Jump to content
Dewislen

Dod yn aelod masnachol

Mae pob cymdeithas tai yng Nghymru yn aelodau o CHC. Mae dod yn aelod masnachol o CHC yn rhoi cyfleoedd rhwydweithio i chi gyda’r sector a mynediad i wybodaeth a dirnadaeth nad yw efallai ar gael i’ch cystadleuwyr.

Laura Knight

Gyda phwy i siarad...

Laura Knight
Llun o gynrychiolwyr yng nghynhadledd CHC, yn mynychu stondinau nifer o aelodau masnachol yn ystod egwyl
Mae aelodau masnachol yn cael mynediad diguro i wybodaeth, dirnadaeth a chyfleoedd rhwydweithio.

Yn 2018/2019 fe wnaeth cymdeithasau tai Cymru:

Ddarparu cartrefi a gwasanaethau tai i ddeg y cant o boblogaeth Cymru

Cyfrannu £1.3bn yn uniongyrchol i’r economi. Cafodd 85 ceiniog ym mhob punt eu gwario yng Nghymru. Mae’r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu bod cyfanswm y cyfraniad i’r economi dros £2 biliwn.

Buddsoddi £399 miliwn i ddatblygu cartrefi newydd (cynnydd o 23% ar 2017/18).


Cynyddu trosiant gan 5.4%, o £954 miliwn yn 2018 i £1,006 miliwn yn 2019

Dal cyfanswm cyfalaf a chronfeydd wrth gefn o £1,169 miliwn.

Dangos lefelau asedau sefydlog, cyn dibrisiant, o £7.9 biliwn

Beth a gewch am eich aelodaeth?

Mae ein pecyn blynyddol sylfaenol yn dechrau am £1050. Gallwch ychwanegu opsiynau ‘dewis a dethol’ ychwanegol i ddiwallu nodau eich sefydliad.

Beth mae’r pecyn sylfaenol yn ei gynnwys?

 • Defnydd logo masnachol CHC
 • Rhestru fel aelod masnachol ar wefan CHC
 • Anfon llythyr cyflwyno i’r sector yn cyhoeddi eich aelodaeth
 • Gostyngiad o 25% ar holl brisiau cynrychiolwyr heb fod yn aelodau yng nghynadleddau CHC
 • 10% i ffwrdd stondinau arddangos yng nghynadleddau CHC
 • Anfon un llythyr ychwanegol pwrpasol i’r sector ar bwnc o’ch dewis
 • Gwahoddiad i sesiwn wybodaeth ddwywaith y flwyddyn i aelodau masnacho
 • Lle cynrychiolydd am ddim yng Nghynhadledd Flynyddol CHC
 • E-bost wythnosol yn rhoi newyddion diweddaraf y sector
 • Hyrwyddo eich aelodaeth ar gyfrif Twitter CHC sydd â mwy na 9,000 o ddilynwyr ar hyn o bryd
“Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) ac yn gwerthfawrogi’r hyn a roddant i’n busnes. Mae partneriaethau yn bwysig tu hwnt i ni yn RW Learning ac mae’n partneriaeth gyda CHC yn enghraifft wych o’n union pa mor dda y gallant fod o fudd i fusnesau, ac yn bwysig, y sector.”
RW Learning

Dewis a dethol

Dewiswch o’n dewislen ‘dewis a dethol’:

 • Anfon un llythyr ychwanegol (£100)
 • Derbyn papurau gwybodaeth CHC yr un pryd â’r sector (£100)
 • Hysbyseb ar lwyfan ein cynhadledd (neu gynhadledd o’ch dewis) (£300)
 • Arddangosiad yng nghynhadledd CHC (£500)
 • Blog hysbys-olygyddol ar wefan CHC (£700)
 • Un sesiwn ymylol mewn cynhadledd CHC o’ch dewis (£1,000)
 • Seminar gwybodaeth a drefnwyd gan dîm digwyddiadau CHC. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim i gymdeithasau tai eu mynychu (£1,000)
 • Noddi gweminar a gaiff ei rhedeg gan CHC (£1,000)
 • Gweminar i aelodau ar bynciau arbenigol/meysydd arbenigedd (£1,000)
Fel consortiwm sector cyhoeddus sy’n dymuno hyrwyddo ein gwasanaethau i sector tai cymdeithasol Cymru, nid oes unrhyw sefydliad gwell i ni gysylltu ag ef na Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC). Mae ein gwerthoedd corfforaethol yn gydnaws ac mae eu haelodau yn gynulleidfa darged allweddol i ni ac yn ffurfio canran sylweddol o’n sylfaen cleientiaid ein hunain. bu’n wirioneddol werthfawr i ni fedru cydweithio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.
Cynghrair Caffael Cymru (WPA)

Mae gennym nifer o opsiynau a fedrai fod o ddiddordeb i chi os oes gennych ddiddordeb mewn noddi neu arddangos.

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu cyfarfod i drafod eich aelodaeth fasnachol, cysylltwch â Rhian Robinson 029 2067 4814 [email protected] neu Lesley Smith 029 2067 4809 [email protected]