Cartrefi

Cymunedol

Cymru

Blaenoriaethau Cynllun

Corfforaethol 2017/18

Sgroliwch i Lawr

Fel corff ymbarél cymdeithasau tai yng Nghymru, rydym yn falch i gynrychioli ein haelodau sy'n darparu cartrefi a gwasanaethau i 10% o boblogaeth Cymru.

 

Y llynedd, fe wnaethant gyfrannu dros £1bn i'r economi gyda 89% o hynny'n aros yng Nghymru. Fe wnaethant gyflenwi mwy na 2,300 o gartrefi fforddiadwy a darparu swyddi i dros 9,100 o bobl ledled Cymru.

Ein gwaith yw sicrhau fod y sector yn parhau i ffynnu yng Nghymru a'i fod yn barod ar gyfer y dyfodol.

 

Dyma ail flwyddyn ein cynllun corfforaethol tair blynedd ac mae gwybodaeth bellach islaw ar sut y byddwn yn parhau i weithio ar ran aelodau i  ddylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu fel y gallant barhau i fuddsoddi mewn cymunedau a newid bywydau.

 

Ein Cenhadaeth

‘Dylanwadu'n gadarnhaol ar bolisi llywodraeth. Cefnogi a hyrwyddo gwaith ein haelodau. Siarad gydag un llais. Rhoi aelodau wrth galon popeth a wnawn. Gweithio fel un tîm i gyflawni ein cenhadaeth.’

Ein Nod

Erbyn 2019 cawn ein hystyried gan aelodau fel corff ymbarél gwerthfawr ac effeithlon iawn. Byddwn yn parhau i hyrwyddo amrywiaeth ein haelodaeth a byddwn wedi helpu i lunio'r amgylchedd allanol i'w galluogi i ffynnu.

Byddwn y sefydliad mynd-ato ar faterion tai yng Nghymru, y partner dethol ar gyfer rhanddeiliaid, ac yn cael ein cydnabod a'n gwerthfawrogi gan Lywodraeth Cymru fel sector sy'n cyflawni.

Mae ein gwaith dros oes y cynllun corfforaethol (2016-2019) yn dod dan bedair thema strategol:

Thema 1

Cefnogi aelodau i fod
yn fusnesau cydnerth

Thema 2

Galluogi cyflenwi mwy o
gartrefi ansawdd da a gwirioneddol fforddiadwy

Thema 3

Cefnogi aelodau i adeiladu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl eisiau byw

Thema 4

Rhedeg sefydliad
gwych i aelodau

Eich 5 Uchaf

Fe wnaethom ofyn i chi flaenoriaethu 5 uchaf y pethau y credwch y dylem ganolbwyntio arnynt eleni. Dyma'r hyn a ddywedoch.

Ein Cynnig i Aelodau 2017/18

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn gysylltiedig â'n cynnig i aelodau. Caiff ein cynnig i aelodau ei fanylu bob blwyddyn ac mae'n amlinellu sut y byddwn yn parhau i weithio ar eich rhan i ddylanwadu, cysylltu, cefnogi and hysbysu fel y gallwch barhau i fuddsoddi mewn cymunedau a newid bywydau.

 

Gallwch weld ein cynnig i aelodau yma:

©Cartrefi Cymunedol Cymru 2017