Polisi Preifatrwydd

Gwybodaeth am ein Mudiad a’n Gwefan

Mae gan dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu modern rôl sylfaenol yng ngweithgareddau sefydliad megis Cartrefi Cymunedol. Rydym yn seiliedig yng Nghymru, y Deyrnas Unedig.

Mae Cartrefi Cymunedol yn bodoli i alluogi ein haelodau i weithio’n effeithiol a ffynnu yng Nghymru. Fel corff aelodaeth mae Cartrefi Cymunedol yn eiddo i’w aelodau ac yn atebol iddynt.

Manylion y Sefydliad

Cartrefi Cymunedol

Ty Fulmar, Clos Beignon, Ocean Park, Caerdydd, CF24 5HF

www.welshhousing.org.uk

Casglu Data a Manyleb Person

Rydym yn casglu’r data personol y medrwch ei gwirfoddoli wrth ddefnyddio’n gwefan. Cesglir y data personol dilynol yn llwyr am y rhesymau yr ydym wedi ei restru:

Gweinyddiaeth dechnegol y Wefan

Gweinyddiaeth Cwsmeriaid

Dibenion marchnata a hyfforddi.

Datgeliad a Dewis Ymwelwyr

Nid ydym yn datgelu eich data personol i sefydliadau eraill.

Cyfrinachedd/Diogeledd

Mae’n oblygiad ar ein holl staff a phroseswyr data sydd â mynediad i neu sy’n gysylltiedig gyda phrosesu data personol i barchu cyfrinachedd data personol ein hymwelwyr.

Sicrhawn na chaiff eich data personol ei datgelu i sefydliadau ac awdurdodau gwladol heblaw os nad yw’n rhaid i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu reoliad arall.

Mynediad i’r data personol a fedrwn fod yn ei dal amdanoch

Medrwch ofyn i ni os ydym yn cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi o’r data hwnnw drwy gysylltu â Chartrefi Cymunedol.

Byddwn yn rhoi copi darllenadwy i chi o’r data personol sydd gennym amdanoch o fewn wythnos - er y byddwn angen prawf o bwy ydych cyn gwneud hynny. Byddwn yn darparu’r wybodaeth heb godi unrhyw dâl.

Dan ddarpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 medrwch herio’r data a ddaliwn amdanoch chi, a lle’n briodol, medrwch gael y data wedi ei:

  • dileu
  • cywiro neu newid
  • cwblhau

Yr ydym yn cadw’r hawl i wrthod rhoi copi o’u data personol i’n hymwelwyr ar gyfer unrhyw un o’r eithriadau perthnasol a nodir yn Neddf Diogelu Data 1998 – byddwn yn rhoi rhesymau dros ein gwrthodiad. Fodd bynnag, medrwch herio ein penderfyniad i wrthod rhoi copi o’ch data personol i chi.

© Cartrefi Cymunedol 2006

Gwybodaeth am ein Trefniadaeth a Gwefan

Modern technolegau gwybodaeth a chyfathrebu yn chwarae rôl sylfaenol yn y gweithgareddau sefydliad fel Cartrefi Cymunedol Cymru (formerely Mae Ffederasiwn Cymreig y Cymdeithasau Tai). Rydym yn gweithio mewn Cymru Y DU

Tai Cymunedol Cymru yn bodoli i alluogi ein haelodau i weithio'n effeithiol ac yn ffynnu yng Nghymru. Fel corff aelodaeth, Cartrefi Cymunedol Cymru yn berchen ar ac yn atebol i'n haelodau.

Manylion Sefydliad

Cartrefi Cymunedol Cymru

Fulmar House, Beignon Close, Ocean Park,Caerdydd, CF24 5HF

www.welshhousing.org.uk

Casglu Data a Manyleb Pwrpas

Rydym yn casglu data personol y gallwch gwirfoddoli tra'n defnyddio ein gwefan. Y data personol canlynol yn cael ei gasglu yn unig am y rhesymau a ydym wedi rhestru:

Technegol gweinyddiaeth y Wefan 
Gweinyddiaeth Cwsmer 
Marchnata a dibenion Hyfforddiant.

Datgeliad a Dewis Ymwelwyr

Nid ydym yn datgelu eich data personol i sefydliadau eraill.

