Addasiadau yn helpu poblogaeth sy’n heneiddio teimlo’n fwy gartrefol

Wrth i’r poblogaeth heneiddio, gynyddol bwysig creu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion pobl. Roedd Laura Wood yn Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus  o Grŵp Tai North Star pan ymunodd gyda chydweithwyr o bob rhan o’r sector yn Lloegr i ffurfio Invisible Creations. Mae’n dweud wrthym sut y gwnaeth rhaglen ‘Creu ein Dyfodol’, cam cyntaf rhaglen dyfodol y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, annog y gwaith cydweithredol a arweiniodd at Invisible Creations, lle mae nawr yn Cyfarwyddwr Marchnata:

“Yn 2018 cymerais ran mewn labordy syniadau oedd yn cael ei redeg gan y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, oddi yno fe wnes gais am le ‘Creu ein Dyfodol’ yr NHF a chael fy ngwahodd i hac dyfodol tridiau gyda 25 o bobl eraill o bob rhan o’r sector. Rhoddwyd problemau i ni, a chawsom y tridiau hynny i ddod â datrysiad. Roedd hynny’n ffurfio dechrau’r hyn fyddai’n dod yn gryn daith!

“Cefais fy newis i ymuno â thîm o bump o bobl eraill o gymdeithasau tai o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a chawsom i gyd secondiad o’n swyddi rheolaidd i gymryd rhan mewn Tŷ Gwydr am 16 wythnos er mwyn rhoi ein datrysiad ar waith i helpu pobl addasu gydag oedran yn eu cartrefi eu hunain.

“Fe wnaethom edrych ar y problemau allweddol sy’n wynebu pobl wrth iddynt heneiddio, a gweithio gydag academwyr, arbenigwyr yn y sector heneiddio a grwpiau cymunedol i ddynodi’r hyn sy’n wirioneddol bwysig. Gwelsom yn gyflym iawn y gall gosod mân addasiadau yng nghartrefi pobl wneud y gwahaniaeth mwyaf i gynnal annibyniaeth yn eich cartref am hirach. Ond y broblem oedd nad oedd pobl yn eu cael wedi’u gosod yn ddigon cynnar. Oedi yn y system a dyluniad oedd y ddwy broblem fwyaf. Fe wnaethom ddarganfod fod pobl yn gwrthod cael addasiadau oherwydd eu hymddangosiad clinigol, oedd yn achosi stigma. Byddai’n well ganddynt wneud penderfyniadau peryglus a allai niweidio eu hiechyd na chael gosod y cynnyrch presennol. Roedd fy mam-gu yn enghraifft berffaith o rywun oedd yn ei chael yn anoddach i fynd o gwmpas ei chartref, ond roedd eisiau i’w chartref edrych fel cartref, ac nid fel ysbyty felly gwrthododd gael yr addasiadau roedd gymaint eu hangen. Daeth yn gryn ferch poster i’n hymgyrch!

“Flwyddyn yn ddiweddarach rydym yn rhoi’r syniad hwnnw ar waith, ac ar ôl adborth cadarnhaol ar draws y sector, gobeithiwn fedru cael Invisible Creations mewn cartrefi o ddechrau 2020.

“Mae’n gymaint o fraint bod yn rhan o daith o ddechrau hyd ddiwedd y cyflenwi.

“Ar gyfer y sector tai cymdeithasol, mae poblogaeth sy’n heneiddio yn cyflwyno argyfwng i’n busnesau. Nid yn unig mae angen i ni gynyddu’r cyflenwad o gartrefi i ateb y galw; mae hefyd yn hanfodol y gallwn ddiwallu anghenion tenantiaid cyfredol a thenantiaid y dyfodol. Mae Invisible Creations am fwy na dim ond creu cynnyrch, mae ynglŷn â sicrhau fod ein cartrefi yn addas ar y dyfodol a chefnogi ein tenantiaid i fyw’n annibynnol ac iach am fwy o amser. Mae’n ymwneud â mabwysiadu dull mwy strategol, rhagweithiol ac ataliol i ddarparu addasiadau cartref, ac rwy’n edrych ymlaen at rannu mwy ar hyn yn y gynhadledd.

Dyfodol Tai yw ail gam rhaglen dyfodol y Ffederasiwn, ac am y tro cyntaf bydd yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Cartrefi Cymunedol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban. Darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan yn rhaglen Dyfodol Tai Cymru yma.

Dychwelwch i wefan Dyfodol Tai.

Share