Archif

Addasiadau yn helpu poblogaeth sy’n heneiddio teimlo’n fwy gartrefol

Wrth i'r poblogaeth heneiddio, gynyddol bwysig creu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion pobl. Roedd Laura Wood yn Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus  o Grŵp Tai North Star pan ymunodd gyda chydweithwyr o bob rhan o'r...

Cyfweliad gyda . . . Lucy Proudfoot

Bydd Lucy Proudfoot yn ymuno â ni yn y Gynhadledd Cyfathrebu eleni i siarad am yr ymgyrch newid ymddygiad lwyddiannus a gynhaliodd Claremont Comms ar gyfer Achub y Plant a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i dargedu...

Llesiant Cymunedol yn cefnogi pobl yng Nghaerdydd

Mae gwasanaeth Llesiant Cymunedol gan United Welsh yn darparu cymorth llesiant wedi'i gydlynu i bobl ar draws Caerdydd. Mae Zarqa Hussain yn Uwch Hwylusydd Llesiant gyda United Welsh. Dywedodd: "Gwyddom fod llawer o bethau...

Cwrdd a’r tim: Hayley Macnamara

Beth yw eich enw? Hayley Macnamara (a fydd cyn hir yn Hayley Eastment!) Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio'n rhan-amser fel Rheolydd Polisi a Materion Allanol ac yn gweithio...

Cwrdd a’r Tim: Julia Sorribes

Beth yw eich enw? Julia Sorribes Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n Gymhorthydd Gwasanaethau Aelodau a Datblygu Busnes yn CHC. Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai? Roedd...

Cwrdd a’r Tim: Bryony Haynes

Beth yw eich enw? Bryony Haynes (@bryonyhaynes) Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Cartrefi Cymunedol Cymru - Cymhorthydd Polisi a Materion Allanol Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai?...

Cyflawni rhenti fforddiadwy lleol

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu Polisi Rhent ar gyfer Rhenti Tai Cymdeithasol. Yn gynharach eleni, gwnaeth panel yr Adolygiad Annibynnol ar y Cyflenwad o Dai Fforddiadwy nifer o argymhellion yng nghyswllt rhenti ac mae...

Cyfweliad gyda . . . Shayoni Lynn

Cynulleidfaoedd. P'un ai'n denantiaid neu wleidyddion, rydym eisiau ymgysylltu gyda nhw. Ond ydyn ni'n gwybod sut i wneud hynny? Bydd Shayoni Lynn, arbenigydd newid ymddygiad yn trafod damcaniaeth Procio - beth yw hynny, pam...

Gallai cyllid hanfodol ddod â digartrefedd i ben

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ar gyfer y Grant Cymorth Tai yn 2020/21. Mae Will Atkinson yn esbonio pam fod y cyllid hwn yn hanfodol. Mae digartrefedd wedi cyrraedd pwynt argyfwng ar draws...

Mae’r canlyniadau i mewn . . .

Ar ôl pum wythnos o ymgyrchu a noswaith hir o gyfrif, mae canlyniadau'r etholiad cyffredinol i mewn. Boris Johnson a'r Blaid Geidwadol wedi ennill gyda mwyafrif mawr. Ymddengys mai etholiad Brexit oedd hi wedi'r...

Cyfweliad gyda . . . Andrew Bruce

Mae monitro a gwerthuso yn her enfawr i dimau cyfathrebu, ond yn hanfodol os ydym eisiau arddangos effaith ymgyrch neu ddangos gwerth i dimau uwch. Bydd Andrew Bruce Smith, ymgynghorydd arbenigol mewn cysylltiadau cyhoeddus digidol,...

Cwrdd a’r Tim: Lesley Smith

Beth yw eich enw? Lesley Smith Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio i CHC fel Swyddog Datblygu Dysgu a Datblygu. Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai?...

Ble mae digartrefedd ar yr agenda gwleidyddol?

