Mae’r diweddaraf yn ein cyfres o flogiau yn canolbwyntio ar ymagweddau arloesol at gyflenwi tai yn canolbwyntio ar y model a ddilynir gan LoCalHomes, rhan o gymdeithas tai Accord, darparydd tai a gofal cymdeithasol, sy’n gweithio yng nghanol Lloegr ac yn rheoli 13,000 o gartrefi fforddiadwy a gofal cymdeithasol i 80,000 o bobl.

Mwy...

Heddiw rydym wedi cyhoeddi papur gwybodaeth, mewn cysylltiad â Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) a’r Ffederasiwn Adeiladwyr Meistr (FMB), gyda’r nod o dynnu sylw at nifer o syniadau adeiladol a fyddai’n galluogi aelodau ein gwahanol gyrff i oresgyn problemau yn y system cynllunio. Cafodd y papur ei rannu gyda’r Ysgrifenyddion Cabinet hynny a all ddylanwadu ar y ffordd y gweithiwn, yn ogystal â gydag unigolion allweddol eraill yn Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chyrff eraill cysylltiedig.

Mwy...

Llun o'r logo Gorweilion Tai

Beth? Atal eich anghrediniaeth? Ie, dyna’r hyn sydd eisiau.

Cam nesaf y prosiect Gorwelion Tai yw ychydig o sesiynau lle rydym eisiau i chi ddod â’ch angerdd a’ch consyrn am y sector tai cymdeithasol at y bwrdd, ond gadael popeth a wyddoch am sut ydych yn ei ddarparu wrth y drws.

Mwy...

Mae dangos a darparu “gwerth am arian” yn heriau pwysig a sylweddol ar gyfer y sector cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae ymagwedd gadarn at Werth am Arian yn rhoi cyfle nid yn unig i ddangos sut y caiff arian ei wario ac y caiff adnoddau eu defnyddio ond hefyd i ddangos effaith buddsoddiad tra’n cynnig y potensial i gymdeithasau sicrhau mwy a gwell canlyniadau.

Mwy...

Mae’n rhwydd siarad am yr hyn yr hoffem ei wneud yn y dyfodol. Mae’n llawer anos bod yn siŵr os mai’r nodau hynny fydd y pethau cywir, neu hyd yn oed ymarferol, i’w gwneud. Serch hynny, mae CHC yn barod am yr her ac mae Gorwelion Tai yn gyfle cyffrous i gymdeithasau tai yng Nghymru edrych i’r dyfodol mewn ffordd greadigol a gwybodus.

Mwy...