Bwrdd CHC

Mae Bwrdd CHC yn cynnwys 9 o ymddiriedolwyr o'r sector ac 2 aelod annibynnol ac mae'n gyfrifol am oruchwylio agweddau gweithredol y busnes a gosod y cyfeiriad strategol.

Andrew Martyn-Johns (Cadeirydd)
Annibynnol

Hyfforddodd Andrew fel Cyfrifydd Siartredig a threuliodd tua 30 mlynedd yn gweithio i Deloitte, 20 o'r blynyddoedd hynny fel partner. Yn ystod y cyfnod hwn roedd yn gweithio yn swyddfeydd Bryste, Llundain a Chaerdydd. Dechreuodd weithio gyda chymdeithasau tai yn 1992 a rhwng 2001 a 2008 roedd yn bennaeth gwasanaethau archwilio cenedlaethol a sicrwydd y cwmni ar gyfer y sectorau tai cymdeithasol ac addysg uwch. Bu'n aelod o fwrdd Cymdeithas Tai Sir Fynwy ers 2008 a bu'n gadeirydd y Gymdeithas o 2013 tan ei ymddeoliad o'r bwrdd yn 2018. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Grŵp Cartrefi Alliance lle mae'n cadeirio'r Pwyllgor Archwilio, mae'n aelod wedi'i gyfethol o'r Pwyllgor Archwilio, Risg a Chyllid Shelter UK, yn aelod wedi'i gyfethol ar y Pwyllgor Archwilio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ac mae newydd ymddeol o fod yn gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cronfa Pensiwn ICAEW.

Y tu allan i'r gwaith mae'n mwynhau hwylio cwch ac mae'n arddwr brwd, gan dyfu ffrwythau a llysiau a gwneud ei sudd afal a seidr ei hun.

Paula Kennedy (Is-gadeirydd)
Cartrefi Melin

Mae Paula wedi gweithio ym maes tai cymdeithasol am dros 27 mlynedd a dechreuodd ar ei swydd bresennol fel Prif Weithredydd Cartrefi Melin yn gynnar yn 2017. Cyn ymuno â Melin bu'n Brif Weithredydd elusen tai a gofal ym Mryste, ar ôl ymuno â nhw yn dilyn 6 mlynedd fel rhan o'r tîm arweinyddiaeth mewn cymdeithas trosglwyddo stoc yn Swydd Henffordd. Dechreuodd Paula ei gyrfa yn y maes tai yn gweithio yn Llundain lle daeth yn angerddol am sicrhau rhagoriaeth mewn darpariaeth gwasanaeth a herio diffyg cydraddoldeb.

Mae Paula yn gymrawd y Sefydliad Tai Siartredig ac mae ganddi brofiad blaenorol ar fwrdd CIH Cymru, Cartrefi Dinas Casnewydd, Tai Pawb a Chonsortiwm Canolog Buddsoddiad Tai.
 

Steve Higginson (Trysorydd)
Tai Sir Fynwy

Ymunodd Steve â Chymdeithas Tai Sir Fynwy cyn trosglwyddo fel Cyfarwyddydd Adnoddau a, gyda'r Prif Weithredydd newydd, sefydlodd Gymdeithas Tai Sir Fynwy. Penodwyd Steve yn Ddirprwy Brif Weithredydd ym mis Mawrth 2010. Mae Steve yn gyfrifol am Gyllid, Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth ac mae'n Ysgrifennydd Cwmni MHA a'i is-gorff masnachu Capsel Cyfyngedig y mae hefyd yn Rheolydd Gyfarwyddydd iddo. Cyn ymuno â MHA bu Steve yn gweithio i'r Gorfforaeth Letya fel Dadansoddydd Rheoleiddio (Gwerthuso Ariannol). Mae ei brofiad blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddydd Cyllid Grŵp Cymdeithas Tai Knightstone ar ôl ymuno â nhw o Testway Housing Cyf. (lle'r oedd yn Gyfarwyddydd Cyllid ac wedyn yn Ddirprwy Brif Weithredydd).

Bu Steve yn y sector tai ers 1996 gan ymuno yn dilyn gyrfa 20 mlynedd gyda British Coal. Cafodd Steve ei gyfethol i fwrdd cymdeithas trosglwyddo stoc arall oedd mewn helyntion a helpodd nhw i gael adferiad. Bu hefyd yn aelod o weithgor SORP a hefyd yn Gadeirydd blaenorol Fforwm Cyllid CHC ac fel rhan o hynny treuliodd dair blynedd ar Gyngor Cenedlaethol CHC. Mae Steve yn Gyfrifydd gyda chymwysterau llawn (FCMA).
 

