Jump to content
Dewislen

Rheolydd Cyfathrebu a Marchnata

Fel y corff ymbarél ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru, rydym yn falch i gynrychioli ein haelodau sy’n darparu cartrefi a gwasanaethau i 10% o boblogaeth Cymru. Ein gwaith yw sicrhau fod y sector yn parhau i ffynnu yng Nghymru ac wedi paratoi ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn edrych am rywun sy’n frwdfrydig am chwarae eu rhan wrth ddod â’r argyfwng tai i ben. Os yw hyn yn swnio fel chi, daliwch i ddarllen os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau 9yb 6 Rhagfyr 2021

Am y Swydd

Amcanion Allweddol

  • Cyfrifol am ddatblygu ac arwain y strategaeth cyfathrebu ar gyfer prosiectau allweddol ar draws y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol, marchnata a safleoli ar draws ystod o sianeli cyfathrebu.
  • Cyfrifol am arwain ymgyrchoedd rhagweithiol proffil uchaf CHC o safbwynt cyfathrebu – mae’r rhain yn sensitif yn wleidyddol ac yn sicrhau argraff fawr.
  • Dynodi risgiau a chyfleoedd sy’n dod i’r amlwg a gweithio’n agos gyda’n tîm Polisi a Materion Allanol i reoli eu helfennau cyfathrebu.
  • Cyfrifol am farchnata ein digwyddiadau, hyfforddiant a gweithgaredd masnachol gan weithio’n agos gyda’r tîm Datblygu Busnes i gefnogi CHC i gyflawni ei dargedau masnachol.
  • Cefnogi’r sefydliad i gyfathrebu’n effeithlon gyda’n haelodau mewn ffordd amserol, berthnasol ac ystyrlon.

Beth fyddech chi’n ei gael yn ôl am hyn?

Yflog: £35,060 yn codi i £36,905 ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus.

Oriau: Mae’r swydd yn un ranamser, gydag opsiynau i weithio 21 neu 28 awr – gweithio hyblyg.

Gwyliau: 25 diwrnod yn codi gan un diwrnod am bob blwyddyn o wasanaeth a gwblheir, hyd at uchafswm o 30 diwrnod a phob gwyliau cyhoeddus. Pedwar diwrnod ychwanegol i ffwrdd yn ystod gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Pensiwn: Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol Cynllun cyfraniadau diffiniedig. Cyfraniadau cyflogwyr 5%.

Campfa: £25 cymhorthdal y mis.

Cynllun Iechyd Arian: Cynllun iechyd arian y talwyd amdano (Simply Health).

Gweithio o unrhyw le: Egwyddor lleoli am y dydd (yn galluogi staff i ddewis lle byddent yn gweithio orau – gallai hynny fod gartref, mewn siop goffi, ein swyddfeydd [sydd yng Nghaerdydd arh yn o bryd] neu hyb lleol). Fodd bynnag bydd achlysuron misol lle daw’r holl staff ynghyd i gydweithio, arloesi a chymdeithasu

Sut i wneud cais

Mae’r pecyn swydd hwn yn cynnwys y manylion dilynol:

Disgrifiad swydd, manyleb person a gwybodaeth ar delerau ac amodau.

Ffurflen gyflwyno y bydd angen i chi ei llenwi yn amlinellu mewn dim mwy na 800 gair sut ydych yn diwallu’r meini prawf profiad a nodir yn rhan ‘Am beth ydyn ni’ n edrych’ yn y fanyleb swydd a pham eich bod eisiau’r swydd hon.

Mae’n RHAID i chi hefyd gynnwys CV pwrpasol yn gysylltiedig â’ch cais am y swydd (dim mwy na 3 tudalen).

Ffurflen cyfle cyfartal. Ni chaiff y ffurflen hon ei defnyddio ar unrhyw gam o’r broses recriwtio a chaiff ei gwahanu oddi wrth eich ffurflen gais yn syth ar ôl ei derbyn. Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn parhau’n gyfrinachol a dim ond ar gyfer dibenion monitro y’i defnyddir asesu effeithlonrwydd ein polisi cyfle cyfartal.

Os hoffech gael gwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch os gwelwch yn dda â Clarissa Corbisiero, Cyfarwyddydd Polisi a Materion Allanol ar 07903 878 201 neu e-bost [email protected].

Ar ôl eu llenwi, rhaid i’r ffurflen gyflwyno, CV a’r ffurflen cyfle cyfartal gael eu e-bostio wedi’u nodi’n Preifat a Chyfrinachol – Rheolydd Cyfathrebu at [email protected] erbyn 9yb 6 Rhagfyr.