Cynon Taf yn teimlo’n falch

Mae Charysse Watson yn Swyddog Cynhwysiant Ariannol gyda Cymdeithas Tai Cynon Taf, ac mae’n dweud wrthym beth a wnaethant fel sefydliad i ddathlu mis Pride.

“Eleni, roeddem eisiau gwneud mwy na dim ond newid ein logo i gefnogi mis Pride. Dyna pam y daeth ein holl staff ac aelodau Bwrdd at ei gilydd ym mis Gorffennaf i ddathlu Pride ar 50fed pen-blwydd terfysg Stonewall.

Fe wnaethom ganolbwyntio ar hanes y mudiad, gan ddangos fideo sy’n cyfleu’r digwyddiadau yn nhafarn y Stonewall hanner canrif yn ôl. Fe wnaethom hefyd ei ddefnyddio i hyrwyddo ffigurau allweddol yng Nghymru sy’n rhan o’r gymuned LGBTQ+; gan roi sylw i’w llwyddiannau ledled Cymru ac ar draws pob diwydiant yn cynnwys tai, chwaraeon ac adloniant.

Rydym yn llwyr gefnogi ymgyrch “Get Over It” Stonewall sy’n helpu i fynd i’r afael â bwlio homoffobig, deu-ffobig a thrawffobig yn yr ystafell ddosbarth. Gwyddom o’n hymgyrch y caiff 45% o ddisgyblion LGBT eu bwlio yn ysgolion Cymru, felly roedd taflenni a phosteri’r ymgyrch ar gael i’w staff eu darllen a mynd â nhw adre gyda nhw i hyrwyddo’r ymgyrch tu allan i’r swyddfa ac o amgylch y gymuned leol.

Cymerodd pawb ran a dathlu’r awyrgylch gadarnhaol gan fwynhau mintiau lliw enfys,  Skittles, bwffe a detholiad o datŵs dros dros dro i nodi’r achlysur.

Efallai mai hwn oedd y digwyddiad Pride cyntaf i Gynon Taf ei gynnal ond fe wnaeth pawb adael yn teimlo wedi eu hysbrydoli. Rydym yn llawn uchelgais am ddigwyddiad mwy y flwyddyn nesaf lle gall ein holl aelodau, tenantiaid a’r gymuned leol gymryd rhan – felly cadwch eich llygaid ar agor!”

Share