Debbie Green
Grwp Tai Coastal

Mae Debbie Green wedi gweithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yng Nghymru. Dechreuodd ei gyrfa yn y sector tai gyda Chymdeithas Tai Dewi Sant ym Mhort Talbot yn 2005 a bu ganddi rôl allweddol yn yr uno gyda Chymdeithas Tai Abertawe i ffurfio Grŵp Tai Coastal yn 2008. Yn gyn Gyfarwyddwr Cyllid y Grŵp, daeth yn Brif Weithredydd Coastal ym mis Ebrill 2014. Yn ogystal â chyflwyno gwaith datblygu ac adfywio Coastal, mae'n credu mewn gweithio tuag at gymdeithas decach a mwy cyfartal, a bod mynediad i gartrefi fforddiadwy ansawdd da mewn cymunedau diogel a chynaliadwy yn rhan allweddol o hyn.

Hi yw Cadeirydd presennol CHC, Cyfarwyddwr CREW (Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru), Trysorydd Gofal Cymru, prif elusen iechyd meddwl a llesiant Cymru, ac yn gyn Cadeirydd Chwarae Teg, yr elusen sy'n gweithio ym maes datblygu economaidd a chydraddoldeb i fenywod yng Nghymru. Mae Debbie yn Aelod Siartredig o CIH.


Andrew Bowden
Cartrefi Conwy

Treuliodd Andrew dros ugain mlynedd yn gweithio ym meysydd llywodraeth leol a'r trydydd sector cyn dod yn Bennaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Daeth Andrew yn Brif Swyddog Gweithredol Cartrefi Conwy yn 2008, yn dilyn trosglwyddo stoc ar raddfa fawr o Gyngor Conwy, y trosglwyddo gwirfoddol cyntaf o'i fath yn y Gogledd.

Roedd Andrew yn gyfarwyddydd CREW (Canolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru) a bu'n gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Conwy a Sir Ddinbych. Gwahoddwyd ef i fod yn cynrychiolydd LCC ar Grŵp Llywio Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru sy'n anelu i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy drwy ddefnyddio dulliau amgen tra'n cefnogi adfywio a datblygu economaidd. Mae Andrew yn aelod o fwrdd Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy ac yn llysgennad Arts and Business Cymru.

Mae Andrew'n angerddol am ddarparu gwasanaethau seiliedig ar y gymuned gyda diddordeb neilltuol mewn llety pobl hŷn sydd yn wirioneddol gysylltu gyda'u hamgylchedd lleol. Mae'n aelod o Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig (MRICS) ac yn Gymrawd y Sefydliad Cyfarwyddwyr (FioD).


Matt Brown
WCVA

Mae Matt wedi gweithio yn y sector cyhoeddus a hefyd y trydydd sector ac mae'n gweithio ar hyn o bryd i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), lle bu am y 9 mlynedd diwethaf. Matt yw Pennaeth Buddsoddiad a Phartneriaethau y WCVA sy'n swydd amrywiol yn cynnwys gweithio gyda Chynghorau Gwirfoddol Sirol ledled Cymru, rheoli gweithgaredd benthyciadau buddsoddiad cymdeithasol WCVA a chefnogi nifer o ffrydiau gwaith strategol.

Yn y WCVA mae Matt wedi arwain ar adeiladu tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru sy'n darparu miliynnau o bunnau bob blwyddyn mewn buddsoddiadau ad-daladwy i gyrff trydydd sector yng Nghymru yn helpu cymunedau i sicrhau asedau, creu swyddi a dod yn fwy cynaliadwy.

 

Sara Brock
Hafod Housing
[email protected]

 

Scott Sanders
Linc Cymru

Mae Scott wedi gweithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, cymhwysodd Scott gyda RICS a'r CIH. Dechreuodd ei yrfa yn y maes tai gyda Chyngor Dinas Peterborough cyn symud i'r sector LCC dros 20 mlynedd yn ôl gan gael profiad mewn tai, rheoli asedau a datblygu. Mae Scott yn gweithio ar hyn o bryd i Linc Cymru fel Prif Swyddog Gweithredol.

Gwasanaethodd yn flaenorol fel Cadeirydd Rhwydwaith Tai CHC a bu'n aelod o'r Cyngor Cenedlaethol ac mae'n Ymddiriedolydd Cymdeithas Abbeyfield Cymru ac ASH Cymru. Mae ganddo ddiddordeb neilltuol yn yr agenda iechyd a llesiant ar gyfer Cymru a rôl sy'n dod i'r amlwg ar gyfer tai a heneiddio egnïol wrth greu datrysiadau cynaliadwy. Mae Scott yn angerddol am foderneiddio arferion busnes a seilwaith i adlewyrchu uchelgais cwsmeriaid.


