Amdanom ni

Amdanom Ni a'n Haelodau

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yn cynrychioli mwy na 70 cymdeithas tai a sefydliad cymunedol cydfuddiannol dielw yng Nghymru.

Mae gan CHC Fwrdd ac Uwch Grŵp Rheoli, a gefnogir gan dimau arbenigol. Mae CHC yn ymgyrchu ac yn lobio ar ran, a gydag, aelodau i hyrwyddo tai cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig yng Nghymru.

Rôl CHC o fewn Cymru yw:

  • Bod yn brif lais y sector tai cymdeithasol
  • Hyrwyddo'r sector tai cymdeithasol yng Nghymru
  • Hyrwyddo lliniaru caledi ariannol drwy ddarpariaeth y sector o dai cymdeithasol cost isel
  • Annog a hwyluso darparu, adeiladu, gwella a rheoli tai cymdeithasol cost isel gan gymdeithasau tai yng Nghymru
  • Darparu gwasanaethau, addysg, hyfforddiant, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'n haelodau.

Mae cymdeithasau tai yn darparu mwy na 158,000 o gartrefi fforddiadwy ac mae tua 10% o boblogaeth Cymru yn byw yn eu heiddo. Maent yn cynnig tai cymdeithasol traddodiadol yn ogystal ag arbenigol ar gyfer yr henoed, yr anabl a rhai gydag anghenion ychwanegol.

Maent yn darparu ystod eang o wasanaethau cymorth eraill ar gyfer tenantiaid a phreswylwyr yn eu cymunedau - ac mae ganddynt rôl bwysig yn economi Cymru. I gael yr wybodaeth economaidd ddiweddaraf, cliciwch yma.

Caiff y sector tai cymdeithasol ei reoleiddio gan dîm rheoleiddio tai Llywodraeth Cymru a'i oruchwylio gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru.

Mewn ymgynghoriad gydag aelodau, tenantiaid, cyllidwyr a Llywodraeth Cymru fe wnaethom helpu i ddatblygu ffordd newydd a gwell o reoleiddio'r sector. Bydd y

fframwaith yma, a gymeradwywyd gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru, yn sicrhau mwy o dryloywder a chaiff ei threialu yn ystod 2017.

Darllenwch ein Cynllun Corfforaethol 2016-19 a'r adroddiadau cynnydd diweddaraf yma.

Mae ein newyddion diweddaraf yma

 

Rhif elusen gofrestredig: 1128527