Cynllun Corfforaethol

2016-2019

Sgroliwch Lawr

Cartrefi Cymunedol Cymru

Fel corff ymbarél cymdeithasau tai yng Nghymru, rydym yn falch i gynrychioli ein haelodau sy'n darparu cartrefi a gwasanaethau i 10% o boblogaeth Cymru.

 

Y llynedd, cyfrannodd ein haelodau dros £1 biliwn i'r economi, adeiladu bron 2,000 o gartrefi fforddiadwy a darparu swyddi i 8,800 o bobl ledled Cymru.

 

Mae ein haelodau yn rhan o’r hyn y gellid ei ddisgrifio fel y bartneriaeth fwyaf llwyddiannus rhwng y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn y Deyrnas Unedig. Maent yn gyrff annibynnol dim-er-elw sy'n buddsoddi mewn cymunedau a newid bywydau yn ogystal â darparu tai fforddiadwy.

Ein gwaith ni yw sicrhau fod y sector yn parhau i ffynnu yng Nghymru ac yn barod am y dyfodol.

 

Dros y tair blynedd nesaf byddwn yn parhau i roi llais unedig i'r sector, gan eirioli a negodi ar eu rhan. Byddwn yn dylanwadu a lobio ar faterion sy'n bwysig i'r sector. Byddwn yn sicrhau'r wybodaeth ddiweddaraf ac yn deall tueddiadau i helpu aelodau i addasu i fyd sy'n newid. Byddwn yn ymchwilio modelau busnes newydd i sicrhau fod y sector yn parhau'n addas i'r diben.

 

Byddwn yn parhau i weithio ar ran aelodau i ddylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu fel y gallant barhau i fuddsoddi mewn cymunedau a newid bywydau.

Ein Cenhadaeth

Ein Nod

Erbyn 2019 bydd aelodau yn ein hystyried yn gorff ymbarél gwerthfawr ac effeithlon iawn. Byddwn yn parhau i hyrwyddo amrywiaeth ein haelodaeth a byddwn wedi helpu i lunio'r amgylchedd allanol i'w galluogi i ffynnu.

Ni fydd y sefydliad mynd-ato ar faterion tai yng Nghymru, partner o ddewis ar gyfer rhanddeiliaid, ac yn cael ein cydnabod a'n gwerthfawrogi gan Lywodraeth Cymru fel sector sy'n cyflawni.

Bydd ein gwaith dros y tair blynedd nesaf yn dod o fewn pedair thema strategol:

Erbyn 2019

Erbyn 2019, drwy ganolbwyntio ar y blaenoriaethau hyn a chyflawni ein nod, bydd y sector yn darparu mwy o gartrefi yng Nghymru, yn cefnogi mwy o gymunedau a phobl, yn rheoli risgiau, a bydd â gweledigaeth glir ar gyfer y dyfodol.

Mae gwneuthurwyr penderfyniadau yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi'r sector. Cawn ein hystyried fel ysgogwyr economaidd allweddol yn economi Cymru, ein cydnabod fel asiantau adfywio a'n hystyried yn bartner o ddewis ar gyfer rhanddeiliaid.

Cysylltwch â ni

Twitter

Hawlfraint © Cartrefi Cymunedol Cymru Cyfyngedig 2016 (f2016_1)

Submission in progress...

The server encountered an error.

Form received.