniad Llywodraeth Cymru i dai cymdeithasol
  • adolygu'r trefniadau sy'n llywodraethu gweithio partneriaeth rhwng awdurdodau lleol a chymdeithasau tai
  • ystyried goblygiadau symud i gyflenwi cartrefi dim carbon erbyn 2020, yn cynnwys rôl cynhyrchu oddi ar y safle a dulliau modern o adeiladu
  • adolygu'r safonau sy'n llywodraethu tai fforddiadwy a chynghori os oes angen eu diweddaru
  • gwneud argymhellion am bolisi rhent cynaliadwy fydd yn caniatáu fforddiadwyedd hirdymor i denantiaid a chaniatáu hyfywedd datblygiadau tai presennol a newydd

Disgwylir y bydd yr adolygiad yn cyhoeddi adroddiad ac yn gwneud argymhellion i'r Gweinidog erbyn diwedd mis Ebrill 2019.