Cyfrinachedd / Diogelwch 
Mae ein holl weithwyr a phroseswyr data, sydd â mynediad at ac yn gysylltiedig â phrosesu data personol, rhaid i barchu cyfrinachedd ein hymwelwyr''data personol.

Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol yn cael ei datgelu i sefydliadau gwladwriaethol ac awdurdodau eithrio os yw'n ofynnol gan y gyfraith neu reoliad arall.

Mynediad i ddata personol sydd gennym amdanoch chi 
Gallwch ofyn i ni a ydym yn cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi o'r data hwnnw, drwy gysylltu â'r Ffederasiwn.

We will provide you with a readable copy of the personal data we keep about you within a week - although we will require proof of your identity before doing so. We will provide the information without any charge.
 
O dan ddarpariaethau Deddf Gwarchod Data 1998 gallwch herio y data sydd gennym amdanoch chi a, lle y bo'n briodol, efallai y byddwch yn cael y data: 
* Ddileu 
* Cywiro neu ddiwygio 
* Cwblhau

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod darparu ein hymwelwyr gyda copi o'u data personol i unrhyw un o'r eithriadau perthnasol a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data 1998 - byddwn yn rhoi rhesymau dros ein wrthod. Gallwch, fodd bynnag, yn herio ein penderfyniad i wrthod rhoi copi o'ch data personol.


© Cymunedol Cymru Tai 2006

Gwybodaeth am ein Trefniadaeth a Gwefan

 

Modern technolegau gwybodaeth a chyfathrebu yn chwarae rôl sylfaenol yn y gweithgareddau sefydliad fel Cartrefi Cymunedol Cymru (formerely Mae Ffederasiwn Cymreig y Cymdeithasau Tai). Rydym wedi ein lleoli yng Nghymru, y DU.

 

Tai Cymunedol Cymru yn bodoli i alluogi ein haelodau i weithio'n effeithiol ac yn ffynnu yng Nghymru. Fel corff aelodaeth, Cartrefi Cymunedol Cymru yn berchen ar ac yn atebol i'n haelodau.

 

Manylion Sefydliad

 

Cartrefi Cymunedol Cymru

 

Fulmar House, Beignon Close, Ocean Park, Caerdydd, CF24 5HF

 

www.welshhousing.org.uk

 

Casglu Data a Manyleb Pwrpas

 

Rydym yn casglu data personol y gallwch gwirfoddoli tra'n defnyddio ein gwefan. Mae'r data personol canlynol yn cael ei gasglu yn unig am y rhesymau a ydym wedi rhestru:

 

Technegol gweinyddiaeth y Wefan

Gweinyddiaeth Cwsmer

Marchnata a dibenion Hyfforddiant.

 

Datgeliad a Dewis Ymwelwyr

 

Nid ydym yn datgelu eich data personol i sefydliadau eraill.

 

Cyfrinachedd / Diogelwch

Mae ein holl weithwyr a phroseswyr data, sydd â mynediad at ac yn gysylltiedig â phrosesu data personol, rhaid i barchu cyfrinachedd ein hymwelwyr''data personol.

 

Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol yn cael ei datgelu i sefydliadau gwladwriaethol ac awdurdodau eithrio os yw'n ofynnol gan y gyfraith neu reoliad arall.

 

Mynediad i ddata personol sydd gennym amdanoch chi

Gallwch ofyn i ni a ydym yn cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi o'r data hwnnw, drwy gysylltu â'r Ffederasiwn.

 

Byddwn yn darparu copi darllenadwy o'r data personol rydym yn eu cadw amdanoch chi o fewn wythnos - er y byddwn angen prawf o bwy ydych cyn gwneud hynny. Byddwn yn darparu'r wybodaeth heb unrhyw dâl.

 

O dan ddarpariaethau Deddf Gwarchod Data 1998 gallwch herio y data sydd gennym amdanoch chi a, lle y bo'n briodol, efallai y byddwch yn cael y data:

* Ddileu

* Cywiro neu ddiwygio

* Cwblhau

 

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod darparu ein hymwelwyr gyda copi o'u data personol i unrhyw un o'r eithriadau perthnasol a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data 1998 - byddwn yn rhoi rhesymau dros ein wrthod. Gallwch, fodd bynnag, yn herio ein penderfyniad i wrthod rhoi copi o'ch data personol.

 

 

© Cymunedol Cymru Tai 2006