Board member mentoring Programme

Following the launch of CHCs Code of Governance at our annual Governance conference, Stuart Ropke announced CHC’s ambition for “the sector to be the best governed in Wales”.

CHC is refreshing its governance offer to members and as part of this refreshed offer we are partnering with Housing Diversity Network to offer a Board Mentoring Programme for individual HA Board members.

We are running two short consultative sessions to assess whether there is an appetite for the programme from HAs and their board members and for you to find out more about it.

Tuesday 16th June (2pm – 4pm) at CHC office, Cardiff

Monday 13th July (2pm – 4pm) at Cartrefi Conwy office, Abergele

These consultative sessions will:

  • Provide further information on the programme and how to get involved;
  • Give you an opportunity to ask questions and make suggestions on developing the programme in Wales;
  • Meet other organisations not only from Wales who have an interest in enhancing governance and developing board members but also board members from England who have been involved as either Mentees or Mentors on the programme.

Yn dilyn lansiad Cod Llywodraethiant CHC yn ein cynhadledd Llywodraethiant flynyddol, cyhoeddodd Stuart Ropke uchelgais CHC i'r "sector fod yr un a lywodraethir orau yng Nghymru".

Mae CHC yn adfywio ei gynnig llywodraethiant i aelodau ac fel rhan o'r cynnig newydd rydym yn cydweithio gyda'r Rhwydwaith Amrywiaeth Tai (HDN) i gynnig rhaglen Mentora Bwrdd ar gyfer aelodau unigol o Fyrddau Cymdeithasau Tai.

Rydym yn cynnig dwy sesiwn ymgynghori fer i asesu os oes awydd ymysg cymdeithasau tai a'i haelodau bwrdd i gael rhaglen o'r fath ac i chi gael mwy o wybodaeth amdani:

Dydd Mawrth 16 Mehefin (2pm – 4pm) yn swyddfa CHC, Caerdydd

Dydd Llun 13 Gorffennaf (2pm – 4pm) yn swyddfa Cartrefi Conwy, Abergele

Bydd y sesiynau ymgynghori hyn yn:

  • Rhoi mwy o wybodaeth ar y rhaglen a sut i gymryd rhan.
  • Rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a gwneud awgrymiadau ar ddatblygu'r rhaglen yng Nghymru.
  • Cwrdd â sefydliadau eraill o Gymru a mannau eraill sydd â diddordeb mewn gwella llywodraethiant a datblygu aelodau bwrdd a hefyd aelodau bwrdd o Loegr a gymerodd ran un ai fel rhai a gafodd eu mentora neu fel mentoriaid ar y cynllun peilot gwreiddiol neu ar y rhaglen bresennol.

Resources