Cododd digartrefedd ar yr agenda yr wythnos hon ar ôl i Shelter ddweud fod plentyn yn dod yn ddigartref ym Mhrydain bob wyth munud. Yn ôl yr adroddiad, mae 135,000 o blant yn awr...

Cwrdd a’r Tim: Aaron Hill

Beth yw eich enw? Aaron Hill Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych yn ei wneud? Pennaeth Polisi a Materion Allanol CHC Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai? Treuliais ychydig flynyddoedd...

Gall bod yn aelod bwrdd rhoi trosolwg gwell o’r sector

Daeth John Rees yn aelod o fwrdd Tai Ceredigion ddwy flynedd yn ôl fel ffordd i ddatblygu ei sgiliau. Mae'n dweud sut y bu'r swydd o fantais iddo'n broffesiynol. “Rwyf wedi bod yn rheolydd...

Cwrdd â’r Tîm: Joshua Rousen

Beth yw eich enw? Fy enw yw Joshua Rousen (a gaiff ei ynganu fel 'howsen'). Cewch fy ngalw yn Josh. Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio yn Cartrefi Cymunedol...

A all yr agenda di-garbon ennill pleideisiau?

Gwelir newid hinsawdd fel her fwyaf ein hoes ac mae pwysau cyhoeddus cynyddol yn gorfodi gwleidyddion i gymryd y mater o ddifri. Yn yr wythnos hon yn unig gwelsom bleidiau yn gwneud addewidion di-rif...

Yr Etholiad Cyffredinol – Yr hyn a wyddom hyd yma

Galwodd Boris Johnson, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, am etholiad cyffredinol ym mis Rhagfyr er mwyn adfer mwyafrif y Ceidwadwyr a 'chyflawni Brexit'. Pe ffeiriech Brexit am bolisïau diffynnaeth, gellid maddau i chi am...

Cwrdd â’r tîm: Rhea Stevens

Beth yw eich enw? Rhea Stevens Beth yw eich gwaith? Pennaeth Polisi a Materion Allanol, Cartrefi Cymunedol Cymru. Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai? Dyma fy swydd gyntaf yn y sector...

Tenant yn arbed miloedd o bunnoedd diolch i gyngor

Mae Tîm Cyngor Arian Trivallis yn treulio eu dyddiau yn cynghori tenantiaid ar bynciau yn cynnwys taliadau rhent, arbed arian a cheisiadau am gartrefi a budd-daliadau. Caiff yr wybodaeth hefyd ei chynnwys yn eu...

Cefnogaeth allan o ddigartrefedd ac i fywyd newydd

Daeth Gina yn ddigartref ar ôl gadael perthynas lle'r oedd yn cael ei cham-drin. Ar ôl cyfnod anodd iawn, trodd ei bywyd o amgylch pan gafodd gartref drwy Gymdeithas Tai Rhondda a dechrau derbyn...

Cyfle i weld cymunedau sydd wedi profi stigma yn cael eu troi o amgylch

Mae Gwynne wedi bod yn gweithio ym maes tai ers 32 mlynedd, gan symud ar draws y sector yng Nghymru a Lloegr. Mae bellach wedi bod gyda Cartrefi Conwy ers dros ddeng mlynedd. Darllenwch...

Mae gan Lisa nawr amgylchedd diogel a chynnes ar gyfer magu ei meibion

Ugain mlynedd yn ôl sefydlodd Cartrefi Cymunedol Cymru gynllun Gwobr i gydnabod arloesedd tai er cof am berson arbennig – Pat Chown. Rhoddodd Pat ran fawr o’i bywyd i helpu pobl eraill a threuliodd...

Ymladd troseddau cyllyll

Nid adeiladu cartrefi yn unig y mae cymdeithasau tai Cymru'n eu hadeiladu. Maent yn gweithio mewn partneriaethau gyda sefydliadau eraill i wneud cymunedau yn gynaliadwy, yn ddiogelach ac yn well i fyw ynddynt. Cafodd...