Addasu i newid

Gyda Covid-19 yn effeithio ar aelwydydd ledled Cymru, mae’n bwysicach nag erioed i gymdeithasau tai y gall tenantiaid gael mynediad i gymorth hanfodol. Bu Cartrefi Conwy yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i sicrhau...

Cyngor da ar weithio o bell

Fel gyda llawer iawn o sefydliadau eraill ar hyn o bryd, mae holl dîm Cartrefi Cymunedol Cymru yn awr yn gweithio o adre. Dyma ein cyngor da ar weithio o bell, cadw cymhelliant a...

Ysbryd cymunedol yn amlwg er gwaethaf y pandemig

Gyda Covid-19 yn parhau i ddod â heriau yn ei sgil i bobl ledled Cymru mae Tomas Jackson, Hyfforddydd Tai Cymdogaeth Tai Hafod, yn trafod sut mae’r gymuned yn dod ynghyd a’r hyn y...

Cymorth hanfodol mewn cyfnod heriol

Mae Rachel Rowberry, Swyddog Cynhwysiant Ariannol Cymdeithas Tai Newydd, yn rhannu’r heriau sy’n wynebu ei thîm wrth gefnogi tenantiaid drwy bandemig Covid-19 “Mae coronafeirws yn effeithio’n ariannol ar lawer o’n tenantiaid oherwydd colli swyddi,...

Addasu cymorth cyflogaeth i denantiaid

Mae Covid-19 yn arwain at newid cyflym yn y byd o’n hamgylch ac yn cael effaith ddybryd ar swyddi, cymunedau a bywydau pobl. Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn cefnogi dros 250,000 o denantiaid...

Cefnogi lles tenantiaid yn ddigidol

Mae Lisa Voyle yn Uwch Swyddog Prosiect gyda Chymdeithas Tai Newydd, ac mae’n dweud wrthym sut maent yn parhau i redeg eu rhaglen Hapi i helpu cadw’r gymuned yn hapus ac iach yn ystod...

Cefnogi tenantiaid drwy galedi ariannol

Ychydig dros fis yn ôl, dechreuodd fy nghydweithwyr a finnau ein paratoadau ar gyfer etholiadau’r flwyddyn nesaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a’n hymgyrch i ganolbwyntio ar y tri mater mawr oedd yn wynebu Cymru....

Cartrefi Conwy yn lansio ymgyrch ‘Yma i Helpu’ i gefnogi tenantiaid

Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (COVID-19), mae cymdeithasau tai ledled Cymru yn gorfod newid y ffordd y cefnogant denantiaid. Mae Annette Hennessey o Cartrefi Conwy yn siarad am y gefnogaeth a gynigiant i’w tenantiaid....

Cadw’n Ddiogel, Dilyn y Rheolau, Bod yn Gadarnhaol a Bod yn Gryf

Fe wnaeth Nick Fewings sefydlu Ngagementworks i helpu sefydliadau i drawsnewid eu timau a sicrhau mwy fyth o lwyddiant. Yma mae’n edrych sut y gall pob un ohonom helpu ein gilydd i oroesi’r cyfnod...