Jonathan Huish
Trivallis

Mae Jonathan, Cadeirydd Trivallis, wedi mwynhau gyrfa gyda chefndir yn cwmpasu nifer o sectorau yn cynnwys swyddi yn Goldman Sachs, Arweinydd Strategol ar gyfer y WDA, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Arweinydd Cenedlaethol yn y Gymdeithas Llywodraeth Leol a Chynghorydd Strategol i ystod eang o fudiadau, gan sefydlu rhwydwaith cryf yng Nghymru a thu hwnt. Hyfforddodd yn wreiddiol fel economegydd yn yr LSE, gyda graddau meistri ar wahân mewn Econometreg, Seicoleg a Pholisi Ewropeaidd, doethuriaeth mewn Arweinyddiaeth, a chymwysterau cyfrifydd CIPFA. Mae ei feysydd diddordeb yn cynnwys arweinyddiaeth, strategaeth, trawsnewid a datblygu, llywodraethiant a thechnoleg. Mae Jonathan hefyd yn gadeirydd Artis Community Cymuned, mudiad celfyddydau cyfranogol yn y Cymoedd.


Kath Palmer
Cymdeithas Tai Hafod

Mae Kath Palmer wedi gweithio yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a bellach y trydydd sector yng Nghymru - dechreuodd ar ei swydd bresennol fel Cyfarwyddydd Gweithredol Lle, Polisi ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid ar gyfer Cymdeithas Tai Hafod ym mis Ebrill 2018. Cyn ymuno â Hafod, roedd yn uwch was sifil yn Llywodraeth Cymru a Dirprwy Gyfarwyddydd Tai ac Adfywio. Yn fwyaf diweddar, arweiniodd adolygiad ar gyfer Gweinidogion Cymru ar gryfhau gwasanaethau Anabledd Dysgu. Mae Kath hefyd wedi treulio dros 10 mlynedd mewn llywodraeth leol, yn gweithio i Awdurdod Datblygu Cymru, ac fel cyfarwyddydd rhaglen roedd ganddi rôl allweddol wrth arwain uno Awdurdod Datblygu Cymru gyda Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â chyflawni agenda buddsoddiad a thwf Hafod, mae'n credu mewn gweithio mewn partneriaeth a sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer pobl Cymru, yn neilltuol wrth symud ymlaen â gwasanaethau integredig ar gyfer tai, iechyd a gofal cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae'n Ddirprwy Gadeirydd hosbis plant Tŷ Hafan, a hefyd yn arwain is-grŵp Llywodraeth Cymru ar ddatgarboneiddio. Mae Kath yn angerddol am gryfhau gwasanaethau ar gyfer pobl agored i niwed i sicrhau cymdeithas decach, fwy cyfartal a gwyrddach.

Andrew Vye
Grwp Pobl

Mae Andrew wedi gweithio ar draws y sectorau tai cyhoeddus a thrydydd sector yng Nghymru am yr 20 mlynedd ddiwethaf mewn amrywiaeth o swyddi. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddydd Cymunedau a Datblygu Busnes Pobl ac mae wedi gweithio yn y Grŵp ers ei greu yn 2016. Cyn hynny, bu Andrew yn Gyfarwyddydd Tai Cymdeithas Tai Gwalia.

Fel rhan o'i swydd bresennol gyda Pobl, mae Andrew yn gyfrifol am drawsnewid busnes sy'n cynnwys ailgynllunio ac alinio'r profiad cwsmeriaid ar draws y 3 cymdeithas tai sy'n rhan o Grŵp Pobl. Mae Andrew hefyd yn gyfrifol am arwain a datblygu cynnig 'Heneiddio Egnïol' pobl mewn cymunedau ar draws Dde Cymru ac adfywio a buddsoddi i nifer o gymunedau mawr lle mae grŵp o Pobl yn rheoli cartrefi. Mae Andrew hefyd wedi gweithio ar gyfer y sector Tai â Chymorth a bu'n Gyfarwyddydd Cymorth Gofal a Chymorth Gwalia am 2 flynedd rhwng 2013 a 2015. Cyn symud i'r sector cymdeithaau tai yn 2014, bu Andrew yn gweithio mewn llywodraeth leol ar draws amrywiaeth o swyddi, yn cynnwys Digartrefedd a Chyngor Tai, meysydd Adfywio Tai, Strategaeth a Gwasanaethau Landlord.

Sian Thomas
Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf

Dechreuodd Sian weithio mewn tai cymdeithasol dros 17 mlynedd yn ôl ar ôl graddio o Brifysgol Caerfaddon ble astudiodd am radd BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Cymdeithasol.

Dechreuodd Sian ei gyrfa yn llanw dros gyfnod mamolaeth fel Swyddog Tai gyda Chymdeithas Tai Cynon Taf. Bu wedyn yn gweithio fel Swyddog Tai i Gymdeithas Tai Taf am 2 flynedd cyn dychwelyd i Gymdeithas Tai Cynon Taf. Unodd Cymdeithas Cynon Taf a Chymdeithas Tai Pontypridd a'r Cylch yn 2007 a daeth Sian yn Rheolydd Gwasanaethau Tai y Grŵp ac mae'n parhau yn y swydd honno tua 12 mlynedd wedyn. Yn ystod y cyfnod hwn astudiodd yn rhan-amser am radd BSc mewn Astudiaethau Tai.

Mae Sian yn aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig.