Archif

Tîm cyngor arian yn helpu tenantiaid i achub miloedd o bunnau

Bu cynghorwyr arian ac ynni Tai Melin yn rhoi mwy o help nag erioed i breswylwyr yn ystod yr argyfwng cenedlaethol hwn. Yma maent yn esbonio sut y buont yn helpu preswylwyr i aros...

Amser i ailddyfeisio’n ddigidol

Gyda phandemig Covid-19 yn gweld cymdeithasau tai yn addasu er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y cymunedau a’r tenantiaid a gefnogant mae Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol Cymdeithas Tai Newydd, yn esbonio...

Cwrdd a’r Tim – Laura Courtney

Beth yw eich enw? Laura Courtney Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi’n wneud? Rwy’n Rheolydd Polisi a Materion Allanol CHC. Rwy’n arwain ar bolisi llesiant ac ar reoleiddio a llywodraethiant. Pam wnaethoch...

O reolydd prosiect i weithio mewn cartref nyrsio

Mae Covid-19 yn newid y byd o’n cwmpas yn gyflym, ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi pobl, eu cymunedau a’u bywydau. Bu’n rhaid i gymdeithasau tai yng Nghymru a’u staff addasu er mwyn...

Ymladd yn ôl yn erbyn Covid-19

Dros y mis diwethaf, gwelsom bandemig Covid-19 yn taro gyda straeon trist yn tra-arglwyddiaethu ar y penawdau. Fodd bynnag, mewn cyfnodau anodd, mae pobl yn camu lan a mynd yr ail filltir i gefnogi’r...

Newid swydd feunyddiol yn dod â chanlyniadau gwerth chweil

Mae Covid-19 yn gyflym yn newid y byd o’n hamgylch, ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl. Mae cymdeithasau tai yn cefnogi dros 250,000 o denantiaid yng Nghymru ac yn...

Lleihau unigrwydd pobl hŷn tra’u bod yn aros adre

Gyda Covid-19 yn effeithio ar deuluoedd ledled Cymru, mae’n bwysicach nag erioed i gymdeithasau tai y gall tenantiaid gael mynediad i gefnogaeth hanfodol. Mae Adra, sydd â’i bencadlys ym Mangor,  yn gwneud eu gorau...

Addasu i newid

Gyda Covid-19 yn effeithio ar aelwydydd ledled Cymru, mae’n bwysicach nag erioed i gymdeithasau tai y gall tenantiaid gael mynediad i gymorth hanfodol. Bu Cartrefi Conwy yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i sicrhau...

Cyngor da ar weithio o bell

Fel gyda llawer iawn o sefydliadau eraill ar hyn o bryd, mae holl dîm Cartrefi Cymunedol Cymru yn awr yn gweithio o adre. Dyma ein cyngor da ar weithio o bell, cadw cymhelliant a...

Ysbryd cymunedol yn amlwg er gwaethaf y pandemig

Gyda Covid-19 yn parhau i ddod â heriau yn ei sgil i bobl ledled Cymru mae Tomas Jackson, Hyfforddydd Tai Cymdogaeth Tai Hafod, yn trafod sut mae’r gymuned yn dod ynghyd a’r hyn y...

Cymorth hanfodol mewn cyfnod heriol

Mae Rachel Rowberry, Swyddog Cynhwysiant Ariannol Cymdeithas Tai Newydd, yn rhannu’r heriau sy’n wynebu ei thîm wrth gefnogi tenantiaid drwy bandemig Covid-19 “Mae coronafeirws yn effeithio’n ariannol ar lawer o’n tenantiaid oherwydd colli swyddi,...

Addasu cymorth cyflogaeth i denantiaid

Mae Covid-19 yn arwain at newid cyflym yn y byd o’n hamgylch ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl. Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn cefnogi dros 250,000 o denantiaid...

Cefnogi lles tenantiaid yn ddigidol

Mae Lisa Voyle yn Uwch Swyddog Prosiect gyda Chymdeithas Tai Newydd, ac mae’n dweud wrthym sut maent yn parhau i redeg eu rhaglen Hapi i helpu cadw’r gymuned yn hapus ac iach yn ystod...

Cefnogi tenantiaid drwy galedi ariannol

Ychydig dros fis yn ôl, dechreuodd fy nghydweithwyr a finnau ein paratoadau ar gyfer etholiadau’r flwyddyn nesaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a’n hymgyrch i ganolbwyntio ar y tri mater mawr oedd yn wynebu Cymru....

Cartrefi Conwy yn lansio ymgyrch ‘Yma i Helpu’ i gefnogi tenantiaid

Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (COVID-19), mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn gorfod newid y ffordd y cefnogant denantiaid. Mae Annette Hennessey o Cartrefi Conwy yn siarad am y gefnogaeth a gynigiant i’w tenantiaid....

Cadw’n Ddiogel, Dilyn y Rheolau, Bod yn Gadarnhaol a Bod yn Gryf

Fe wnaeth Nick Fewings sefydlu Ngagementworks i helpu sefydliadau i drawsnewid eu timau a sicrhau mwy fyth o lwyddiant. Yma mae’n edrych sut y gall pob un ohonom helpu ein gilydd i oroesi’r cyfnod...

Cymuned yn dod ynghyd i gefnogi ei gilydd drwy Coronafeirws

Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (COVID-19), mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn gorfod addasu eu gwasanaethau yn gyflym a chanolbwyntio eu sylw ar feysydd blaenoriaeth. Mae Janet Bochel, Cyfarwyddydd Gweithredol Cymdeithas Tai Teulu yn...

Cyllideb y Deyrnas Unedig: Beth mae’n ei olygu i Gymru

Ar ôl llai na mis yn ei swydd, cyflwynodd y Canghellor Rishi Sunak ei Gyllideb gyntaf ar 10 Mawrth 2020. Yn ôl y disgwyl, roedd  y cyhoeddiad yn canolbwyntio’n bennaf ar gefnogaeth ac ysgogiad...

Rôl cymdeithasau tai mewn cyfnod heriol

Yng Nghynhadledd Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru 2020, rhoddodd Stuart araith ar y rôl all cymdeithasau tai ei chwarae ar adegau heriol, ac hefyd yr effaith y gallwn ei chael ar yr economi. Darllennwch yr...

Cyfweliad gyda . . . Mike Glanville

Mae Mike Glanville yn gyn Brif Gwnstabl Cynorthwyol gyda Heddlu Dorset, lle bu’n arwain ar bob agwedd o ddiogelu oedolion a phlant ac ar gydlynu ac ymchwilio troseddu difrifol a sylweddol. Mae’n awr yn...

A all Dulliau Modern o Adeiladu ddatrys argyfwng yr hinsawdd a’r argyfwng tai?

Mae’n debyg nad yw’r rhai sy’n ddigon hen i gofio tai preffab y cyfnod yn dilyn y rhyfel yn teimlo’n or-frwdfrydig eu bod yn dychwelyd. Roedd pa mor gyflym a’r nifer fawr ohonynt a...

Cwrdd a’r Tim – Rhian Robinson

Beth yw eich enw? Rhian Robinson Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwyf yn y Tîm Gwasanaethau Canolog ac yn canolbwyntio ar Raglen Digwyddiadau a Datblygu Busnes CHC. Rwyf hefyd yn...

Sut i ddatrys ‘problem’ fel cysgu ar y stryd

Cyhoeddwyd yn gyntaf ar tudalen Click on Wales gan Sefydliad Materion Cymreig. Mae rhai ystadegau difrifol yn dangos fod digartrefedd ar draws y Deyrnas Unedig wedi codi gan 165% yn y naw mlynedd ddiwethaf;...

Cyfweliad gyda . . . Ceri Victory-Rowe a Ian Walters

Bydd Ceri-Victory Rowe o Campbell Tickell ac Ian Walters o Lywodraeth Cymru yn rhoi sesiwn ar y cyd yng Nghynhadledd Llywodraethiant 2020 am eu profiad yn cydweithio i ddatblygu model newydd ar gyfer asesu...